Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalokról általában

 

Angyalokról általában

A Bibliában az angyalok Isten küldöttei. A jó angyalok Isten akaratát adják hírül az embereknek és segítenek rajtuk. A Biblia szerint az angyalok Isten teremtményei, semmiféle megkülönböztetett tiszteletet nem igényelnek. Az angyalok erejükre és hatalmukra nézve magasabb rendűek az embernél.

Maga a Sátán is angyal volt, de fellázadt Isten ellen, emiatt egy mennyei háború veszteseként letaszíttatott a mennyből.


Angyalok eredete

Az angyalok az zsidó, a zoroasztriánus (perzsa), valamint a keresztény és az iszlám hitvilágban szerepelnek, de vannak előzményeik a pogány hitekben is.

Az angyali világot, a mennyországot, először a perzsák kezdték hierarchikusnak tekinteni.

Az angyalok héber és arám megnevezése מַלְאָךָ malách (maleach), amely hírnököt, hírvivőt, követet, küldöttet jelent magyarul. Ez a szó összesen 213 alkalommal fordul elő az Ószövetségben (Angyalok jelennek meg Ábrahám előtt, hogy fia születését megjövendöljék, akárcsak Lótnál, hogy kimentsék Szodomából, Az Újszövetség szerint Jézus születésekor angyalok jelennek meg a pásztoroknak). Ugyanez görögül αγγελος, angelosz (hírnök), latinul angelus.

Az angyalokkal foglalkozó keresztény teológiai diszciplína, az angelológia szerint az angyaloknak nincs nemük, a zsidó hagyomány viszont hímneműeknek tartja őket.

A Biblia szerint az angyalok teremtett, de a jövőt tekintve örökké létező, megsemmisíthetetlen, természetfölötti, szellemi lények, akik Istenhez és az emberekhez hasonlóan személyiséggel, vagyis intelligenciával, a beszédre való képességgel, érzelmekkel, akarattal és öntudattal rendelkeznek; szellemi testük van, képesek testben megjelenni a földi szférában, és így részt venni földi eseményekben.

Vannak jó, illetve gonosz angyalok; életterüket tekintve pedig a menny és az ég különböző szintjein kívül a Föld felszínén és a Föld mélyében is megtalálhatók. Számuk meghaladhatja a százmilliót, ám a pontos adatot a Biblia nem közli velünk.

Az angyalok általános állapotukban az emberek számára láthatatlan szellemi lények. A Biblia ugyanakkor rengeteg olyan eseményről számol be, amikor kiléptek ebből az elrejtettségből, és valamilyen formában megmutatkoztak embereknek (epifánia: megjelenés, „felbukkanás”). Ez többféleképpen történhet: megmutathatja magát az angyal abban a szellemi dicsőségben és erőben, amely valóságosan sajátja; vagy kiüresítheti magát ebből, és egészen összetéveszthető módon emberként is megjelenhet. Válhat széllé vagy tűzzé is.

A Szentírás három főangyal nevét nyilatkoztatja ki: Michaél (Mihály), Gabriél (Gábriel). Ide sorolják Lucifert (Hélél ben Sáchárt), aki elbukott, és a gonosz angyalok vezetőjeként Sátánná lett. A Biblia utal arra, hogy az angyalok egyharmadát rántotta magával a lázadásba.

Megjegyzendő, hogy Rafael arkangyal Tóbiás könyvében szerepel, mely nem szerepel a zsidó illetve protestáns kánonban.

A nevük jelentése:

Michaél: „Ki olyan, mint Isten?”

Gabriél: „Isten hőse”

Hélél ben Sáchár: Ragyogó / Fénylő / Dicsérő, Hajnal fia ; Ezt a héber nevet (Ézs 14:12) fordították le a Szeptuaginta készítői Heószforosznak, azaz Hajnalcsillagnak, ennek latin fordítása pedig a Lucifer név (mindkettő Fényhordozót jelent). Lucifer lázadása és bukása után új nevet kapott: Sátán, görögül Diabolosz.

