Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A katasztrófa lefolyása - ISTEN kinyilatkoztatja és megokolja...

A
KATASZTRÓFA
LEFOLYÁSA
ISTEN kinyilatkoztatja és megokolja
az eljövendő nagy katasztrófa
előjeleit és lefolyását
János evangélium 14/21 ígérete alapján
prófétai módon kapta és írta:
BERTHA DUDDE
2
Ezek az írások valláson felülállók!
Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre
rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy a Ján. Ev. 14, 21 ígérete alapján
Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk.
Ján.14,21: Aki ismeri, és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret
engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam
neki.
Német eredetiből fordította, és közreadja:
G. Szieger Magda
TARTALOMJEGYZÉK
Utalás a természeti eseményre ................................................................................ 3
Vihar előtti csend - a színlelt béke .......................................................................... 4
Természeti esemény utolsó figyelmeztetés a vég előtt ......................................... 5
A jövendölések teljesülnek - előtte katasztrófa...................................................... 6
A természeti hatalmak tombolása ........................................................................... 7
Fényjelenség a katasztrófa előtt .............................................................................. 7
A katasztrófa bejelentése......................................................................................... 8
Egy csillag bejelentése ............................................................................................ 9
Jelenések könyve 16/18......................................................................................... 10
Isten a teremtés egyedüli ura................................................................................... 11
Felszólítás................................................................................................................ 11
A természeti katasztrófa megjövendölése halott útvonalak.................................. 12
Ismételt utalás a természeti eseményre ................................................................... 13
A végpusztulás váratlanul érkezik .......................................................................... 14
A pusztulás terjedelme ............................................................................................ 15
A katasztrófa lefolyása............................................................................................ 16
A vég előtt még természeti katasztrófa lesz............................................................ 16
A vég előtti események lefolyása............................................................................ 17
Ismét utalás a közeli végre ...................................................................................... 19
Az elszabadult természeti elemek ........................................................................... 20
Földi felvirágzás - és közeli széthullás ................................................................... 21
A közléseim iránti hitetlenség................................................................................. 22
Természeti esemény és káosz.................................................................................. 22
A megváltás új szakasza.......................................................................................... 23
Istennek sok munkásra van szüksége a világ vége előtti időben ............................ 24
A második harsonaszó............................................................................................. 25
Idézetek Jakab Lorber közléseiből:...................................................................... 26
Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült,
fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.
3
B.D.Nr.6388 1955.l0.30.
UTALÁS A TERMÉSZETI ESEMÉNYRE
Szavamat mindenfelé elvezetem, és ismerem a helyes utakat és eszközöket, hogy a jóakaratú
emberek olyan szellemi érték birtokába kerüljenek, amelynek én vagyok az eredete. Tudom, kiben
van jóakarat, hogy meghallgasson, és valóban, nekem minden lehetséges, az is, hogy olyan formában
szóljak hozzájuk, amit el tudnak viselni. De azokra is gondolok, akik még teljesen üresek, akik
még nem éreztek vágyat szavaim után, akik felém forduló gondolatok nélkül élnek - akik csak a világot,
és annak javait látják. Szavamat hozzájuk is elvezetem, ismételten megszólítom őket is - de
annyira erőszak nélkül, hogy meghallhatnak, de nem MUSZÁJ meghallaniuk.
Először az akaratuknak kell megelevenedni, hogy más szférából is meghallgassanak valamit,
nem csak abból, amibe maguk vannak. Erre indíttatást ismételt beszélgetés, könyvek, világesemények,
egyes szükséghelyzetek, vagy balesetek adhatják. EZEK helyes irányba terelhetik az emberek
gondolkodását - a végtelenbe - hozzám, a szellemi szférákba, majd aztán akarata alapján táplálékot
is kap hozzá.
Nehogy azt higgyétek, valakitől is megvonom szent segítségemet, azt se higgyétek, hogy
kegyelem nélkül egy ember rendbe tudna jönni. Én mindenkiről gondoskodom, de hogy van-e
eredménye, az a szabad akaratú ember ügye. Szavamat az egész világ hallja, nekem csak engedelmes
földi gyermekre van szükségem aki megnyitja szívét, és akkor közvetlenül tőlem kaphatja az
igazságot. Ezt az igazságot majd továbbviszi, mert én ismerem a fogadóképes embereket. És ahol
csak egy pici eredmény is várható, ott a földi gyermekeimet egymáshoz vezetem.
A VILÁGOSSÁG KÖVETEI pedig mindenhol kiosztják a világosságot, bárhol is legyenek.
Ugyanazt az igazságot hirdetik valamennyien, mert az én küldötteim, akik a végső időben minden
országban, és minden helyen fellépnek. Egyetlen éhező lélek sem marad erőtlenül, és egyetlen vágyakozó szív sem betöltetlenül.
Mert minden vezetésem alatt áll, eget és földet az én akaratom kormányozza. Én gondozok
minden egyes teremtményt, lehetőséget teremtek neki, hogy üdvözülhessen. Valódi predikátorokat
is ébresztek mindenütt, akiknek SZELLEMEM sugallja, hogy mit mondjanak, és akik annyira bensőségesen az enyémek, hogy bennük SZELLEMEM által munkálkodhatok. Mindenütt lesznek
eredmények, de lesznek mindenütt olyan emberek is, akik visszautasítják, hogy szívükhöz közeledjek.
Szavamat hallják, de teljesen visszautasítják - és ezért hatás nem érződik rajtuk.
De őket is megszólítom - egész életük végéig újból és újból megszólítom őket, mert egészen
haláluk órájáig azon fáradozom, hogy még földi létük alatt hozzám találjanak. Igaz, megszámlálhatatlan
az a tömeg, kik még távol vannak tőlem, és akik nem keresik hogy csökkentsék ezt a távolságot.
De szeretetem és gondoskodásom ugyanúgy az övüké is, mert vissza akarom nyerni minden teremtményemet, ezért egyet sem adok fel, míg utolsó órájuk el nem érkezett. De az akarat
szabadságához nem nyúlok.
Amit szelíd fáradozásaim nem tudnak létrehozni, amit szavaimmal nem tudok elérni, az
majd lehetővé válik A SZOKATLAN TERMÉSZETI ESEMÉNYEK által. Az embernek akkor nem
lesz más választása, mint hogy vagy feladja önmagát, vagy olyan hatalomnál keres segítséget,
amely erős, és tud segíteni.
Már az is előrelépés, ha elismeri ezt a hatalmat, és meghallom az ilyen emberek segélykiáltását,
és megmenekül az örök pusztulástól. Hangom mindenhol felhangzik, halkan és hangosan is
hallható lesz. És mindenki megérezheti, hogy őt szólítottam, mindenki kaphat kegyelmet, és felébredhet az életre akiben van jóakarat, és figyel a hangomra. Mert szeretetem menteni akar, oda akarja ajándékozni magát, és életet akar adni mindenkinek, aki még a halálban van.
Amen.
4
B.D.Nr.6970 1957.11.16.
VIHAR ELŐTTI CSEND - A SZÍNLELT BÉKE
Még ha az is a látszat, hogy békésebb idő felé mentek - ne hagyjátok megtéveszteni magatokat.
Azoknak az arculata gyorsabban megváltozik mint gondolnátok, akik a békéről beszélnek, és
már tűzcsóvákat dobálnak a Föld lakói közé. Számotokra a nyugalom veszélyes, mert csak langyossá
váltok általa, és a földi életet csak földi módon értékelitek.
Ezért az embereket ismételten felzavarom nyugalmukból, hogy ébren tartsam őket. Ezért
történik még annyi minden, az emberek tekintetét ismételten mindenféle szerencsétlenségre és katasztrófákra irányítom. A látszólagos földi jólét és építkezés mellett olyan eseményekben is részt
kell venniük, melyeknél nem elég az erejük hogy megakadályozhassák. Rádöbbennek a felismerésre,
az ilyen sorscsapások alól senki nem kivétel, akármennyire biztosítottnak látja is földi életét.
A világhelyzet ne tévesszen meg. Ügy tűnik, mintha megnyugodna, de mindez csak áltató
cselekvés. Rossz lesz az ébredésetek, ha átadjátok magatokat ennek a nyugalomnak, és figyelmen
kívül hagyjátok a végre figyelmeztető utalásaimat.
A változás hirtelen jön, és ti akkorra már legyetek felkészülve, és higgyétek, a változás
megérkezik. A végidőnek sok jelét észlelhetitek. De az ellenfél az, aki gondoskodik róla, hogy homokot
szórjon a szemetekbe. Mert nem akarja, hogy a vég bekövetkeztét higgyétek, rajta gondolkodjatok,
és komolyan megváltozzatok. A maga szolgáira úgy hat, hogy azok elhitessék az emberekkel,
egy csodálatosan békés és örömteli időnek mennek elébe. Ez sikerül is neki, mert az
emberek mindig hamarabb elhiszik azt, amit tekintetük követhet, mint amit a Szellemi Birodalomból
közölnek velük. Ezen kívül maguk is hinni AKARJÁK, hogy egy földi értelemben vett boldog,
szép jövő elé néznek, és nem a Föld végét látják.
De én az óvást és figyelmeztetést nem hagyom abba. Mert nem csak a földi élet rövid éveiről
van szó, hanem az ÖRÖKKÉVALÓSÁGRÓL. Figyelmeztetéseim annál erőteljesebbek lesznek,
mennél láthatóbbá válik a "nyugalom" a Föld felett, és mennél inkább bíznak egy látszólagos békében,
elfeledkezve jó elhatározásaikról, miket talán a közeli végre való tekintettel tettek. A földi világon
keresztül ellenfelem még egyszer kirakja csapdáit az emberek elé, és igen erős hit kell hozzá,
hogy valaki ne essen beléjük.
Azért figyelmeztetlek ismételten és újra, hogy mi vár rátok. Ne engedjétek, hogy megtévesszen
benneteket. Szavam igazság, ami beteljesül. Az én szavam a közeli vég bekövetkeztét
mondja. Ezt egy hangsúlyos közbenyúlásom előzi meg. Egy nagy TERMÉSZETI KATASZTRÓ-
FA. Meglepetés lesz ez azoknak, akik a békében hisznek. Viszont bűneikből még most is vissza
fordulhatnak, és a vég bekövetkeztéig a maguk útját a tökéletesség felé törekvésben tehetik meg. Ez
a katasztrófa megszámlálhatatlan emberéletet követel. És ki biztos benne, hogy nem tartozik közéjük?
Vajon nem lesz-e már késő nektek, akik közömbösen sétáltok a szép jövő reményében? És
még mindig engeditek, hogy a világ fejedelme elvakítson?
Mindig gondoljatok ezekre a szavaimra, amikor arról hallotok, különféle fájdalmas sorscsapás
emberi életeknek vet véget. Ezáltal figyelmeztetlek benneteket a hirtelen végre. Azt akarom,
szemetek arra a HATALOMRA irányuljon, amely elpusztíthat mindent, amit felépítettetek, és megsemmisítheti minden terveteket.
