Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Isteni követek

 

http://lendvaykati.gportal.hu/portal/lendvaykati/image/gallery/1264845324_00.jpg
 
 
Váradi Tibor
 

Isteni követek 1. rész.

 


Az ember mai tudatállapotában csak a fizikai érzéki világot észleli.
A látható világ a teljes létezés kicsiny része, csak a �jéghegy csúcsa� a magasabb világok tényei és lényei a mai ember számára nem érzékelhetőek. Régen hitték, még régebben látták a szellemi világ lényeit, s tisztában voltak az ember Híd szerepével. Az ember ugyanis �középen� helyezkedik el a Teremtésben: Alatta és fölötte egyaránt találhatók létezési szintek. Az ember alatti létezőkhöz sorolhatjuk a természet világának lényeit: ásványok, növények, állatok. A természettudomány feladata ezen létszintek alapos megismerése. Az ember feletti létezőkhöz tartoznak a természetfeletti világ lényei: angyalok, arkangyalok, archék és még magasabb szellemi lények. A szellemtudomány célja az érzékfeletti világok tényeinek és lényeinek megismerése ugyanolyan alapossággal és pontossággal, mint ahogyan a természettudomány vizsgálja az érzéki világot. A mai korban lehetőség van a magasabb világok tudományos igényű kutatására!

 

Fizikai világ és szellemi világ.
A természeti létezők jellegzetessége: van fizikai anyagi testük, de nem rendelkeznek önálló szellemmel. (az ásványok, növények és állatok tekintetében csak csoporttudatról vagy csoportszellemről beszélhetünk)
A természetfeletti létezők (angyalok, arkangyalok stb.) ezzel szemben rendelkeznek saját szellemmel, nekik viszont nincs fizikai testük.
Az ember az egyetlen lény a teremtésben, akinek fizikai teste is van (mint a természeti létezőknek) de rendelkezik önálló szellemmel is (mint a természetfeletti létezők). Így az emberről azt mondhatjuk, hogy két világ polgára! Fizikai teste révén része a természeti világnak, szelleme révén része a természetfeletti világnak. Az ember tehát Híd a természeti világ és a természetfeletti világ között!

 

Angyali hierarchiák
Az ősi hagyományok és szellemi tanítások szinte kivétel nélkül mind említést tesznek azokról a mai láthatatlan lényekről, akik segítik a világ és az ember fejlődését. Nem véletlen tehát, hogy a 325. évi niceai zsinaton az angyalhitet dogmává szentesítették. A Biblia alapján Pál apostol beavatott tanítványa, Dyonisios Areopagites állította össze az angyali hierarchiák kilences felosztását, amelyet a mai napig is használ a keresztény ezoteria.
A kilenc angyali rend hármasságokra osztható a következők szerint.


 

A fölső hármasság tagjai:
-trónok
-kerubok
-szeráfok
közvetlen kapcsolatban állnak a Szentháromsággal.

 
 

A középső hármasság tagjai:
-hatalmasságok
-erők
-uraságok
feladata az alsó és felső hármasság közötti kapcsolat fenntartása.

 
 

Az alsó hármasság lényei:
-angyalok
-arkangyalok
-archék
az emberiséggel és a földi világgal állnak kapcsolatban. Mivel jelenleg ők hatnak leginkább fejlődésünkre, ezért a továbbiakban róluk lesz szó részletesebben.

 

Az Archék �más néven Korszellemek- korszakról korszakra segítik, vezetik az egész emberiséget. Tisztában vannak a földfejlődés céljával, az emberiség kollektív karmájával.
Az Arkangyalok egy-egy népnek a vezetői. Minden nép meghatározott feladattal létezik a világban.
A nép misszióját ismerve segíti a népet a népszellem.
Régen a nép vezetője-királya beavatás által élő kapcsolatban volt a nép arkangyalával. Így az égi szándékoknak megfelelően tudta vezetni népét az uralkodó. S
végül az Angyalok hierarchiája következik, akik egy-egy ember vezetését vállalják. Leszületése előtt minden ember kap maga mellé egy védőangyalt, aki születésétől haláláig végig kiséri őt az életen.
A
védőangyal ismeri az ember karmáját, magával hozott életfeladatát, s mindezek fényében segíti védencét�. Az ősi időkben az ember ösztönös kapcsolatban állt védőangyalával, a későbbiekben azonban ez a kapcsolat megszünt. A mai kor egyik feladata védőangyalunkkal az élő, tudatos kapcsolatfelvétel.