Sátán: Vádló, Rágalmazó, Ellenálló, Ellenség


Angyalok feladata

A Biblia szerint az angyalok szolgáló szellemi lények, akiket Isten arra teremtett, hogy az ő akaratának engedelmeskedjenek. Az Úr angyalainak feladata: Isten dicsérete és imádata, parancsolatainak végrehajtása, isteni üzenetek továbbítása, hívő emberek szolgálata, különösen a gyermekek képviselete, védelme. Közreműködnek Isten terveinek és ígéreteinek megvalósításában (például a megváltás hirdetése, az ellenséges erők ellen való harc Isten népének oldalán, Isten ítéletének végrehajtása).


Angyalok a művészetben

A művészek szívesen ábrázolták az angyalokat hol meztelen pufók fiúgyermekként, "angyalkaként", hol pedig félelmetes külsejű szárnyas emberi lényként. Ezeknek a képzőművészeti alkotásoknak semmi közük a bibliai leírásokhoz: az angyalok bibliai leírása többnyire a Bibliát körülvevő pogány világ hiedelmeit fogalmazza meg.


Angyalok rendje

A katolikus hagyomány szerint :

Az egyházi hagyomány szerint a kilenc angyali rend három hierarchiába sorolható.

* I. hierarchia: szeráfok, kerubok és trónusok. Ők állnak Istenhez a legközelebb;
* II. hierarchia: uralmak, erők és hatalmasságok. Ők közvetítenek az első és harmadik hierarchia között.
* III. hierarchia: fejedelemségek (az uralkodók, törzsek, népek békéjére felügyelnek), arkangyalok (főangyalok), és őrzőangyalok. Az utóbbiak a mindennapi élet során segítik az embereket. Ők állnak legközelebb az emberekhez, és ők közvetítik Isten parancsait.


Arkangyalok

MIHÁLY ARKANGYAL:
A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály (Mihály arkangyal másnéven Michael arkangyal) egyike a 7 arkangyalnak (főangyalnak), ő a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Ünnepnapja szeptember 29. (A 6. századtól tartják.) Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan.GÁBRIEL ARKANGYAL:
Gábriel, vagy magyarosan Gábor (héberül: Gábri-Él, melynek jelentése: "Isten embere", "Isten ereje" vagy "Isten erősnek bizonyult") a Bibliában egy angyal, a keresztény hagyományban pedig arkangyal.RAFAEL ARKANGYAL:
Rafael arkangyal (héberül רפאל, kb: „Isten meggyógyított”, „Isten meggyógyít”, arabul: اسرافيل) a vándorok és utazók védője, mert a Szentírásban Tóbiás utazótársa volt.
Rafaelt utazóként ábrázolják, szandálban, karján utazó köntösével és egyéb utazási felszereléssel, néha vízi tökkel, és mint minden angyalnak, neki is szárnyai vannak.
A Rafael név jelentése a héber rapha: „gyógyítani” és az el: „Isten” szavakból alakult ki. Jelentése tehát „Isten gyógyít”, vagy más értelmezésben az „Isteni gyógyító”.URIEL ARKANGYAL:
Az Uriel héber eredetű férfinév, jelentése: Jahve világosság. (Isten Fénye, Isteni Fény és tűz.)
Jelmondata: A Szeretet a tűz hevével lángol.
Nevének jelentése még: Isten Tüze, lángja, mivel rávilágít a helyzet lényegére, előrejelzéseket ad életeseményeinkkel kapcsolatban, így felhívja a figyelmet különböző veszélyekre. Uriel hívta fel Noé figyelmét is a közelgő veszélyre, és Ő juttatta el a Kabbalát az emberekhez.SARIEL ARKANGYAL:
Ő felel azért, hogy a bűnös, vagy rosszul viselkedő angyalok megkapják méltó büntetésüket.RAGUÉL ARKANGYAL:
E név jelentése: „Isten barátja”. Ő biztosítja, hogy a többi angyal működése megfelelően magas színvonalú legyen.HANIEL ARKANGYAL:
Haniel arkangyal - az isteni szeretet királya
Haniel arkangyal rózsaszínben jelenik meg, annak minden árnyalatában.
Az isteni, mindent átfogó szeretet őrzője
A szelídség és a gyöngédség őrzője
A kölcsönös megértés és a kommunikáció őrzője
A szívcsakra őrzője