Kapcsolódjatok jobban ehhez a hatalomhoz, találjátok meg hozzám az utat, és kérjetek vezetést,
védelmet, és irgalmat tőlem. Higgyétek el, békétek csak a velem való kapcsolattal lesz, és
csalás áldozatai vagytok, amikor FÖLDI BÉKÉT ígérnek nektek. Az emberiség már nem él úgy,
hogy békés földi élete lehetne. Nem törekszik semmiféle szellemi fejlődésre, és ezért nincs már joga,
hogy ezen a Földön élhessen
Amen.
5
B.D.Nr.6770 1957.2.25.
TERMÉSZETI ESEMÉNY
UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉS A VÉG ELŐTT
Ismételten emlékeztetlek rá, gondoljatok a végre. Az egész emberiség előtte áll, de bárki
megelőzheti, mert egy ember sem képes védekezni, amikor én elhívom a földről. Újra és újra figyelmeztetlek és óvlak! Vannak jövendölések a próféták és látnokok által, amelyek szintén a Föld
végére vonatkoznak.
A halálra is folyton figyelmeztetlek, amikor valaki meghal körülöttetek. De csak amikor
ezekkel a gondolatokkal komolyan foglalkoztok, akkor tartotok ítéletet magatok fölött. Ekkor vetitek
komoly kritika alá a magatok életvitelét, és fáradoztok, hogy még ezen a Földön tudjatok szellemi
nyereséget szerezni magatoknak.
De ha NEM ÉRINTENEK benneteket ezek az óvások és figyelmeztetések, akkor a vég érkezése
meglepetés lesz, és teljesen készületlenül lesztek az áldozatai.
Mikor elutasítjátok azokat az embereket, akik az én megbízásomból adnak közlést nektek,
akkor azt hiszitek, szellemileg messze fölöttük álltok. Ezért már csak egy eszközöm marad, hogy
hitelesnek vegyétek az oktatást, az, hogy a természeti erők figyelmeztessenek benneteket a végre. A
sok hitetlen ember miatt kell felhasználnom ezt az eszközt, mert csak élnek, mintha határ nélküli
lenne az ember élete a Földön. Amit szavaim nem érnek el, azt végbevihet a természeti esemény, a
befelé nézést, és a tudatos hozzám fordulást is.
De az emberek azt is megtehetik, hogy még jobban küzdenek az életükért, miközben gondolatilag
nekem ellenállnak. Viszont a HATALOM majd igazolja magát azok előtt, akik nem akarják
elismerni. A természeti eseménynek a kihatása azért lesz olyan hatalmas, mert minden emberhez
szólni akar, és gondolataikat a saját végükre akarja irányítani. Közbenyúlásomról minden
ember szerezzen ismeretet – még ha az határok közt lesz is tartva, tehát nem érinti az egész Földet.
Viszont hangomat nem lehet nem meghallani - hiszen ez utolsó utalás lesz ennek a Földnek
a végére, amit nemsokára utána már várni lehet. Előtte azonban csak szavakkal hirdethetem meg a
vég, és ennek a természeti eseménynek a közelségét.
Ezért szolgáim ismételten megemlítik, hogy az emberiség mit várhat. A szokatlan szenvedéseket,
és a szükségek idejét minden embernek el kell viselni, mert a szolgák beszédét ezek támasztják
alá, hogy szavaiknak figyelmet szenteljenek. Mert majd minden ember megtapasztalhatja,
hogyha HISZ BENNEM és ENGEM segítségül hív, le tudja győzni a szükséget.
Tekintettel, hogy az emberek szellemi mélyponton vannak, közbenyúlásom már nem jelent
hitbeli kényszert. Úgyis értelmükkel próbálnak mindent megmagyarázni maguknak, és még most
sem ismernek el olyan hatalmat, amely élet és halál felet rendelkezik. De legyen előttük nyitva
minden lehetőség, ami megváltoztathatja gondolkodásukat - és az ilyen mértékű természeti esemény
létre hozhatja ezt. Felhasználom tehát ezt az utolsó eszközt is. De ezzel még mindig meghagyok
minden egyes embernek egy utolsó döntési lehetőséget. Tehát általa nem gyakorlok kényszerítő
hatást.
Ha nem tudjátok elhinni, hogy a Föld elpusztul - akkor gondoljatok a saját végetekre. Mert
már nem sok idő van hátra, hogy mindez beteljesüljön, amit folyton hirdetek.
Szeretlek benneteket, és szeretnélek megmenteni - meg akarlak óvni a szilárd anyagba való
száműzetéstől. Mert ha akarja, még minden egyes ember megváltozhat.
Amen.
6
B.D.Nr.5678 1953.5.17.
A JÖVENDÖLÉSEK TELJESÜLNEK -
ELŐTTE KATASZTRÓFA
Az idő beteljesedett, minden a végre utal. De a jeleket CSAK AZOK az emberek látják meg,
akik felém törekszenek, mert az ő tekintetük az ég felé irányul, tehát a megvilágosodásuk szintén
föntről jön, ők nem kételkednek, hogy minden beteljesül amit a próféták és látnokok az én megbízásomból jövendöltek. Ami ezeknek magától értetendő - azoknak teljesen lehetetlen, ezek más szemmel néznek, mint azok. A világ emberei csak a világot látják, a világnak és örömeinek élnek. Szellemük mindig sötétebb lesz, minél jobban közeledik a vég.
Ezeknek az embereknek a számára következik be még a vég előtt az az esemény, ami, ha
van bennük kis jóakarat, meghökkentheti őket, és megváltoztathatná gondolataikat. Ezeknek akarom
még kinyilatkoztatni magamat a vég előtt, habár még akkor sem kell, hogy elismerjenek. Veszítsenek
el még egyszer mindent, amit olyan mohón megszereztek - vesszen és pusztuljon el a földi
tulajdon, de egy olyan hatalom által, amelyet nem tehetnek felelőssé. A természeti elemeken
keresztül akarom magamat kinyilvánítani - hogy megmentsem őket. Ahol az emberekben van még
egy szikrányi hit - ott van még lehetőség a mentésre.
Gondolatát az utolsó pillanatban is felém fordíthatja, és küldheti hozzám segélykiáltását. És
ha földi életét el is veszti - kiáltását meghallom, és hite a túlvilágon segítséget és jutalmat nyer.
Csak egy engem elismerő gondolatot akarok látni, és kezem már ki van nyújtva utána, hogy ezt be
is bizonyítsam. Valóban - könnyűvé teszem, hogy higgyetek, csak próbálkoznátok meg vele! Hívjatok
engem szellemben és igazságban. Ezért teszek még egy utolsó kísérletet megmentésetekre, és
azok megmentésére, akik ellenfelemnek még nem hódoltak be teljesen.
Megremegtetem a Földet, és a földi megmenekülésre eltűnik minden remény. És ahol már
nincs semmi, amiben remélni lehetne - ott egyedül én hozhatok menekülést, mert nálam semmi sem
lehetetlen. És ha valaki a legnagyobb szükségben visszaemlékezik gyermekkora hitére - aki ezt az
utolsó kísérletet megteszi, hogy segítségül hív engem - az valóban nem bánja meg. Megmenekül
minden időre, mert amikor a lélek a Szellemi Birodalomban már fölfelé lépked, akkor már kegyelem
a földi élet elvesztése.
Bár nem mindig tekintik a természeti elemeket erőm és hatalmam kifejezésének, de halálfélelem
közben az emberben más gondolatok is születhetnek, mint máskor. Engem egy másodperc
alatt is felismerhet, és segítségért kiálthat hozzám. De sohasem érvényes az a szó, amit csak a száj
mond, és a szív nem részesedik benne.
Az idő beteljesedett, de előtte megérkezik, amit bejelentettem, és ismételten bejelentek. Egy
szokatlan természeti esemény, hogy figyelmeztessen a végre, ami nemsokára követi. Állandóan
óvlak és figyelmeztetlek, és az idők jeleire hivatkozom, de nem kényszeríthetlek, hogy szavaimat
igazságnak elfogadjátok. De véssétek emlékezetetekbe, hogy akik még teljesen hitetlenek vagytok,
arra emlékeztessen KI AZ AKI hozzátok beszél, és a teljesen hitetleneket meg akarja menteni attól
a szakadéktól, amely felé mennek.
Amen.
7
B.D.Nr.5879. 1954.2.17.
A TERMÉSZETI HATALMAK TOMBOLÁSA
Hangomat hangosan és hatalmasan halljátok, és amikor felhangzik, mind megijedtek, kik
halk hívásomat nem akartátok meghallani. Ezért majd a természeti elemek tombolása emlékeztet
rám benneteket - akik mindig ellenálltatok nekem, és akiknek a természeti elemek megnyilvánulása
láttán el kellene hogy ismerjetek engem. Ti nem akarjátok elismerni az összefüggést eme dolgok, és
a világban végbevitt tevékenységeitek között. Pedig ez a tevékenység az oka, hogy most ennyire
nyilvánvalóan fejezem ki magamat. Ti nem ismertek el Isteneteknek és Teremtőtöknek, AKI előtt
pedig egyszer számadást kell tennetek. Ebben nem hisztek, azért a földi életet nem élitek akaratom
szerint.
És ezért felhangzik hangom, hogy gondoljatok rám, és megváltozzatok, hogy felismerjetek,
és akaratomat a magatok akaratának is elfogadjátok. Megszólítalak - először halkan és tele szeretette
beszélek hozzátok, figyelmeztetve, hogy forduljatok vissza erről az útról. Majd hangomat
mindig jobban felemelem, míg félelmet és ijedelmet éreztek, mert életeteket féltitek. És a földi életet
sokan elvesztik, de ha az utolsó órában eltalálnak hozzám, úgy a testi halál nem lesz veszteség
számukra. Inkább kegyelem lesz. Mert a teljes elmerülés veszélyébe voltak, és ha elhívom őket abban
a pillanatban, ahogyan felismernek - tehát a hit felébredésének pillanatában - az megkönnyíti
nekik a túlvilági Birodalomba való bejutást, és felfelé emelkedésük útjának a kezdete lesz.
A természet tombolása által határozottan elismertetem magamat. Ahol valamit az emberi
akarat hoz létre, ott ritkán várható, hogy az emberek bennem higgyenek. De ahol minden remény
nélkül ki vannak szolgáltatva a természeti elemeknek, ott hamarabb gondolnak Teremtőjükre, és kiáltanak utána. Ezért van még remény arra, hogy ekkor a lelkeket ki lehet menteni a hitetlenség sötétjéből, engem elismernek és hagyják, hogy a Földön, vagy a túlvilági Birodalomban kormányozzam
őket. Amit földi történések nem tudnak létrehozni, azt egy nagyméretű természeti katasztrófa
eléri. Gondolnak Istenükre és Teremtőjükre, és szívükben helyreállítják vele kapcsolatukat azzal,
hogy a veszélyben bensőséges segítségért kiáltanak hozzá. Ezzel a látszólag áttekinthetetlen pusztulás - mentési akció lesz sok lélek számára, akik így megmenekülnek az örök pusztulástól, és az
életre ébrednek akkor is, ha osztályrészük a földi halál.