 

 

 

Isteni követek - 2. rész

 

Szeráfok: A szeretet szellemei. Ők hatják át a létezést szeretettel, az isteni szeretet hírnökei. A szeretet által teljes egységet alkotnak, nem különülnek el egymástól. Krisztus sok szentnek Szeráfként jelent meg.
Ők azok, akik az istent �színről színre� látják, hiszen Isten a Szeretet.

 

Kerubok: Az összhang és harmónia szellemei. Az ő tevékenységük által lett a Káoszból Kozmosz. A Kozmosz jelentése: �rend, rendezettség�.
A Kerubok segítségével hatja át az isteni rendező elv a létezést.
Az égi világ rendjében, törvényszerűségeiben az ő tetteik nyilvánulnak meg. Mivel négyes dualitásban élnek, azaz négy-négy Kerub alkot teljes szellemi egységet, ezért sokszor négyarcú lényekként ábrázolják őket.

 

Trónok: Az akarat szellemei. Ők hatják át a létezést akarattal, az isteni akarat hírnökei. Duálunióban élnek, két-két Trón alkot teljes szellemi egységet. Ennek megfelelően sok ábrázoláson kétarcú szárnyas lényekként ábrázolják őket. A Szaturnusz bolygó szellemi szférájában találkozhat velük az emberi szellem.

 

Uraságok: A bölcsesség szellemi lényei. Ők hatják át az egész létezést bölcsességgel, az isteni mindentudás hírnökei. Az emberiség nagy tanítómesterei tőlük merítették bölcsességüket. A Jupiter bolygó szellemi szférájában találkozhat velük az emberi szellem. A valódi bölcsesség nem kimondható, hanem erő és fény, az Uraságok emanációja!

 

Erők: A mozgás szellemei. Az ő hatásuknak köszönhető, hogy minden mozog, minden rezeg, a legkisebb atomtól a legnagyobb galaxisokig.
A emberi mozgás is általuk alakult ki. A szakrális mozgással, a templomi tánccal feléjük próbáltak közeledni. A Mars bolygó szellemi szférájában találhatók.

 

Hatalmasságok: A forma szellemei. Minden forma mögött az ő hatásuk keresendő. Az emberi forma is nekik köszönhető, amit úgy alakítottak ki, hogy az lehetővé tegye az emberi szellem testet öltését. A formák kialakítását a hang segítségével végzik. A formákkal való munka a művészetben nyilvánul meg leginkább. A szellemi alapokon nyugvó művészeti tevékenység közelebb visz a Forma szellemeihez, akiknek a bibliai neve: Elohím. A Nap szellemi szférájában találjuk meg őket.

 

Archék: A kor szellemei. Egy-egy koron keresztül vezetik az emberiséget az adott kor feladatainak megfelelően. Hatással vannak a Föld és az ember fizikai testére. A jelenlegi kor szellemi vezetője: Michael arché. Michael Nap-arcé, az összes többi arché szellemi vezetője. Jelenleg (és még jó ideig) ő a földfejlődés legfőbb segítője. Az archék a Vénusz bolygó szellemi szférájában találhatók.

 

Arkangyalok: A népek szellemei. Minden népnek van egy szellemi vezetője, a nép géniusza. Régen tudtak róla, imádkoztak hozzá, áldozatokat mutattak be neki. Egy adott nép temperamentumában, nyelvében tükröződik hatásuk. Régen a nép királya �beavatás révén- élő kapcsolatban állt a nép arkangyalával, így a magasabb isteni szándékok alapján vezette a népet. A népi hagyomány megismerése és ápolása segíti a velük való kapcsolatot. Szellemi hazájuk a Merkur bolygó szellemi szférájában található.

 

Angyalok: Legnagyobb csoportjuk az egyes ember lelki-szellemi vezetéséért felelős. Leszületéskor minden ember kap maga mellé egy védőangyalt, aki egészen haláláig segíti, inspirálja, terelgeti �védencét�. Ők állnak legközelebb az emberhez. Velük lehetséges először az élő kapcsolat kialakítása. Az ember karmájának, előző életeinek, jelenlegi életfeladatának ismeretében a lehető legjobb módon tudják segíteni az embert, ha létrejön velük a kapcsolat. Szellemi hazájuk a Hold-szférában található.