Angyali hierarchia

A kereszténységben az angyalokat kilenc rendbe sorolják, amik három csoportra oszlanak. A kilenc rend az Istentől lefelé haladva a következő, a tulajdonságainak és szerepének időfizikai jelentésével együtt. :1. SZERÁFOK: A szeretet szellemei, az isteni szeretet hírnökei. A szeretet által teljes egységet alkotnak, vagyis nem különülnek el egymástól. Krisztus sok szentnek szeráfként jelent meg.
Ők a térszeránok, lokális megtartók, az Isten nullás másolatai. A szeretet szavunk az ezoterikus jelentése szerint nem egy szentimentális érzés, hanem a szerinó időhurkában körbe keringő tachionok önfenntartó tulajdonsága. Ennek lényege, hogy minden tachion a saját hullámterében (a szerben, azaz helyben) halad, amelyben önmagát látva, az első időellentmondás segítségével tartja fent (életben) magát. Innen ered az ér-zés szavunk, mert körbe ér a tachion. Ráadásul az időhurok belsejében a hullámtér szerkezete létrehoz egy szív alakú zónát (ez az Isten szíve), így valójában innen ered az a gondolat, hogy az érzések helye a szív. Ami igaz, csak nem biológiai értelemben.

2. KERUBOK: Az összhang és harmónia szellemei. Az ő tevékenységük által lett a Káoszból a Kozmosz (rend, rendezettség). A kerubok segítségével hatja át az isteni rendező elv a létezést. Az égi világ rendjében, törvényszerűségeiben az ő tetteik nyilvánulnak meg.
Ők is megtartók és nullás másolatok, egyben végrehajtók is, akik szükség esetén „rendet raknak” a teremtésben. De nem a káoszból, hanem az őskáoszban lett a téridő, mint rendező erő, aminek forrásai a szerinók. Az isteni rendező elv ezek szerint a téridő spirálgömbi hullámterét jelenti, ami mindenhol jelen van a világegyetemben, azaz mindent áthat, mert mindenen áthatol és ez teszi lehetővé a teremtmények létezését. Az Isten tettei (mozgásai) pedig a hullámterének modulációján keresztül nyilvánulnak meg a teremtményei számára.

3. TRÓNOK: Az akarat szellemei. Ők hatják át a létezést akarattal, mint az isteni akarat hírnökei. Két trón alkot egy teljes szellemi egységet, ezért kétarcú szárnyas lényekként ábrázolják őket.
Ők is lokális megtartók (trón: a király székhelye), akik az Isten akaratát képviselik az egyes helyeken (galaxisokban, naprendszerekben). A kétarcúságuk egyrészt arra utal, hogy urai a jó és rossz dolgoknak (teremtés és pusztítás), ugyanakkor fizikailag képesek diász szerinóként működni, két térhatost keltve felváltva. Az, hogy szárnyas lények, egyrészt utalás a szárnyaskerék ősi szimbólumára (szárnyaló, azaz repülő időhurok), másrészt jelzi, hogy hat végtagjuk van, ami a szerinó hat forráshelyét jelenti. A hat végtagot vagy 2 láb, 2 kar, 2 szárny vagy 6 szárny formájában szokták ábrázolni.

4. URASÁGOK: A bölcsesség szellemi lényei, az isteni tudás és bölcsesség hírnökei. Az emberiség nagy tanítómesterei tőlük kapják a bölcsességet.
Az isteni tudás és bölcsesség nem más, mint az istenek által az egész univerzumban működtetett akasha tartalma, vagyis a tapasztalat (információ). Ebben található a teremtéssel kapcsolatban minden tudás, amit csak felhalmozott idáig a létrendszer.

5. ERŐSSÉGEK: A mozgás szellemei. Az ő hatásuknak köszönhető, hogy minden mozog, rezeg, a legkisebb atomtól a legnagyobb galaxisig.
A mozgás és a deformáció oka az időhurok spirálgömbi hullámterének sodró hatása, amivel minden elért időforrást áthelyezget, meglökdös a modulációjának megfelelő ütemben, a taszítási vektorainak megfelelő irányokba. Ennek következménye az a komplex mozgás, amit az atomok rezgésének tekintünk.