Mindent megteszek, ami még megmentheti azokat, akik halk, szeretetteljes beszédem elől
fülüket lezárják, de akiket ennek ellenére sem akarok elejteni. Most hangos szóval hívom őket még
egyszer, és áldott lesz, aki rám gondol - áldott lesz akinek szívéből még nem lettem teljesen kiutasítva,
és mielőtt teljesen késő lenne, még hozzám kiált.
Amen.
B.D.Nr.4359 1948.7.1.
FÉNYJELENSÉG A KATASZTRÓFA ELŐTT
Közbenyúlásomat nagy szellemi akció előzi meg. Ez megerősíti az enyémek hitét, és utolsó
utalás lesz a rákövetkező természeti eseményre. Égi küldötteimet arra utasítottam, hogy mint FÉNYJELENSÉG
tegyék magukat észrevehetővé az enyémek számára. Világosan és határozottan a
mennybolton lesznek láthatók, és ez lehetetlenné tesz minden öncsalást. Az enyémeknek jelenségeik
lesznek, míg A HITETLENEK NEM LÁTNAK SEMMIT, és az utalásokat mint agyrémet -
kinevetik.
Ez lesz az utolsó jel. Ekkor már biztos előkészületeket tehettek a természet elemein keresztül
való megnyilvánulásomra. Ekkor minden dolgot hagyjatok földi sorsára, és már csak a lelketekkel
foglalkozzatok. Szavaimat igaz áhítattal fogadjátok magatokba, engedjétek, hogy szavakkal beszéljek,
és mélyen és bensőségesen kapcsolódjatok össze velem, hogy jelenvaló lehessek
legnagyobb szükségetekben, amely ezután már nagyon hamar rátok tör. Körülöttetek foglalkozzatok
azokkal, akik félve figyelik a természet változásait, adjatok nekik rövid felvilágosításokat, és
8

utasítsátok hozzám őket. Beszéljetek rólam, mint a szeretet Istenéről, aki elfogad mindenkit, és senkit
el nem hagy, aki segítségért kiált hozzá.
Aztán várakozzatok rám. Ne féljetek, amikor hangom olyan erővel hangzik fel, hogy az emberek
beleremegnek. Maradjatok higgadtak és nyugodtak. Ti tudjátok, nektek nem történhet semmi
bajotok, ha én akarom, mert védelmet ígértem, ha imában hozzám kapcsolódtok. Jelenvaló leszek,
és határozottan érzitek majd közelségemet. És végbemegy, amit Szellemem útján már bejelentettem
- mert szavam igazság, és örökké az marad.
Amen
B.D.Nr.3776 1946.5.20.
A KATASZTRÓFA BEJELENTÉSE
A közlés, amit adok - nagyon fontos. Egy előttetek álló fordulatra kell felkészülnötök, mert
hamarosan láthatóan megjelenek. Az adott határidő a végéhez közeledik, és kevesek örömére - meg
sok ember meghökkenésére, szavam teljesedésbe megy.
Mivel MAGAM beszélek, akaratomat és hatalmamat bebizonyítom, az embereknek fel kellene,
és el kellene ismerniük.
Az utolsó lépcsőfokon álltok - hogy aztán a nélkülözések és fáradozások útját járjátok, mert
az embereknek szükségük van erre. Meg kell ismerkedniük hatalmammal, hogy kezüket felém
nyújtsák, és megragadják az én megmentő kezeimet. Kegyetlennek és irgalmatlannak látszik az
emberek számára ez az utolsó nevelési eszközöm - és mégis szeretetbe gyökerezik, mert eme utolsó
eszköz nélkül megszámlálhatatlan lélek elpusztulna - én pedig meg akarom menteni őket.
Szeretetemet azon is felismerhetitek, hogy előre bejelentem, mi előtt álltok. És még máskor
is bejelentem, hogy hihetővé tegyem - netán előtte hihetetlennek tűnt volna, vagy nem akartátok
volna elfogadni. Mindenki nehéz órákat él át, és a túlélők elviselhetetlennek tűnő, nehéz életviszonyokat
vesznek magukra. Én viszont mindenkinek megígérem erőmet és hatalmamat, aki szükséghelyzetében,
lélekben és igazságban imádkozva segítségemet kéri. Az ajakimára nem figyelek, csak
arra a kiáltásra, amely a szív mélyéből száll hozzám. Ez meghallgattatásra talál, és minden szükség
elviselhetővé válik AZOKNAK, akik hisznek bennem.
Közölnek veletek világi terveket és eljárásokat - de ezeket mind megsemmisítem. Majd
újabb veszélyről hallatok - viszont akkor már tudjátok, egy másfajta veszély kezdődik, és az előzőtől
már nem kell félnetek. Szemeteket csak reám és Országomra irányítsátok. Folyton bensőségesebben
kell hozzám kapcsolódnotok, hogy a legnagyobb szükség idején még nagyobb mértékben
kaphassatok erőt.
Azért mondom ezeket, mert szeretetem fel akar készíteni arra, ami visszavonhatatlan, és áz
Örökkévaló Terv szerint játszódik le. Még sok erőre van szükségetek. Hogy ezt megkaphassátok,
komoly akarattal bensőséges imában, és szeretetből induló cselekedetekben kell élnetek. Ejtsetek el
minden földi gondot és szorongást, csak a lelketekre gondoljatok, hogy többé már el ne távolodjatok
tőlem, velem állandó összeköttetésbe maradjatok, hogy akkor is érezzétek jelenlétemet, mikor
majd a mennydörgés hangján beszélek az emberekhez. Akkor se féljetek tőlem, hanem Örök Atyátoktól
védelmet kérjetek - és én biztos hogy megadom.
Amen.
9
B.D.Nr.7405 1959.9.5.
EGY CSILLAG BEJELENTÉSE
Ami a Szellemen keresztül jut hozzátok, azt gondolkodás nélkül elfogadhatjátok. Legyen
birtokotokban a tudás, hogy a Föld vége az Univerzumban is észlelhető lesz. Kozmikus változások
adódnak, mert Isten akarata, hogy a földi periódus befejezése a legkülönfélébb jelek által legyen
észlelhető, amiket az ember TERMÉSZETES MÓDON nem tud megmagyarázni. Ezek a Teremtő
hatalmát bizonyítják, tehát határozottan a Teremtőre utalnak.
Ezek a kozmikus változások főképpen a csillagok eddigi pályájuktól való eltérésre vonatkoznak.
Átcsapnak egy másik pályára, aminek oka megmagyarázhatatlan, és az is marad az emberek
számára. Ennek ellenére nem lehet tagadni hogy megtörtént. Minél jobban közeledik a vég, annál
gyakrabban állapítanak meg ilyen folyamatokat. Kezdetben nem ismerik fel, majd mindig
jobban és határozottabban előtérbe lép, tehát az emberek az igazságnak megfelelően mondhatják,
hogy "Az egek erői megindultak."
Ez semmiféle emberi akarattal nem áll összefüggésben. Egyedül Isten AKARATA jut benne
kifejezésre. Ezért minden ember hihetné Isten létét, amikor az ilyen szokatlan jelenséget figyelemmel
kíséri. Aki egyszerűen NEM AKAR HINNI, azt már ÉRTHETŐBBEN nem lehet a teremtő Isten
létéről meggyőzni. Mert neki a természet minden eleme engedelmeskedik. És aki ezekre felfigyel,
azt is tudja, hány órát ütött az óra.
És így válik el majd egy csillag a szokott pályájától, és útját a Föld felé veszi. Ez a csillag az
emberek akaratától függetlenül megy az útján, és a Földnek nagy veszélyt jelent. Futása nem kap
akadályt, mert a Földnek a maga kárára - de sok ember javára, el kell viselni egy megrázkódtatást.
Eközben sok ember elveszti életét, ahogyan ezt sok idővel ezelőtt megjósolták.
A Föld egy lökést kap. Hogy a Föld, mint csillag milyen veszélyes helyzetbe jut, azt elképzelni
senki nem tudja. Teljes pusztulásához nem vezet ez a természeti katasztrófa, de kihatását nem
lehet elképzelni sem, mert megszámlálhatatlan ember halálát jelenti.
Aki túléli, az nem sokkal utána a végsőnek néz elébe. Ez egy olyan pusztító esemény, amit
emberi akarat idéz elő, és amelyet Isten MEGENGED, de nem AZ Ő AKARATA!
Az előbb leírt kozmikus katasztrófának megváltó célja van, a hitetlen embereknek ad utolsó
utalást ARRA A HATALOMRA, amely mindent kormányoz - tehát önkényesen nem történik semmi.
Mentőövet dobok nekik, egy utolsó eszközt, hogy higgyenek, és el ne vesszenek. Ezen a
történésen keresztül ISTEN MAGA beszél AZ EMBEREKHEZ. Azokhoz akik halk hangját nem
vették figyelembe. De hangos szava fájdalmasan hangzik, és sokan belepusztulnak. De megvan a
lehetőségük, hogy bepótolják a túlvilágon, amit a Földön elmulasztottak.
Sokan megkapják a kegyelmet, hogy a vég előtti, utolsó rövid időt is átéljék. Mértékadó
benne megint a hitet elfogadó akarat, mert a hitetlenek nem húznak lelkük számára hasznot abból,
amit átélnek. Nekik a bekövetkező vég az újra-száműzetés sorsát hozza - épp azt, amitől Isten szeretete meg akarta kímélni.
Ezért Isten már előre óvja és figyelmezteti az embereket, és az utolsó időben végbemenő
minden jelenségre figyelmessé teszi őket. És boldog, ha valaki ezeket figyelembe veszi, aki hisz
benne, és ennek megfelelően él a Földön. Minden nehéz dolgon átvezetem, és ahogyan a dolgok
érik, úgy lesz az jó a lelkének, hogy még a Földön kiérlelődjön.
Amen.
10
B.D.Nr.7421 1959.l0.3.
JELENÉSEK KÖNYVE 16/18
A Föld hatalmasan megremeg. Szellemben épp úgy, mint földi módon. Az emberek ilyent
még nem éltek át, ennek a korszaknak a kezdete óta. Ezt előre megjövendölték, mert ez vezeti be a
végeseményt, ami utána hamarosan bekövetkezik. Odáig már nincs hosszú idő, és folyton sürgetőbben
figyelmeztetlek, használjatok ki minden napot, hogy lelketeket érettségre segítsétek. Mert az
idő siet, és óriási léptekkel közeledik a véghez.
És végtelenül hosszú éjszaka következik mindazokra, akik a nappalt nem lelkük üdvösségére
használták. Mert az utolsó végidőt csak kevesen élik túl, hogy az Új Föld lakói legyenek, csak
kevesen lesznek állhatatosak ezen a Földön a legvégső küzdelemben.
A vég jele ismételten a szemetek elé lesz tárva, az utolsó erőteljes jel a nagy földrengés lesz.
Ez hogyan jön létre, azt is elmondtam már. Egy csillag kilép a pályáról, és óriási gyorsasággal rohan
majd a Föld felé. Hogy még nem tudtok róla semmit, az a nagy távolságon múlik, amit a csillagnak
meg kell tenni, mielőtt azok látókörébe kerül akik majd észreveszik.