 

 

 

Isteni követek - 3. rész

 

 

 

Az előző két részben végigvezettük az ember fölött található kilenc angyali hiererchiát. A mostani cikk arról szól, hogyan lehet a kapcsolatot felvenni az elsóbb hierearciákkal.

 

Régebben, amikokr az emberek lefeküdtek, testükből kilépve kapcsolatba kerültek az engyali lényekkel. Igaz, ezek nem tudatos találkozások voltak, hanem alvó tudatállapotban történtek. Az angyalokkal való kapcsolat viszont korszakról korszakra változik. A szellemi tanítások az emberiség történetét főkorszakokra, azokat pedig kultúrszakokra osztja. Az atlantiszi főkorszak lezártával (a vízözön után) kezdődött meg az indiai kultúrkorszak. Ekkor az emberek még ösztönös kapcsolatban álltak az angyali hierearchiákkal, egészen az arché szintig. A következő, perzsa kultúrkorszakban már csak az arkangyalok szintjéig emelkedtek fel esténként. A harmadik, azaz az egyiptomi kultúrkorszakban a testen kívüli találkozás a legalsó (9.) angyali hierarchiával volt lehetséges. (természetesen minden kultúrkorszakban voltak olyan magas szintű beavatottak, akik az átlagemberhez képest magasabb lényekkel is kapcsolatba kerültek.)

Az első három kultúrkorszakban tehát minden ember természetadta, ösztönös képessége volt testen kívül, egy tompább tudatállapotban az angyali lényekkel való kommunikáció. A negyedik, görög-római kultúrkorszakra az emberiség, amely ekkorra sülyedt legmélyebben az anyagba, nagyobbrészt elvesztette ezt a képességét. Megszakadt az angyali világgal való kapcsolat, de felerősödött az ember-ember közötti figyelem és érdeklődés.

A jelenlegi és az elkövetkező kultúrkorszakok feladata:
az angyalokkal való régi, testen kívüli, ösztönös kapcsolat helyett egy új, belső erőfeszítéssel felépített, élő és tudatos kapcsolat kimunkálása, amely nem igényel testelhagyást, hanem a testben maradva, az éber nappali tudatosság megőrzése mellett lehetséges!

 

(A honlap godozó megjegyzése: Szerintünk az Eckard féle Angyal-kommunikáció ezt segíti éppen igen hatásosan elő.)

 

A jelenlegi (5.) kultúrkorszak feladata minden ember számára: élő, tudatos kapcsolat kialakítása saját védőangyalával. Ez ma már nem lehetséges ösztönös módon, mint régen. Az angyalokkal való kapcsolat helyes módja: testi-lelki méregtelenítés által saját tudatszintunk megemelése, közeledvén az engyali tudathoz. Az angyalokkal való kapcsolat helytelen (de igen közkedvelt) módja: szimbólumok, mantrák és egyéb mágikus módszerek révén az angyal �lerángatás� az emberhez. Nem az angyalt kell azonban lecsalogatni (egyes esetekben lekényszeríteni) mihozzánk, hanem nekünk kell kitartó munkával és tisztulással felemelkedni őhozzájuk!

 

Testi szinten a kapcsolatfelvételt akadályozzák:
Hús, tojás, fehér cukor, fehér liszt, adalékanyagok, cigaretta, fekete kávé, alkohol

 

Testi szinten a kapcsolatfelvételt segítik:
Friss, élő (lehetőleg vegyszermentes) ételek, gyümölcsök, zöldségek, hántolatlan gabonafélék, csírák, pelyhek, olajos magvak

 

Lelki szinten a kapcsolatfelvételt akadályozzák:
Szorongás, aggódás, félelmek, harag, bosszúvágy

 

Lelki szinten a kapcsolatfelvételt segítik:
Türelem, tolerancia, lelki béke, elnéző lelkület, önzetlenség

 

Önmagunk testi-lelki fejlesztése és a legfőbb testi-lelki mérgek elhagyása által tudjuk tehát a kornak megfelelő módon helyesen felvenni a kapcsolatot védőangyalunkkal!