6. HATALMASSÁGOK: A forma szellemei. Minden forma mögött az ő hatásuk keresendő, beleértve az emberi formát is. A formák kialakítását hang segítségével végzik.
Mindennek ami létezik, formája, szerkezete van. A Hang ez esetben nem levegőben terjedő nyomáshullámot jelent, hanem a transzcendens időhullámok modulációját, ami információt hordoz a kibocsátó forrásrendszer alakjáról (in-formáció: alakzat-ban).

7. ARCHÉK: Fejedelemségek, a kor szellemei, akik egy korszakon (valószínűleg platóni világhónapon) keresztül vezetik az emberiséget, és hatnak a Földre és az ember fizikai testére.
Az alsó csoportba tartozó három rend angyalai az alárendeltek ügyeivel foglalkoznak, vagyis a teremtmények felügyeletét végzik. Az archék ennek megfelelően egy bolygó egész népességét és ügyeit irányítják (emberek, állatok, növények, élettelen anyagok).

8. ARKANGYALOK: A népek szellemei, akik a rájuk bízott nép királyával és szellemi vezetőivel vannak kapcsolatban és közvetítik feléjük az isteni szándékot.
A misztikusok szerint a Földön élő népek jelenleg tizenkét csoportba vannak besorolva, amelyek mindegyikét egy arkangyal vezeti. Az egyes csoportokba tartozó lelkeket a látók a színük alapján tudják megkülönböztetni, ami nem optikai szín (a fény és anyag kölcsönhatása), hanem transzcendens szín (a lélek részecske hullámterén megfigyelhető egyedi moduláció). Ettől függetlenül azonban minden lélek részecskének van optikai színe is, mivel a ráeső fényt visszaveri a felszíne, de ez a megvilágítástól függ.

9. ANGYALOK: Őrangyalok, akik az egyes ember vezetéséért, támogatásáért felelnek a születésétől a haláláig.
Ők nem egyszerűen őrangyalok, hanem egyben szellemi vezetők, tanítók, társalkodók, segítők is. És nem csak az egyes emberekért felelnek, hanem szükség esetén kisebb-nagyobb csoportokért is (családok, baráti társaságok, munkahelyi kapcsolatok, stb).A misztikus irodalomban az angyalok osztályozása erejük és feladatkörük szerint Uralmakra, Hercegségekre, Hatalmakra és Birodalmakra tagolódik. Fizikailag ez a következő kozmikus képződmények feletti irányításnak felel meg: a Birodalom egy galaxist jelent (Tejútrendszer helytartója), a Hatalom egy csillagrendszert (Héliosz Napisten), a Hercegség egy bolygót (Gaia Földanya), az Uralom egy holdat (Szeléné holdistennő).
A körülményektől függően az uralmak egyben olyan angyalok is lehetnek, akik bizonyos feladatokra vannak kijelölve és konkrét tevékenységeket végeznek. Például a holdakra felügyelnek vagy uralnak egy bolygón bizonyos természeti jelenségeket (szelet, esőt, vulkánokat, növényeket, állatokat, stb.). A hercegségek az egyes bolygók, bolygórendszerek (mint pl. a Jupiter holdrendszere), melyek vezető istenségét bolygószeránnak nevezzük. A hatalmak megfelelnek a földi királyságoknak és székhelyük az adott csillagrendszer főcsillagának belsejében található (nálunk Aranyvárosnak hívják). A több csillagból álló rendszerek társult hatalomként működnek, mint egy államszövetség. Kozmitóriumuk (űrfelségterületük) határa a heliopauzáig (térbúráig) terjed. A birodalmak az egyes galaxisok halójának határáig terjednek és szintén társulhatnak kisebb-nagyobb közeli társaikkal (galaxishalmazok).
A legfelsőbb szintet egy világegyetemen belül a párhuzamos univerzumok jelentik, melyeket az arkangyalok irányítanak. Az istenektől kapott tájékoztatás szerint minden térszeletnek három közigazgatási központja is van, mivel az univerzum hatalmas méretei miatt nem lehet egyben kezelni az egészet. Ezt a három főhatalmi központot tekinthetjük az adott triszmegisztosz arkangyal triumvirátusának is.