Az izgalom nagy lesz, mert mindenki felismeri, a Föld mint csillag mekkora veszélybe kerül
általa. De hogy ezt a veszélyt elhárítsa, senki nem tud tenni semmit. Főképp ti, akik tudtok róla,
különösen jól használjátok ki ezt az utolsó, rövid időt, mert senki sem tudhatja, túléli-e ezt az eseményt.
Senki nem tudja, a Föld melyik részét éri, és senki ne számoljon azzal, hogy mellette majd
elhalad. Istennek ez az utolsó figyelmeztető kiáltása, amit a VÉG ELŐTT még enged felhangzani,
hogy hitelt szerezzen ennek a "vég"-nek, és vissza forduljanak bűneikből azok a kevesek, akik még
nem adták meg magukat teljesen Isten ellenfelének.
Ne gondolkodjatok könnyelműen ezekről a jelzésekről, ne tévesszen meg a látszólagos építőmunka,
amit a világban láttok. Tudnotok kell, hogy a pusztulás árnyai már feltűntek, hogy nem
telik bele hosszú idő, és tudomást szereztek arról a veszedelemről, ami egy csillag formájában közeledik felétek.
Kidobódott a pályájáról, mert Isten akarata az, hogy a Földet nagy megrendülés érje, amely
még embereket menthet - és meg is menti őket, ha van bennük jóakarat. Valóban, nem hiányzanak a
közeli végre utaló jelenségek - de ez a JEL lesz a legnagyobb kihatású, és sok ember elveszti közben
életét.
De egy sem állíthatja, hogy ő süket - mert ez túl hatalmas esemény ahhoz, hogy ne érintene
minden embert. Csak épp az eredmény más mindenkinél. Az emberek egy részében felébred eddigi
gyenge hite - és újból átadják magukat Istennek. Mások gyenge hitüket is elvesztik, és az ellenfél
felé fordulnak - ami a jogtalanul megszerezhető anyagiak utáni hajszában fejeződik ki.
Nagy szükség lesz az emberek között. Az igazi hit ekkor tesz majd tanúságot, mert minden
embernek segítséget nyújt, ha hittel Istenre bízza magát. Mert Isten segítséget nyújt mindenkinek,
aki hozzá akar tartozni, aki a nagy szükségben ARRA gondol, aki egyedül képes, hogy segítsen.
Egy olyan időszak kezdődik most, amikor sok igazi szőlőmunkásra lesz szükség, hogy mindenki
segítséget kapjon, aki szellemben még gyenge, és hitének erősítés kell. Mert az utolsó hitüldözés
ideje következik, és az még utolsó döntést követel a hívőtől. Mert aki mindvégig kitart, az
üdvözül.
Amen.
11
B.D.Nr.7423 1959.l0.5.
ISTEN A TEREMTÉS EGYEDÜLI URA
A csillagok már öröktől fogva azon a pályán futnak, amelyet az isteni Teremtő adott nekik,
és akarata alapján a Teremtési Terv szerint be is tartanak. Lehetetlen kezdeményezés lenne, hogy
egy csillag előírt pályáját megváltoztassák, hogy egy csillagot az útjától eltérítsenek, vagy valamiképpen
kormányozzanak - hogy az mást tegyen, mint amit az isteni Teremtő meghatározott.
Épp így lehetetlen megakadályozni egy csillag futását, időben korlátozni, vagy valamilyen
módon megakadályozni, hogy az útját járja. Mindezeket azoknak mondom akik azt hiszik, saját találmányukkal
képesek Isten megteremtett rendjébe, egy más rendet beépíteni, akik azt hiszik, hogy
az isteni teremtett műbe beilleszthetik saját emberi készítményeiket, akik azt feltételezik, hogy az
ilyen kísérleteket minden komoly károsodás nélkül küldhetik a világmindenségbe.
A kozmosz egyedüli ura én vagyok. Művembe való minden behatolásra megfelelő módon
válaszolok. További kísérleteket tesznek - azt még továbbiak követik - amíg meg nem akadályozom.
Megengedek ilyent, de amikor eljön az ideje - VÁLASZOLOK RÁ. Mert az emberek által
már nem sok minden történhet a világmindenségben - mert lejárt az idő amivel számolhatnak.
Már nem használ nekik semmi tapasztalat, amit még gyűjteni akartak - mert magam tiltom
meg nekik. És hasonló módon válaszolok - mert a válasz ugyanúgy a Világmindenségből érkezik,
amelybe behatolni akarnak. És haszontalan lesz minden találmányuk, hogy a csillagot eltérítsék,
vagy vagy legyőzzék - mert a legnagyobb veszélybe hozzák magukat. Hogy az emberek tetteit
meddig bírom, reám van bízva - de korlátozottan tűröm. Beleegyezésemet nem adhatom olyan kísérletekhez,
amelyeknek nincs szellemi céljuk, hanem csak megerősíti az embereket, hogy urai,
vagy urai lesznek a Mindenségnek.
Viszont a vég hamar itt lesz, és ebben az időszakban az emberek még sokfélét megpróbálnak.
De minden csak istennélküliségüket, szellemi gőgjüket, és szellemi szegénységüket bizonyítja.
Többféle kísérletük erőteljesen hozzájárul, HOGY A FÖLD FELBOMOLJON. Tehát hozzájárul a
pusztulás munkájához, és ezzel a Megváltó Periódus befejezéséhez - mely majd egy újnak ad helyet,
ha nem akarom, hogy teremtményeim teljesen elvesszenek.
Ti, akik hozzám tartoztok, akármi történik is - ne hagyjátok befolyásolni magatokat. Gondoljatok
arra, hogy a Menny és Föld Ura nem engedi félretolni magát, hatalmát megmutatja, anélkül,
hogy ebben az emberek megakadályozhatnák.
Én nézem - és várok, amíg az öröktől meghatározott nap el nem érkezik. Mert az időnek
határa van. Ellenfelem ezt olymódon használja fel, hogy mindent amit akar, megtetet a neki engedelmes emberekkel. De ez mégsem sikerül úgy neki, ahogyan tervezi.
Amen
B.D.Nr.8908 1965.1.9.
FELSZÓLÍTÁS
Mielőtt közbenyúlásom létrejön, még nagy feladatot kell teljesítenetek. Ugyanis közbenyúlásom
által teljesen más viszonyok közé kerültök, amely megnehezíti az értem való tevékenységet.
Azért még előtte el kell érni azokat a lelkeket, akik szavaimat nem utasítják vissza, hogy megtudják,
mi következik az emberekre. És ha kételkednek is, a nagy esemény hamarosan meggyőzi őket,
hogy igazat mondtatok. Azért mindenkinek hirdessétek, utaljatok erre a közbenyúlásomra, amely
mindig közelebb kerül, és mindenkit érint - habár még a táj rejtve marad, amelyen végigmegy.
Lelketekre kötöm, hogy minden embernél, akinek szavaimat adjátok, utaljatok a hatalmas
természeti eseményre. Szükséges, hogy egyszer mindenki foglalkozzon vele, hogy személy szerint
12
érintse őket, és beállítottságuknak megfelelően merítsenek erőt és vigaszt az jövendőhöz. Erről is
kapjanak ismeretet, ahova szavaim eljutnak, és mindenütt tudják meg az emberek, hogy mi előtt
állnak akkor is, ha nehezükre esik, hogy elhiggyék. De amikor ez az esemény bekövetkezik, gondolnak
majd a hamarosan rákövetkező végre is - mert ami föntről, a Kozmoszból érkezik, annak létrehozója
nem lehet az emberi akarat.
Mert ezzel az eseménnyel újból az embereket kívánom megszólítani. Halálos alvásukból fel
akarom őket ébreszteni, tekintetüket felém irányítani, AHHOZ, akit bensőséges imával elérhetnek.
Most hangos szóval akarok beszélni, mert halk beszédemre nem hallgattak. Elfogadom azokat is,
akik még EKKOR eltalálnak hozzám. Lelküket megmentették, akkor is, ha testük a katasztrófa áldozata
lett - ha előtte hozzám kiáltottak, és elismertek ANNAK A HATALOMNAK, amelynek alá
vannak rendelve, és amely előtt meg kell hajolniuk.
Felszólítok mindenkit, hogy ezeket a szavaimat említsék meg, és ne féljenek, hogy netán
nyugtalanítanák az embereket. Mert mi hasznuk van abból, ha csukott szemmel mennek a rájuk törő
szerencsétlenségbe, és nem tudnak róla magyarázatot adni maguknak. De ha előtte megmondjátok,
mi a célom vele, ha úgy mondjátok, mint ami biztosan bekövetkezik - egyik-másik mégis érintve
érzi magát, és ha nem is hisznek benne, gondolatukból mégsem veszik el. Már tudják - olyan esemény
lesz, amit AKARATOM küld az emberekre. Azt is megtudják, hogy szavam igazság - és így
majd a vég bekövetkezésében is hisznek.
Mindent meg kell kísérelni, hogy az emberek higgyenek. És ez a hatalmas természeti esemény
ébreszthet még hitet azokban, akiket másképpen nem lehet idáig eljuttatni, akik másképpen
nem reagálnának, de akiket szeretnék mégis megnyerni, még akkor is, ha az igen nagy szerencsétlenséggel
párosul. Előttetek van az újra-száműzetés veszélye, és ha ebből ki tudok ragadni lelkeket,
azok örökké hálásak lesznek. Mert a természeti esemény egy éjjel megtörténik, míg a száműzetés
messzemenően borzalmasabb sors, mert örökkévalóságokig tart. Igaz, hogy a katasztrófával mérhetetlen
szenvedés érkezik rátok, de ezt önmaga számára mindenki elfogadható állapottá tudja változtatni,
ha tud hinni bennem. Mert én az élet és a halál ura vagyok. Megadhatom amire szükségetek
van, de éppúgy el is vehetem, amit szabad akaratból nem vagytok készek odaadni.
Ne mulasszátok el hát, hogy megismertessétek embertársaitokkal, hogy mi előtt állnak. Senki
ne mondhassa, ő nem tudott semmiről. Az emberek nem hiszik el, hogy ennyire közel lenne a
vég, Pedig az ÍRÁSBÓL is kiolvashatnák a szerencsétlenség bekövetkezését. De nem hiszik, hogy
elérkezett rá az idő. Pedig minden jövőből egyszer jelen lesz, és a bejelentések teljesedésbe mennek.
És ez az idő már közel van.
Amen.
B.D.Nr.4940 1950.7.21.
A TERMÉSZETI KATASZTRÓFA MEGJÖVENDÖLÉSE
HALOTT ÚTVONALAK
A világvégét egy hatalmas esemény előzi meg, amely minden embert - aki túléli - kell hogy
gondolkodásra késztessen. Ez lesz a bekövetkezendő vég előjele. Ha a Föld végső megsemmisülését
előidéző eseményhez hasonlítjátok, akkor kisebb mértékű pusztulásnak mondhatjátok, mégis
akkora terjedelemben, amelyet az emberek a Föld fennállása óta még nem értek meg. Olyan természeti
esemény, amely felzaklat mindenkit akit érint, vagy hall róla, mert kihatása olyan hatalmas,
hogy nem lehet nem tudomásul venni.