 

 

 

Isteni követek � 4. rész

 

 

 

Az ember és Isten közötti élő kapocs a kilenc angyali hierarchia.
A
z emberrel legszorosabb kapcsolatban a legalsó angyali hierarchia áll �belőlük kerülnek ki a védőangyalok. A jelenlegi korszak lényeges feladata, hogy saját védőangyalával minden ember élő és tudatos kapcsolatot alakítson ki, amelynek négy előfeltételéről az előző cikkben esett szó részletesen. (emlékeztetőül: 1. állati fehérje mentes étrend, 2. heti egy lébőjt, 3. aggódás, szorongás, harag legyőzése, 4. türelem, tolerancia, megbocsátás kifejlesztése.) A védőangyal feladata asztrális testünk átalakítása, éppen ezért ezzel a testünkkel állnak szoros kapcsolatban. Fejlődésünket többek között azzal segítik, hogy álmunkban, testünkön kívüli állapotban képeket helyeznek el benne. Ezek a képe egyrészt a személyes fejlődéssel kapcsolatos egyénre szabott képek, másrészt az egész emberiségfejlődéssel kapcsolatos, mindenkinek szóló üzenetek. A képek tudatosítására azután nappali éber állapotban lenne lehetőségünk, ezt segíti a szívcsakra nyitottsága és a meditációs praxis. Az általános emberiségfejlődést szolgáló képek korról-korra változnak. A jelenlegi korszellemnek megfelelő, angyalok által adott képek három nagy területtel függnek össze:

 

1.Gondolati út a szellemhez. (kulcsszó: Szabadság)
A mai kor a szellemtudomány megfogalmazásában a tudati lélek kora.
Az emberiség fejlődése folyamán most először nyílt lehetőség arra, hogy a gondolatvilág fejlesztése által az ember kapcsolatba kerüljön a szellemmel, a Magasabb Énnel. Régebben erre nem volt lehetőség, ezért találkozunk sok tanításban a gondolkodás kiiktatásával, az elme leállításával. Ma ez a hozzá állás a tudati lélek korának elvárásaival ellentétes. A gondolkodást nem leállítani kell, hanem átalakítani. Ami régen akadály volt, az ma a szellemi fejlődés ertékes eszköze. A feladat, amelyre az angyal is próbál inspirálni: a szabad, önálló, élő, kreatív gondolkodás kialakítása. A mai korban a fő kérdés nem az akarat szabadsága, hanem a gondolat szabadsága. A mai gondolat �halott�, de megfelelő szellemi praxissal lehetőség van a feltámasztására.

 

2. Minden emberben felfedezni a benne élő istenit. (kulcsszó: Egyenlőség)
Szeretetünk ma még személyválogató. Máshogyan viszonyulunk az emberekhez a kor, a nem, a műveltség, a kultúra, a megjelenés stb. függvényében. Emberi kapcsolatainkat a szimpátia és az antipátia mozgatja. Ahhoz, hogy kifejlődjön bennünk a személyválogatás nélküli szeretet, meg kell látnunk a másik emberben rejlő Isteni Ént. Minden különbség csak felszíni és látszólagos, a szívben rejlő isteni szikra révén minden ember Egy és Egyenlő! Ha meglátjuk-megérezzük a másikban a testet öltött halhatatlan, isteni szellemet, akkor nem teszünk többé különbséget, és minden ember felé egyforma szeretettel fordulunk.

 

3. Keresni és meglátni a lehetőséget a segítségnyújtásra. (kulcsszó: Testvériség)
A harmadik terület, amivel kapcsolatban a védőangyalunk képeket helyez el lelkünkben, hogy ne legyünk közömbösek, ha szenvedést látunk a környezetünkben. Ne nyugodjunk addig, amíg legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint nem nyújtottunk segítő kezet. A karma törvényének értelmében aki másokon segít, egyben önmagán is segít. A segítségnyújtás elmulasztása akkor, amikor lehetőségünk lenne rá, de lustaságból, önzőségből vagy bármilyen egyéb okból nem tesszük meg, az ún. mulasztás-karmánkat gyarapítja. Karmánkat nemcsak az növeli, ha rosszat teszünk, hanem az is, ha elmulasztunk jót tenni. Forduljunk hát együttérzéssel, őszinte érdeklődéssel, testvéri szeretettel embertársaink felé!

 

A mai korban szellemi előrelépésünk kulcsa abban áll, hogy milyen mértékben vagyunk képesek az angyalok által sugalmazott három területen tudatos erőfeszítések által fejlődni, azaz megvalósítani a Szabadság � Egyenlőség - Testvériség jól ismert, szellemi szinten értelmezett jelmondatát!


 

Ezoter. 2005.ápr.-máj.-jun.-jul.

 http://lendvaykati.gportal.hu/portal/lendvaykati/image/gallery/1265567132_86.jpg


 

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 10
Összes: 3089447
Hónap: 14304
Nap: 318