Hierarchia működése

Az arkangyalok és alárendelt hierarchiájuk működését az emberi társadalom hasonló rendszereinek vizsgálatán keresztül érthetjük meg a legkönnyebben. Ennek megfelelően a hadsereg dolga lebontani a teremtésre nézve rossz dolgokat (démonok, külső támadók). A rendőrség védi a vezetőket (testőrség) és fenntartja a belső rendet, ellenőrzi a közlekedést (határőrség a csillagrendszerek és dimenzióvilágok között). A nyilvántartók (eseménykövetők) minden történést rögzítenek és naprakész adatbázist szolgáltatnak a hozzáférési engedéllyel rendelkező adminisztrátoroknak és egyéb felhasználóknak. Az ő munkakörükben egyesülnek a könyvtárak, múzeumok, iskolák, különféle nyilvántartások, valamint a statisztikai hivatal és a posta feladatkörei. Az egészségügyiek (gyógyítók) karbantartják a teremtést fizikailag (az Életfát), kijavítják a sérüléseket (időszál átfűzés), pótolják a veszteségeket (annihilálódott rendszerek újrakeltése) és rendbe hozzák a műszaki hibákat (programozási feladatok). A bíróság intézi az istenek, angyalok és egyéb teremtmények közti vitás ügyeket (döntési jogkör), a karma uraként ítélkezik az alárendeltek fölött (bűnügyekben), és segít minél igazságosabb törvényeket alkotni az egyes közösségek számára (diplomácia, etikett, polgári jog). Egyben a precedens értékű problémákkal (új bűnökkel) is próbál megküzdeni, folyamatosan bővítve a jogtárat.
A teremtés skálafüggetlen (önhasonló) szerkezete miatt a lokális mindenhatók (helytartók) is rendelkeznek saját arkangyalokkal, akik a helyi ügyek intézését végzik. Elvileg (fizikailag) az angyali hierarchia tetszőleges szintű lehet, a gyakorlatban azonban az angyalok többsége csak első, másod vagy harmadosztályú leszármazottja a Mindenhatónak. A kereszténységben éppen ezért sorolják a kilenc angyali rendet három fő csoportba az középkor óta (lásd: később).

Az angyalok a szellemük alapján két fő csoportba sorolhatók. Egyesek közülük nullás másolatok, azaz szoftveresen azonosak a szülő mindenhatójukkal a születésük pillanatától kezdve (nulla különbség van köztük és az alkotójuk között). Ezekre mondják azt a keresztények, hogy „malaszttal teljes” (malaszt: isteni kegyelem). Nekik nincs saját, individuális szellemi evolúciójuk, tehát teljes tudással és bölcsességgel rendelkeznek az univerzumról (nem gyerekként kezdik). Állandó információs kapcsolatban vannak a mindenhatójuk információs halmazával, ezért hívják őket a hinduk avatároknak (megtestesüléseknek), amennyiben néha a földre reinkarnálódnak. Olyanok, mintha a felettesük hardveres és szoftveres klónjai (teljesen pontos másolatai) lennének. Mindegyik arkangyali lélek szükség estén képes megháromszorozni magát hardveresen a térszorzáshoz hasonló trilokációs módszerrel, ezért hívjuk őket triszmegisztoszoknak is (háromszorosan bölcsek).
A másik csoportba tartoznak az individuális másolatok, akik szoftveresen épp úgy különböznek a szülő mindenhatójuktól a születésüktől kezdve, mint az emberi, állati és növényi lelkek. Ők a klasszikus értelemben vett angyalok, akik az önálló információs halmazuk miatt részlegesen szabad akarattal rendelkeznek és saját szellemi evolúciójuk van (ők is tapasztalatlan gyerekként kezdik az életüket). A hinduk félisteneknek vagy istenségeknek is nevezik őket. A szülőjük (felettesük) korlátozott képességekkel, tudással és jogkörrel ruházza fel őket, így csak meghatározott feladatokat végezhetnek. Ezen feladatok mindig az aktuális teremtési körülményektől függenek, vagyis szükség esetén az angyalok munkahelyet válthatnak, illetve előléptethetik vagy lefokozhatják őket. Az angyalok hivatali rendszerét nevezzük isteni vagy angyali hierarchiának.