Úgynevezett halott földsávok képződnek, amelyeken semmiféle élet nem mutatkozik, mert a
Föld kigőzölgése ezeken a helyeken megfojt minden életet. Láthatóvá lesz a természeti erők hatása,
mert ezt a jelenséget nem lehet emberi befolyásra visszavezetni.
13
Az esemény által MAGAMAT kívánom kinyilatkoztatni, hogy a közelgő véget is hihetővé
tegyem az embereknek - amit a látnokok és próféták megbízásomból állandóan hirdetnek. Újabb
szenvedés vár az emberekre, és ezt nem lehet addig elvenni tőlük, amíg vámot fizetnek a világnak,
és engem csak mellesleg vesznek figyelembe. Keresniük kell, hogy én megtaláltathassam magamat,
de ezt csak olyan esemény képes létrehozni amit emberi munkával nem lehet megmagyarázni.
Érezniük kell, hogy egy magasabb hatalom van mögötte, és erre a hatalomra földi szükségükben rábízhatják magukat. Azért kell, hogy ki legyenek szolgáltatva ennek a hatalomnak, hogy saját ösztönzésből
keressenek menedéket nála. Földi módon kell minden segítség nélkül lenniük, hogy látható
módon érezzék a föntről jövő segítséget.
Azért hatalmas vihar keletkezik, amely kitép mindent gyökerestől - és mindent szétszór. A
Föld kettéhasad, és az emberek alulról is, fölülről is ki lesznek szolgáltatva az elemeknek. Küzdeni
nem tudnak ellene, mert erejük nem elég. Előtte már egy elviselhetetlen hőség teszi lustává és tompává őket annyira, hogy az első jelenségeket közönyösen szemlélik. Míg aztán felismerik helyzetüket, és szinte brutálisan küzdenek életükért, mert elvesztésétől félnek.
Mindenkinek oldala mellé odaállok szükségében, akiben jóakarat van. Ismeretet adok nekik,
hogy mindenben felismerjék MUNKÁLKODÁSOMAT - és ebből kifolyóan oktassák embertársaikat.
És rábeszélik őket, hogy hozzám forduljanak, predikálnak nekik szeretetemről, bölcsességemről
és mindenhatóságomról, hogy hozzám kiáltsanak, amikor veszélyben vannak.
Én akarok a vezetőjük lenni. Akik hisznek bennem, és szolgálni akarnak a vég előtti utolsó
időben, azok kimenekülnek minden veszedelemből. Mert ahogyan meg van írva - ezt az eseményt
hamarosan a régi Föld eltünése követi. De minden előkészület nélkül ne éljék át ezt az emberek.
Azért egy árnyékot küldök előre, egy utolsó utalást amit el kell hinnetek, nehogy az emberek örök
pusztulásukba menjenek - megmenthetik magukat, csak használják helyesen az akaratukat.
Amen.
B.D.Nr.8014 1961.l0.8.
ISMÉTELT UTALÁS A TERMÉSZETI ESEMÉNYRE
Még egyszer ismeretet akarok adni a Szellem hangján keresztül arról, hogy elképzelhetetlenül
nagy kihatása lesz annak az eseménynek, aminek elébe mentek. Ti emberek valami olyant éltek
át, ami ennek a megváltó periódusnak a kezdete óta ilyen terjedelemben még nem fordult elő. Mert
fel akarom rázni az embereket, akik mintegy álomban élnek, és azt akarom, hogy észre térjenek. És
ez csak olyan hatalmas kihatású természeti esemény által lehetséges, hogy tragédiája elől - amit ez
az embereknek jelent - senki el nem zárkózhat.
Az egész világ részt vesz benne, mert mindenütt attól félnek, őket is érheti hasonló esemény,
mert előzőleg nem mutatott rá semmiféle jel, hogy ilyesmi lenne várható. Ezért az emberek között
igen nagy lesz a nyugtalanság. Az is teljesen világos lesz az emberek előtt, hogy az eseményt nem
emberi akarat hozta létre - hogy itt olyan hatalom munkálkodik, aki ellen nem tudnak küzdeni. Felismerik,
hogy természeti elemek jutottak áttörésre, amelyeknek menthetetlenül ki vannak szolgáltatva.
És ez volt a célom. Mert amíg az emberek mindig csak a másik embert teszik felelőssé azért
ami a világban történik, senki nem ébred magára. De én azt akarom, hogy hozzám az utat mindenki
megtalálja. Viszont a szellemi mélypont annyira alacsony, hogy az emberek már létemet is kétségbe
vonják, és a hit minimumra csökkent. Ezért végső eszközökhöz kell nyúlnom, hogy magamat bizonyítsam - habár az ember még most is olyan beállítottságú lehet, amilyent választ magának. Mert
nem kényszerítem, hogy bennem higgyen, adhat magának akármilyen más magyarázatot is - és
majd nem is lehet mást várni. Megint csak kevesen lesznek, akik engem és hangomat megértik, és
megnyitják magukat. Valóban amikor nagy szükségükben engem hívnak - csodálatosan akarok a
segítségükre sietni, mert meg akarom nyerni őket magamnak, hogy mellettem tanuskodjanak, és
amikor eljön az idő, eleven hittel lépjenek föl mellettem.
14
Teljesen szokatlan eszközökhöz kell nyúlnom, mert már annyira eltompultak az emberek,
hogy a legborzalmasabb esemény sem mond már nekik semmit. Fülük ugyan felfogja róla a hírt, de
egészen rövid idő alatt már el is felejtik, mert őket személyesen nem érintette. Azért kell az olyan
esemény, ami MINDEN embert érint - ijedelmet okozva - vajon nem ismétlődik-e meg, hogy csak
részleges-e a pusztulás, vagy végül is az egész Földet érintette. Ilyen ijedelembe kell helyeznem
őket, mert az embert csak a saját sorsa érdekli, és ezért csak aggódjanak.
Ezenkívül lehetőség van adva, hogy az emberek megtalálják, és járják a hozzám vezető utat.
Boldognak mondhatja magát minden egyes ember, akinek van már kapcsolata velem, vagy azt helyreállítja, aki imádkozik hozzám szellemben és igazságban. Ismételten mondom, megmenekültök a
pusztulástól, tehát az anyagba való újra-száműzetéstől - ha engem megtaláltatok. Még ha alacsony
lesz is lelketek érettségi foka, bemehettek a Világosság Birodalmába. Majd a túlvilági Birodalomban
magasabb fokra léphettek, és a sötétségtől már nem kell félnetek.
Mert amint engem megtaláltatok, Jézus Krisztust és Megváltó Művét is elismeritek. Ha a
megváltás kegyelmeit értékelitek, és bűneitek bocsánatát kéritek, megváltottan mentek be a túlvilági
Birodalomba. A másik lehetőség, hogy minden ellenállás nélkül elfogadjátok a túlvilági vezetők
segítségét, akik elvezetnek az Isteni Megváltóhoz. De ehhez az kell, hogy még a földi élet ideje
alatt ENGEM EL KELL ISMERNETEK, hogy szabad akarattal döntötök mellettem - ezeket pedig
a hozzám intézett bensőséges szavaitok bizonyítják. És a mondhatatlan szenvedés azért érkezik az
emberiségre, hogy ez a kiáltástok eljuthasson hozzám - mert a túlvilágon ez dönti el sorsotokat.
Hinnetek kell létemet, mint aki Istenetek és Teremtőtök, és aki Atyátok akar lenni - azért mint
gyermeknek kell az Atyátokhoz kiáltanotok. És ekkor valóban nem kell félnetek bármi jöjjön is,
mert akkor egészen nyilvánvaló módon megtapasztaljátok védelmemet. Az utána következő idő, a
kegyelem utolsó rövid ideje, amelyben mindenki dolgozhat értem.
Ekkor meggyőződéssel LÉPJEN FEL MELLETTEM. És ezt meg is teszi - mert már annyira
nyilvánvalóan megtapasztalt és átélt engem, hogy már mindvégig hűséges marad hozzám.
Amen.
B.D.Nr.7609 1960.5.28.
A VÉGPUSZTULÁS VÁRATLANUL ÉRKEZIK
Mikor elérkezik rá az idő, Isten váratlanul közbelép. Ezt a bejelentést már ismételten megkaptátok.
De ti kételkedtek, mert túl hosszúnak tűnik a haladék, amit adtam. Nem gondoltok rá,
hogy az idő nálam másképpen van érvényben. Hogy a határidő rövid meghosszabbítása nem játszik
szerepet abban, hogy közbelépésem hatalmas lesz, és hogy közbenyúlásom, és az utána következő
KÖZELI VÉG mit jelent az egész emberiség számára. Elfelejtitek hogy ezek láttán mégis csak rövid
a kegyelmi idő, amit kaptok. Azonkívül, a leghosszabb idő is véget ér egyszer, ezért minden nap
számíthattok rá, hogy végbeviszem amit bejelentettem.
És így nézzétek a magatok életét is. Abban a gondolatban éljetek, hogy mindennap az utolsó
lehet. Egyszer majd rájöttök - az élet milyen rövid volt a Földön - de akkor már nem testben éltek.
Ugyanakkor sürgető figyelmeztetéseimet is megértitek, mert felismeritek, a Földön más időfogalmatok
volt, mint a Szellemi Birodalomban. De ezt már a Földön is megtanulhatnátok, és figyelmeztetéseimet
és óvásaimat megtarthatnátok. Tehát ne kételkedjetek, ha hosszúnak tűnik is az idő,
amire közbenyúlásom bekövetkezik.
Mégis meglepetés lesz, és az emberek nagy szükséghelyzetbe kerülnek, akik velem még
nincsenek azon viszonyban, hogy egyszerűen hozzám menekülnek. A nap váratlanul érkezik, mint
minden katasztrófa, amit az emberek nem tudnak előre kiszámítani, sem megakadályozni. Azonban
visszavonhatatlanul megérkezik. Ezt mindig megismétlem, mert nagy szükségetek van rá, hogy felkészüljetek, hogy higgyetek, és életviteletekben tartsátok szemetek előtt a katasztrófát. Egyetlen
ember sem tudja, a túlélőkhöz tartozik-e, nem tudja a katasztrófa hol történik, és milyen országokat
érint.
15
Valamennyien számoljatok vele, és köszönjétek meg, ha elkerült benneteket. Utána feladatot
kell teljesíteni, szeretet-szolgálatot végezni a szerencsétleneknél, és utat kell mutatnotok hozzám,
hogy megvigasztalhassam, felemelhessem, és kivezethessem őket minden szükségükből. Mert nekem
valóban semmi sem lehetetlen, és egy bensőséges ima mindent jóra tud fordítani, akárhol van a
szükség és szenvedés.
Szavaimmal azért jövök folyton hozzátok, hogy már előtte erőt gyűjtsetek, és mindenre felkészüljetek
- akármi is ér benneteket. És mindig ismételve mondom: gondoskodjatok róla, hogy az
enyémek közé tartozzatok, mert ők mindig védelmet kapnak nálam. Őket mindig felerősítem, szokatlan
erőt adok nekik, hogy értem és Nevemért tevékenykedjenek. Akkor már a vég sem lesz
messze, és erre a végre készüljetek fel. Mindig erősebben higgyétek amit szavaimmal meghirdetek -
mert amikor eljön az ideje, minden teljesül.
Amen.
B.D.Nr.4441 1949.9.24.
A PUSZTULÁS TERJEDELME
Hogy Isten akarata folytán a pusztulásnak mekkora lesz a terjedelme, arról embernek elképzelése
nem lehet, mert mindenen túllép, ami valamikor is volt. Tájak és tengerek változnak, folyók
lépnek ki medrükből - ezzel olyan képeket teremtenek, hogy az emberek egészen más tájon érzik
magukat. Ezzel már leírhatatlan káosz keletkezik, mert az emberek nem találják meg egymást.
Nyugtalanul tévelyegnek, amíg az AKARATERŐ emberek rendet nem teremtenek, és gondoskodnak
a gyengékről. Akkora lesz a szükség, hogy egyedül csak a szeretet TUDJA ELVISELNI. De
ahol az egyik gondoskodik a másikról, ott hamarosan könnyebbség lesz, amit láthatóan föntről
kaptak. Csak aki szívében istenhez fordul, és őt kéri, az kap segítséget. Szeretetével és mindenhatóságával Isten most olyan határozottan megmutatkozik, hogy könnyű lesz a gyengehitűeknek szilárd hitre jutni. Kegyelmi idő ez a hitetlenek számára, mert a hit erejébe gyökerező sok jelenség láttán könnyű lesz nekik megváltozni.
A jelenségek mindenkit gondolkodásra késztetnek, de hasznot csak az húz belőle, aki HINNI
AKAR. A többiek állandóan a véletlenről beszélnek, keserűen állnak ott a nagy szegénység láttán,
a Teremtő Istent visszautasítják, és cselekedeteit elítélik. Észre téríteni a szerencsétlenség
nagysága sem tudja őket, mert mindent csak természetes úton próbálnak megérteni, és teljesen viszszautasítják
a szellemi összefüggéseket. Embertársaik véleménye iránt kemények és érzéketlenek
maradnak, és nem szégyenlik, hogy embertársaikat - akik túl gyengék ahhoz hogy védekezzenek -
saját helyzetük feljavítására megrövidítsék.
Mindenütt nagy lesz a szükség, ahol Isten beszélt. És beszélni ott fog, ahol a legnagyobb a
szellemi szükség - hogy a túlélők egy figyelmeztető jelt kapjanak, és kihasználják az időt a vég bekövetkeztéig.
És a szerencsétlenségtől nem érintett országok emberei is észhez térjenek a katasztrófa
láttán, mert az túl hatalmas lesz ahhoz, hogy figyelmen kívül lehessen hagyni. És az egész emberiséget
elfogja a félelem, hogy a természeti csapás megismétlődhet, és az egész Föld áldozatul
eshet.
Ez be is következik - de nem közvetlenül a természeti csapás után. Sokak számára üdvös
lesz ez a félelem. Majd sok emberben felötlik a hirtelen halál, és a túlvilági élet gondolata, és az
életvitel megváltoztatásához vezethet. A világ majd segítő módon akar közbelépni, de nem tudja
megtenni olyan mértékben, ahogy arra szükség lenne. Ennek ellenére Isten megáld minden szeretetét
kimutató, minden jóindulatú embert, mert azért éri az embereket a nagy szükség, hogy szívük
megpuhuljon, és eleget tegyenek tulajdonképpeni feladatuknak, a szeretetben való tevékenységnek,
és általa elérjék lelkük érettségét.
16
Amíg az emberek csak önmaguk ellátásáról gondoskodnak, az önszeretetükben élnek, és
szellemileg nem tudnak előre lépni. A másik embert ért csapás azonban elevenné teheti a szeretetből
induló cselekvőképességét - és ekkor már Isten akaratát teljesíti, tehát földi feladatát. Így lesz
áldásos a legnagyobb csapás, és teljesíti a célját.
Amen.
B.D.Nr.1538 1940.7.25.
A KATASZTRÓFA LEFOLYÁSA
A legkevesebb ember figyel az utolsó idők jeleire. Bár csodálkoznak az egyes szabálytalanságon
és változáson, ami a természetben tapasztalható, de könnyelműen elmennek a gondolat mellett.
Nem látják meg benne az isteni akarat kifejeződését - hanem csak a véletlent gyanítják.
Tehát kezdetben azokra a jelekre sem figyelnek föl, hogy a természeti katasztrófa megkezdődött.
A közeledő viharra az embereket először széltölcsérek, forgószelek teszik figyelmessé. Ez
olyan hirtelen érkezik, hogy ember és állat nagy szorongattatásokba jut, mert a heves viharnak nem
tudnak ellenállni. De ez csak a kezdet lesz.
Kisebb időközökben heves földlökéseket lehet észlelni - az ég elsötétül, és hatalmas mennydörgés
lesz hallható. Mindez annyira félelmetes, hogy emberen és állaton pánik tör ki - és menekül.
De ebben a sötétség akadályozza, a helyzet mindig veszedelmesebb lesz, a robaj mindig hangosabb,
a földlökések hevesebbek. Majd megnyílik a föld, és a föld belsejéből hatalmas mennyiségű víz tör
utat magának. És ahova a szem néz, azaz nézni szeretne, nem lesz más mint víz és sötétség, és leírhatatlan káosz az emberek között. Most ismerik fel, hogy milyen borzalmas helyzetben vannak.
Előtte a napok annyira ragyogóak lesznek, hogy az embereket egyfajta gondtalanságba ringatja,
majd az összeomlás olyan hirtelen jön, hogy földi vonatkozásba senki nem tesz előkészületet.
Ez teljesen haszontalan is lenne, mert az elemeknek földi hatalom nem állhat ellen. Isten mindenhatóságát csak a hívő ember érzi, és Teremtőjére bízza magát. Szíve aggódik és fél, amikor az elemek kavargását látja, de vár türelemmel, amíg segítség nem érkezik, mert eközben gondolatait hozzám küldi. Aki az élet értelmét felfogta, az tudja, hogy most ÉRKEZETT EL A DÖNTÉS ÓRÁJA
MINDEN EMBER SZÁMÁRA, és ezért mindenütt, ahol csak lehet, megpróbál szellemi segítséget
nyújtani. VIGASZTALJA a szerencsétleneket, UTAL ISTENRE, AKI majd segít, amennyiben a
legmélyebb sötétségben is gyújt egy kis világosságot.
Mert Isten mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy érte tevékenykedhessenek. Mindenkinek,
aki neki felajánlja szolgálatát. Gazdag tevékenységi területet kapnak, és a mag majd jó talajra
hullik. Mert Isten megkíméli azt, aki őt tiszteli, és azokat is, akik a nagy veszélyben eltaláltak hozzá.
Amen.
B.D.Nr.7151 1958.6.22.
A VÉG ELŐTT MÉG TERMÉSZETI KATASZTRÓFA LESZ
A Föld megrendül alapjaiban. Az ember még egyszer megkapja a határozott utalást a bekövetkező
végre. Egyszer fel kell merülni benne a halál gondolatának, mikor olyan hatalmaknak látja
magát kiszolgáltatva, amelyekkel szemben tehetetlen. Sok ember megkérdezi majd, hogyan keletkeztek
ezek a nagy földrengések - de az események gyors egymásutánjában nem lesz idő a válaszadásra.
Hatalmas méretű detonációk lesznek a Föld egyes tájain, és ez elveszi az emberek gondolkodási
képességét. Csatlakozik hozzá a természeti elemek elképzelhetetlen dühöngése, amelynek
következményeit majd csak a túlélők tudják áttekinteni. És ezek hajlamosak lesznek azt gondolni,
az áttekinthetetlen nagy pusztulást az emberek kísérletei okozták.
17
De tévednek. Az én hangom volt, ami ilyen erővel felhangzott, és fel kell hangzania, mert az
emberek már nem hallják meg, ha halkan beszélek, és erre a mentési akcióra nekik maguknak van
szükségük röviddel a vég előtt. Eközben a pusztító munka jót és rosszat egyformán elsöpör, és
számtalan ember elveszti életét. A túlélőknek meg áldásos lehet, ha a maguk számára levonják belőle
a tanítást - és megismernek, utána pedig az utat velem együtt járják.
Már régóta hirdetem ezt az eseményt de hitelt nem igen kapott. Az emberek nem tudnak elképzelni
ilyen hatalmas terjedelmű természeti eseményt, azonkívül ennek a földperiódusnak a kezdete
óta ilyent még nem éltek át. Említést mindig kapott. Ha az emberek szikrányit hinnének szavaimnak,
akkor számon tartanák, amit hosszú idővel ezelőtt megjövendöltek. De az utolsó időben
kiveszett minden hit, és még az enyémeknek is nehezére esik, hogy ezeket a bejelentéseket komolyan
vegyék - habár engedelmesek, és mindig szeretettel kapcsolódnak hozzám.
Hirtelenül és váratlanul lesznek észlelhetők a jelek, hogy kozmikus változások mutatkoznak,
hogy a kozmikus rendből a dolgok látszólag kilépnek. Különleges megfigyeléseket tesznek a csillagos
égen - rövid időre fenyegető elsötétedések lépnek fel. De utána mindig látszólag nyugalom lesz
- míg csak az elemek el nem szabadulnak. Ez pedig olyan gyorsan és rettenetesen történik, hogy az
embereknek nem marad semmi idejük megfontolásra.
Ekkor már csak egy lehetőség lesz: a nagy veszedelemben gondolatban hozzám kiáltani segítségért.
Azok, akik előtte már ismeretet szereztek az elkövetkezendő eseményekről – még ha nem
is hitték el - most nagy kegyelmet élveznek, mert eszükbe jut az EGYETLEN ÚT, és most lélekben
és igazságban HOZZÁM kiáltanak. De közülük sokan még gondolkodni sem lesznek képesek, azért
azt a tanácsot adom, hogy már most forduljatok hozzám, kérve, majd AKKOR LEGYEK SEGÍTSÉGETEKRE.
És én elfogadom kéréseteket, mert hitet bizonyít - amit akkor majd láthatóan is
megerősítek. Hogy az esemény miképpen játszódik le, azt nem kell az embereknek elmagyarázni,
mert semmire sem szolgál. De hogy lejátszódik - azt elhihetitek! És túltesz minden eddigi csapásnál.
Erről meggyőződéssel adhattok hírt az embereknek. Mert csak áldásos lehet, ha valaki tudja -
istenetek és teremtőtök mindent előre elhatározott, de nem a ti károtokra, hanem lelketek hasznára -
mert az már a legnagyobb veszélyben volt, hogy elveszik.