Angyalok osztályozása

Az angyalokat a történelem során többféleképp osztályozták a vallástudósok, de általában a tevékenységük szerint kerültek besorolásra. Ezek mindegyike külön elnevezést is kapott, amik közül az ismertebbek a következők (amiről tudunk):


SZERAFIM: szeráfok (a seraph héber jelentése: égni). A nevüket magyarul szerán-nak kellene írni és mondani helyesen, ami szer-án: égi hely-et jelent (innen a szerinó: helyecske kifejezés).
Ők a helytartó istenségek, mint például a Napisten (hívják Napangyalnak vagy csillagdémonnak is), de nem azért „égnek”, mert a Napban, mint tűzforró csillagban lakoznak, hanem mert az Ő hullámterük az égbolt a számunkra. A térszeránok a legfelső (első osztályú) angyalcsoport, akik a legközelebb állnak az Istenhez, mivel közvetlenül Ő csinálta őket. Legfőbb feladatuk, hogy életben tartsák az alájuk rendelt teremtményeket a puszta létezésük által, mivel az ő forrásrendszerükre van felfűzve az élvonali időszálaival minden alattvaló az adott rendszerben (galaxis, csillagrendszer, bolygó). Valószínű (ezt nem tudjuk biztosan, de logikusnak tűnik), hogy a személynevük -él-re végződik.

OFANIM: ofanimok, azaz másodrangú angyalok (az ofanim héber jelentése: kerék). A nevüket magyarul korán-nak kellene írni és mondani helyesen, ami kör-án: égi kör-t jelent (pontosabban időhurkot).
Ők kötik össze az -él rangú angyalokat és az embereket, képzetesen szólva az eget és a földet. Ők olyan szeránok, akik az elsőosztályú istenségeket szolgálják és a feladatuknak megfelelő információ tartalommal és képességekkel (jogosultságokkal) bírnak. Főleg hírvivőként és diplomataként dolgoznak. A misztikusok szerint befolyásolják a csakráink működését, tehát vannak köztük gyógyítók is. Valószínű (ezt nem tudjuk biztosan, de logikusnak tűnik), hogy a nevük -iah-ra végződik.

CHERUBIM: kerubok. A nevük Babilóniából származhat, a karubu szóból, ami közbenjárót jelent és emberfejű szárnyas oroszlánként ábrázolták őket (lásd: Szfinx). A nevüket magyarul kerúr-nak (az „Úr körül álló”) vagy karúr-nak (az „Úr karja”) kellene írni és mondani helyesen.
Ők az Isten lovasai, akaratának közvetítői. A Bölcsesség angyalai és a Mennyek Küszöbének Őrei. Olyan szeránok, akik a helytartó istenségek közvetlen nullás másolatai és velük azonos információ tartalommal és képességekkel bírnak. Ők a mennyek küszöbének (az Aranyvárosba vezető térablakoknak) és az egyes dimenzióközi átjáróknak az őrei is. Minden helytartónak vannak kerubjai, akik egyrészt a testőrei, másrészt a hivatalos képviselői (avatárjai), amolyan dublőrei (mint Jézus). Így aki lát egy kerubot, az gyakorlatilag a helytartót (és végső soron a Mindenhatót) látja (teofánia).ELOHIM: elohimok (a héber jelentése: egy női minőséget hat férfi minőség vesz körbe). A nevüket magyarul élok-nak (az „Élet oka”) vagy élők-nek kellene írni és mondani helyesen.
Ők a hazavezető angyalok, akik a holtak lelkét átviszik a túlvilágra (lásd: Kharón). Ma inkább úgy nevezzük őket, hogy a születés és halál angyalai (élet és halál urai). Olyan szeránok, akik az emberekre és más teremtményekre (állatokra, növényekre) felügyelnek, mint szellemi vezetők és őrangyalok. Ők terelik vissza a testükből elkalandozott lelkeket is, illetve a világhónapok végén összeszedik a köztes létben (asztráltérben) megrekedt kóborló lelkeket és ítéletre viszik őket (a karmikus bíróság elé). A nevük héber jelentése egyben a szerinó időhurok szerkezetére is utal (hat tachion forráshely kering egy szívpont körül).

QUIDDISIN: kviddiszinek (a quiddisin héber jelentése: szent). A nevüket magyarul kvintiszín-nek (ötszínű) kellene írni és mondani helyesen, ami fizikailag a belőlük áradó öt téresszenciára utal.
Ők olyan szeránok, akiknek a misztikusok szerint az Isten dicsőítése a feladatuk, így folyton azt kiabálják, hogy: Szent, szent! Fizikailag másodlagos megtartó erőként működnek és feladatuk a helytartók által keltett lokális téridő póterősítése (létben tartani a helyet). Erre azért van szükség, hogy a puszta létezésükkel kiegyenlítsék az esetleges téringadozásokat, amik a helytartó szeránjának mozgása, térugrása vagy deformációja során (rendszeresen) keletkeznek. Egyben meggátolják a különféle téranomáliák teremtményekre gyakorolt káros hatásait a felügyelt rendszerekben. A 4D-s Földet például nyolc ilyen kvintiszín veszi körül, a 3D-s Földet pedig hat. Ők az űrben lebegnek, stacionárius pályamagasságon a bolygó körül, egy oktaéder csúcspontjain elhelyezkedve. Kettő a sarkoknál, négy az egyenlítő körül: Kolumbia, Gabon, Szingapúr és a csendes-óceáni Jarvis-sziget fölött nagyjából.

TRÓN: trónok (a héber jelentése valószínűleg: székhely lehet, ezt nem tudjuk biztosan). A nevük magyarul is így használatos a trónszék szavunkban (a király helye).
Ők az Isten szellemi törvényeinek képviselői. Olyan szeránok, akik a teremtmények életét szabályozó szellemi törvényeket képviselik és a vitás, fontos ügyekben döntenek (jogászok és döntőbírók). A misztikusok lélekbírónak is hívják őket. Közülük a legismertebb Metatron (a héber jelentése: az Ábrázat Hercege), az egyetlen angyal, akinek neve nem -él-re vagy -iah-ra végződik, mivel eredetileg ember volt, a bibliai Henoch (magyarul Énok), aki rendkívüli életútja miatt válhatott angyallá (kinevezték valaki helyére, ezért hívják meta-trónnak). Ő az Isten (egyik) íródeákja, az archívumkészítő, aki feljegyzi az életünk filmjét. Valójában egy lélekbíró, akinek hozzáférési joga van a Naprendszerben élő összes emberi lélek személyes akashájához, amit a Jupiter bolygó belsejében megbújó 4D-s isteni támaszponton őriznek.IRIN: irinek (a héber jelentése valószínűleg: mozgékonyat, mászkálót vagy erőst jelenthet, ezt nem tudjuk biztosan). A nevük magyarul az iringó szavunkban használatos, ami női név és az ördögszekér gyógynövény neve is egyben (ördögszekér: alvilágban keringő időhurok). A vidéken használatos igei alakja az iringálni, ami mászkálást, futkosást jelent (mivel az iringó főzete vizelethajtó hatású). Innen származik a latin irrigálás: megöntözés, kiöblítés, beöntést ad kifejezés is, ami a transzcendens Víz-zel való elárasztásra utal (aminek sodró ereje van).
Ők a mennyországot (Aranyvárost) őrző angyalok. Olyan szeránok, akik a helytartók és más fontos hivatalnokok (tanítómesterek, próféták, lélekcsoport vezetők) testőrei (amikor alászállnak az alvilágba). Biztonságiak és rendfenntartók, akik egyben határőrök is, vagyis elkapják a csillagrendszerből engedély nélkül szökni próbáló lelkeket vagy kitoloncolják az illegálisan bejövőket (parafelderítőket).Amint az látható, az Isten ravasz volt, mert a különféle angyalok nevében eldugta a szerinó fizikai szerkezetének leírását is. Ezek a következők sorrendben: tachion tűzben égő, időhurka kerék alakú, közbenjáró és körbejáró (minden tachionja), hat forráshely kering egy szívpont körül, öt téresszenciát kelt, megtartó székhelyként szolgál és mozgékony erőként működik.
Kiegészítés: A nemtő szó, aminek jelentése: nemző, védőszellem, őrangyal vagy géniusz, valójában nem egy angyali csoportot jelöl, hanem általánosan így hívjuk az olyan angyalokat, akik nem élvonali feletteseink (az Életfán). Magyarul tehát nem tőle származunk, így valójában nem lehet sem nemző, sem géniusz, de védőszellem és őrangyal igen.

 

 

forrás: www.angyalszarny.shp.hu

 
     
     
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 6
Összes: 3089420
Hónap: 14307
Nap: 314