Rövid idővel utána bekövetkezik a Föld vége. De ezt nem én idézem elő, hanem az emberi
akarat. Én a mindent elpusztító kísérletek gyakorlatát nem akadályozom meg. Mert a kisiklott emberiség számára is elérkezett a szellemek szétválásának az ideje. Mindent vissza kell vezetni a
Rendbe, ami a rendből kilépett - hogy az Új Földön újra meginduljon felfelé az elakadt szellemi
fejlődés amit szeretetem, bölcsességem, és hatalmam öröktől való tervem alapján, újból létrehoz.
Amen.
B.D.Nr.3209 1944.8.1.
A VÉG ELŐTTI ESEMÉNYEK LEFOLYÁSA
Nem volna előnyös az emberiség számára, a szellemi fordulat időpontjának a meghatározása.
Mert ez a pontos tudás a szabad akaratot befolyásolná - az ember arra kényszerülne, ahogyan
közeledik az előre meghatározott időpont, úgy változtassa életvitelét.
Ezért NINCS AZ ISTEN AKARATA SZERINT, hogy ismerete legyen róla, mikor érkezik
el a nap és óra, amikor ítéletet tartok fölöttük. Csak annyit tudjanak, közel van a vég, és ez észrevehető
az idők jelein. Ha a hívő ember Istentől felvilágosítást kér, majd olyan választ kap, ami lelki
üdvének legjobban használ.
Az utolsó ítéletet egy utolsó szakasz előzi meg, amelyben rövid időre rendkívüli módon szigorú
hitbeli küzdelem lesz. Amint teljesen nyilvánvalóvá válik ez a küzdelem - amint minden titkosságot
figyelmen kívül hagynak, és nyíltan és tekintet nélkül megtámadnak minden szellemi törekvést
- amint parancsokkal és rendeletekkel tiltanak el minden szellemi törekvést - amint már
egyetlen isteni parancsot sem akarnak figyelembe venni, és üldözést indítanak minden hívő ember
18
ellen, és ezeknek már semmi joguk nem lesz - az utolsó idő végső fázisába lépett, és az utolsó ítéletet
naponta, sőt óránként lehet várni.
Mielőtt ez a hitüldözés fellángolna, az emberiség földi és szellemi káoszban lesz. Visszafejlődést
mutat minden, amit csak szemléltek. Ezt a visszafejlődést a Sátán uralma alatt álló emberek
okozzák. Ez mindenféle pusztításban, megsemmisítésben, szeretetlen rendelkezésekben, istenellenes
életvitelben, az uralkodó hatalom elleni lázadásban és felkelésekben jut kifejezésre - majd
ismét, hogy ezeket a jog és igazságosság megkerülésével, szabadságvesztéssel brutálisan elnyomják.
Ezek az állapotok egy hatalmas földrengés után lépnek fel, amelyet Isten akarata hoz létre,
hogy lezárja a népek küzdelmét - amit azok emberi akarata nem fejez be. Ez a földrengés nagy átalakulást
idéz elő az érintetteknél - nagy lemondásokat és nehéz életviszonyokat.
Kezdetben ez az idő alkalmas lesz az isteni szó elterjesztésére - de arra már nem, hogy a
VILÁGI-EGYHÁZI HATALOMNAK fellendülést adjon. Mert az emberek törekvése az lesz, hogy
földi módon javítsák föl életviszonyaikat, és ezek a törekvések nem viselik el egymást a Szellemi
törekvésekkel - azzal a hittel, hogy van egy hatalom amely felelősségre vonja őket, és azzal az isteni
paranccsal, amely szeretetet követel. Így aztán támadnak mindent, ami a régi jólét visszaállítását
akadályozza. Ezért az ISTENI KÖZBENYÚLÁS után nem sokkal hitbeli küzdelem lángol föl,
amely más pályára kormányozza az eseményeket.
Az események gyorsan követik egymást, mert az emberek alacsony szellemi nívója meggyorsítja.
A szellemi mélypontot felismerhetitek az emberek szeretetlen tettein, helytelen gondolkodásmódjukon.
Ezek a legmélyebb romlottságot mutatják, és olyan tetteket készítenek elő, amelyeket
sátáninak kell mondani. Ti emberek, ezeken felismerhetitek az időpontot, amikor Isten
közbenyúlását várhatjátok. Maga a világi esemény az időmérő. Azokon a tetteken amire az emberek
képesek, felmérhetitek, és megláthatjátok, mennyire eltávolodtak Istentől. Ez egyértelműen megcáfolja
a nézetet, hogy az emberek között szellemi felvirágozást lehet látni.
Igen, az Istenhez közelálló emberek megerősítik velem bensőséges viszonyukat - valóban az
"egyházam" lesznek, amely fennáll a nyomor és szorongattatás közepette is. Csak ez a nyáj nagyon
kicsi. A világ pedig megtagadja Istent, mindenben ellenséges, és minden ellen küzd, ami Istenért
van. Ez szellemi ínség, és jellemző a vég idejére.
Figyeljétek ezért az idők jeleit, az emberek viselkedését, Istentől való elszakadásukat, és ragaszkodásukat a világhoz és javaihoz. Az emberek nyilvánvalóan a Sátán befolyása alatt vannak,
engedelmesek neki, és mindent megtesznek, ami az isteni parancs ellen van. Ezért már nem szent
nekik semmi, sem az emberélet, sem az ember javai. Ezért ül győzelmet a hazugság, és ezért ellenségesek
az igazsággal szemben. Ezért lehet tudni, hogy a vég már nincs messze. Ahogy meghirdettem
nektek, az eseményeket majd figyelemmel kísérhetitek. Minden EGY FÉRFI kora alatt megy
végbe, aki bizonyos mértékben a feloszlást meggyorsítja, aki a pusztulás elvének hódol, tehát nem
építően, hanem pusztítóan tevékenykedik. Ennek a férfinak a végével, a világ vége is elérkezik.
Azaz, a Föld mostani formájának a vége, és a Földet most elevenné tevő azon embereknek a vége,
akik nem tartoznak az Istenhez.
Tehát tudhatjátok, hogy már nincs sok idő, nincs sok haladék, és előttetek lesz a vég.
Ezért kell felkészülnötök, úgy kell élnetek, mintha MINDEN NAP AZ UTOLSÓ LENNE.
Nem tudjátok, hogy mikor hívlak el a túlvilági Birodalomba, vagy megéritek-e a világ végét. Ezért
ha arra kaptok késztetést, hogy mint Isten bajnoka, küzdjetek a vég előtt, úgy Isten helyes irányba
viszi gondolkodásotokat, és Isten közbenyúlása, a hitbeli üldözés, és az utolsó ítélet idejét felismeritek.
Isten azt akarja, hogy az embereket figyelmeztessétek. Tehát megvilágosítja szellemeteket, és
úgy irányítja gondolkodásotokat, hogy a helyeset felismerjétek, a helyeset kimondjátok, és így közvetítsétek az embereknek.
Amen.
19
B.D.Nr.8876 1964.l0.29.
ISMÉT UTALÁS A KÖZELI VÉGRE
Hányszor kaptatok már utalást - hogy közel a vég! Hányszor figyelmeztettelek: ne járjátok
közömbösen a földi életet, hanem végezzetek buzgó lelki munkát magatokon. De ti nem tesztek
semmit, hogy elkerüljétek az új-száműzetés rettenetes sorsát. Ezeknek az utalásoknak nem hisztek,
amíg erőszakkal rátok nem ront minden, és már képtelenek lesztek megváltoztatni gondolkodásotokat
és akaratotokat. Mert én betartom az arra megállapított időt, és úgy jön el az utolsó nap, mint
tolvaj az éjszakában.
De előtte komolyan fel akarlak rázni álmotokból, mert a nagy események előre vetítik árnyékukat.
És majd ez is érthetetlennek tűnik nektek, mert a természeti elemek olyan hatalmas erővel
jelentkeznek, hogy elsöpörnek sok embert, és nagy jajkiáltás lesz.
És mégis csak annyi lesz ennek a természeti eseménynek a következménye, hogy az emberek
még a szokottnál is gyöngébben ismerik fel, itt most magasabb hatalom tevékenykedett. Fokozódnak
kételyeik, mert a szeretet Istenét nem ismerik fel ott, ahol megszámlálhatatlan embernek
kell áldozatul esnie.
Viszont hogyan adjak jelt nektek hatalmamról és erőmről - akik nem akartok hinni hatalmamban
- holott ki vagytok szolgáltatva neki? Amikor halkan szólok - nem halljátok meg, mert elzárjátok
szemeteket és fületeket, és nem veszitek észre azt a szelíd fényt, amit rátok sugárzok.
És mert halk beszédemre nem figyeltek, hangosabban kell beszélnem - olyan hangosan,
hogy ezt a hangot már senki le ne tagadhassa. Igaz - ti majd mindenféle kifogással éltek, csak ne
kelljen elismernetek, hogy üdvösségetek érdekében maga Isten beszélt veletek. Viszont akik ezt a
figyelmeztetést felismerik, akik a természeti elemek tobzódásában felismernek engem, és hozzám
menekülnek - azokat megmentem, ha testi életük el is veszik. Viszont az örökkévalóságba a felismert
Isten tudatával mennek át, és a felemelkedésük útját ott folytatják.
Akármennyire valószínűtlennek is gondoljátok, a közbenyúlásom után hamarosan bekövetkezik
a vég. Az ideje öröktől fogva meg van állapítva, és nem befolyásolhat semmi, hogy ettől eltérjek.
Mert nem csak a csődbe jutott emberekre gondolok, akiknek sikertelen az utolsó akarati próbájuk.
Nekem az egész teremtés a szívügyem, azok is, akik fejlődésükben az ember alatt állnak. Ők
is teremtményeim, akiket megajándékozok irgalmammal, és magasabbra vezetek
E célból kell megújítanom a Földet. A Föld felszínét teljesen át kell alakítanom, és ennek a
napja végérvényesen meg van állapítva. Nektek embereknek még meg kell mondanom, figyeljétek
az idő jeleit - hogy azt mondtam: "minden olyan lesz, mint volt a vízözön idején". Az emberek az
élvezeteket nagy kortyokkal isszák, bűneikből már nem tudnak kilábalni, mert csak önmagukat szeretik,
és ez a fordított szeretet mindent megenged nekik. Gondolkodásuk zavaros, mert az isteni szót
- ami akaratomat bemutatná - már senki nem veszi tekintetbe. Majd a hitüldözés rövid szakasza következik
- ez lesz a végső pusztulás előtti utolsó fázis. Ez az az idő, amikor az enyémeknek igazolniuk
kell engem, amikor uruknak és megváltójuknak kell elismerniük, hogy mint megmentettek
mehessenek be az Új Föld paradicsomába.
Nagyon közel van az ítélet órája - és az emberek mégsem akarnak tudni róla. Földi életüket
közömbösen és lelkiismeret furdalás nélkül élik tovább. Akárhányszor meg lehet nekik említeni az
ítélet közelségét - nem hiszik el. És hit nélkül nem változtatnak életmódjukon. Pedig a nap elérkezik
- mint éjjel a tolvaj - és azok mondhatják boldognak magukat, akik dicsőítenek, akik elhiszik
szavaimat, és úgy élnek, hogy egyetlen nap sem ijesztheti meg őket, mert mindvégig kitartanak.
Amen.
20
B.D.Nr.8311 1962.l0.27.
AZ ELSZABADULT TERMÉSZETI ELEMEK
Gondom örökké nektek szól, akik távol tartózkodtok tőlem, és tiltakoztok, hogy hozzám
visszatérjetek. Szánalommal nézem az emberiséget, mert nem tesz semmiféle intézkedést, hogy felém
forduljon, és ellenfelemtől elforduljon. A Föld pusztulása mindig jobban közeledik, és ez a
földlakók távolabbi sorsára döntő kihatású lesz. Harcom mindig erőteljesebb és figyelmeztetőbb. A
szenvedés és a szükséghelyzetek tömege azért megy át a Földön, hogy megváltoztassa az emberek
fölfogását. Viszont a legtöbbjét addig nem érinti, amíg őt magát nem éri. Igen - az önszeretet mindig
erősebb lesz, és a világ élvezeteivel kártalanítják magukat - alig gondolva a másik szerencsétlen
emberre.
Bár szaporodnak a katasztrófák és szerencsétlenségek, az ember még saját mesterkedéseivel
is szaporítja ezt a bajt, és súlyosan szorongatott helyzetbe juttatja a többi embert. A bűn elhatalmasodik, és majdnem minden ember felelőtlenül cselekszik embertársával szemben.
Tőlem annyira távol vannak, hogy alig ér el hozzájuk a hangom. Ezzel kényszerítenek arra,
hogy fölülről adjak hangos hangot - hogy még a természet elemei által is a legnagyobb szükségbe
jussanak - hogy többé embertársukat ne tehessék felelőssé azért, ami rájuk jön - hanem kénytelenek
legyenek egy hatalom megnyilvánulását elismerni, amellyel szemben nem tudnak ellenállást gyakorolni
Igénybe kell vennem ezt a hatalmi eszközt, habár ez sem lesz az, amely hitre kényszeríti
őket, mert majd mindenfajta egyéb magyarázatot adnak maguknak ama egy magyarázat helyett,
hogy Istenük és Teremtőjük szól hozzájuk, hogy meghallgassák.
Nagyon gyenge az egy Istenbe vetett hitük, és a pusztulás láttán még ezt a gyenge hitet is
sokan elhagyják. Ennek ellenére mégis felhasználom ezt az utolsó eszközt, mert lesznek, akik általa
mégis hozzám találnak. Kényszerű szükségükben megtalálják az utat, és lélekben és igazságban
küldik felém imájukat. Majd csodálatos módon megmenekülnek, de már rólam sem akarnak lemondani,
mert annyira nyilvánvaló volt segítségem. De ezt csak azok élhetik át, akik szellemben és igazságban
hívnak engem magukhoz. Sokan elvesztik földi életüket, és felcserélik a túlvilági léttel.
Nekik lehetőségük van, hogy odaát is magasabbra jussanak, mert a Szellemi világ kapui még nincsenek
bezárva. Sok embernek jelent nagy kegyelmet, hogy még a vég előtt magamhoz hívom.
Valóban - én ismerem lelkük minőségét, hogy még mennyire lesznek tanulékonyak a túlvilági Birodalomban.
De a Földön a túlélőknek lesz még egy olyan időszakuk, amelyet csak segítségemmel, és
erőm igénybevételével tudnak elviselni. Egy áttekinthetetlen káosz lesz, és az emberek nem tudnak
úrrá lenni fölötte. Majd bebizonyosodik, hogy az enyémeket minden szükségen átvezetem, mert
nyilvánvalóvá válik rajtuk segítségem. Így ők is erőt és vigasztalást nyújthatnak, amennyiben utalnak
rám, aki az egyedüli, aki segítséget tud nyújtani, de azt akarja, hogy szívük mélyéből kérjék és
hívják.
A vég előtt ez a közbenyúlásom nagy kegyelmeket közvetít. Pedig majd a legtöbb ember
kételkedik szeretetemben - sőt, nyíltan tagadni fogják azt az Istent, aki ilyen szerencsétlenséget enged az emberekre. Viszont a vég bekövetkeztéig már nincs sok idő, azért meg kell próbálni mindent,
hogy az embereket az Új Föld teremtményeibe való újra-száműzetéstől megmentsem. Ez rettenetes
sors, és az emberek nem tudják elképzelni. Meg akarlak menteni tőle. Ezért előtte még
mindent megteszek, ami valami eredményt ígér. Még akkor is, ha kételkedtek az ELEVEN ISTEN
MUNKÁLKODÁSÁBAN, AKI ÖNMAGA A SZERETET.
Nekem egyedül az fontos, hogy szükséghelyzetében az ember reám gondolva utat találjon
hozzám. Hogy szívükben elismerjenek mint Istent, és így ne vesszenek el, amikor elszólítom őket.
Ezzel már biztosított, hogy a túlvilágon magasabbra jutnak. Ha meg túlélik a hatalmas természeti
katasztrófát, akkor már nem mondanak le rólam. De egy kegyelmi idő van még biztosítva nekik a
vég előtt - amikor komolyan dönthetnek, ha netán még határozatlanok lennének.
21
Egy korszak a végéhez közeledik - és az emberiséget még sok nehéz dolog éri. Akik hisznek
bennem, ennek is nyugodtan elébe nézhetnek, mert állandóan segítségemet tapasztalják, és amint
célját elérte, a csapás is elmúlik. Amint elérkezik az utolsó nap - ahogyan Öröktől való Tervemben
le van fektetve - MAGAM jövök, hogy enyéimet elvigyem erről a Földről.
Amen.
B.D.Nr.8542 1963.6.28.
FÖLDI FELVIRÁGZÁS - ÉS KÖZELI SZÉTHULLÁS
Világi tekintetben állandó felvirágzást figyelhettek meg. Az emberek túlságosan is buzgón
törekszenek a földi dolgok feljavítására, a jólétre. Minden gondolatuk a földi dolgokra irányul, az
életviszonyaik javításának mindent alárendelnek. Szellemileg tekintve ez állandó visszalépés, mert
állandóan Istentől elfelé törekszenek, elvesztik beléje vetett hitüket, és ezzel minden vele való kapcsolatukat.
Ez annyit jelent, hogy Isten ellenfele veszi birtokba őket, a világi emberek között nagy a
sikerük - csak arra az országra figyelnek, és ezért csak neki engedelmeskednek.
Földi jólét, megtiszteltetés, hírnév - ezek az ember céljai. Szellemi célt nem ismernek. Szívük
ürességét és sivárságát sem érzik, mert azt teljesen betölti a földi terv és gondolat. Ezt a gondolkodást
csak ritkán tudja valamilyen élmény megrendíteni, vagy megváltoztatni. Az emberek ebbe
a hajszába csak ritkán fáradnak bele, és ritkán keresnek valami más célt.
Ezért érinti őket keményen a sors, ezért kell erőszakkal másfelé terelni a gondolataikat. Csak
amikor maguk válnak képtelenné, hogy sorsukon változtatni tudjanak, amikor maguknak kell küzdeni
- csak akkor adott a lehetőség, hogy ráébredjenek földi életük értéktelenségére. Maguk fölött
olyan hatalmat kell elismerniük, aki erősebb, mint az ő életvágyuk, és felismerteti velük saját gyöngeségüket.
De minden kemény sorscsapás csak eszköz, hogy az embereket fölrázza földi életük
nyugalmából. Eszköz, amit Isten a felfogás megváltoztatására használ. Ilyenkor szenvedés vagy
betegség, vagy egyéb nehéz élmény által kell felismerniük a földi törekvések értelmetlenségét.
Ilyenkor gondolkodni kezdenek saját hiányaikon és gyengeségeiken, amely csődöt mondott hogy
úrrá legyen az ilyen csapáson. Fel kell ismerniük, hogy függőségben vannak egy magasabb hatalommal
szemben.
Csak ekkor kezd megváltozni gondolkodásuk, és törekvésük is más célra irányul, mint eddig.
De mindig csak egyesek lesznek, akik visszafordulnak életútjukról - akik elszakadnak a világi
törekvésektől, és akiket már nem téveszt meg, hogy a világ felvirágzik és sikeres.
Viszont a világi sikerek mindig nagyobb csodálkozást keltenek - és ez is a vég egyik jele.
Mindig nagyobbak és nagyobbak lesznek a tervek, amiket kiviteleznek. De ezek mindig jobban eltérnek
attól, amit Isten az embertől kíván, és aminek értéke van a túlvilágra.
Ahol a földi anyagé az elsőbbség, ott részes fél az ellenfelem is. Mert AZOK tartoznak hozzá,
akik az anyag után vadásznak, és folyton az anyagi jólétre vonatkozó terveket kivitelezik. Ezek
az emberek készségesen szolgálják ellenfelemet, és mindig jobban láncolódnak az anyaghoz, így
későbbi sorsukat is meghatározzák. Mert ha láttok is felvirágzást és haladást - csak rövid ideig
örülhettek neki, mert hamarosan megsemmisül, és ti elvesztitek minden javatokat, amit anyagiakban
szereztetek. Isten be akarja bizonyítani, mennyire múlandó minden, és mennyire értéktelen, ami
gondolataitokat foglalkoztatja.
Azért akik már jó úton vannak, ne engedjék megtéveszteni magukat. Gondolataitok ne jussanak
tévútra, amikor azt hiszitek, a Föld még sokáig fennmarad, hiszen annyi emberi terv vár még
megvalósulásra, melyek mind világi haladást, és magas életszínvonalat jelentenek.
Minden a földi utakon halad, és hamarabb véget ér, mint gondolnátok. Az emberek olyan
életviszonyok közé kerülnek, amit elképzelni nem tudtok. Mert az isteni közbenyúlás a természeti
erők által olyan változást teremt, amihez az embereknek alkalmazkodniuk kell. De erre csak akkor
lesznek képesek, ha kapcsolatban állnak Istennel, és erőt kérnek tőle. Ezt biztosan meg is kapják,
mert mindenki segítséget kap, aki az utat megtalálja hozzám - és járja is.
22
Csak ekkor ismeritek fel, mennyire mulandó dolog az anyag. Jó annak, aki ebből levonja a
következtetést, aki el tud szakadni az anyagiaktól, és csak szellemi javak elérésére törekszik. Átadja
magát Istennek, és Isten minden szükségen átvezeti, tőle állandóan áldást és támogatást várhat.
Amen.
B.D.Nr.5798 1953.l0.29.
A KÖZLÉSEIM IRÁNTI HITETLENSÉG
Ti emberek nem akarjátok elhinni a vég bekövetkezésére vonatkozó közléseimet. Benne éltek
a világban, és nem akartok semminek hitelt adni, ami a földi világon kívül van készülőben. Pedig
amit mondok, az általam meghatározott időben biztos hogy megtörténik. Belétek plántálni nem
tudom, hogy ezt higgyétek - ennek magatokban kell keletkezni. És én csak segíthetek, amennyiben
szemeteket a kor eseményeire irányítom, mert azok valóban figyelemre méltók. Én elmondtam,
hogy mi lesz a végidők jele, és a próféták és látnokok csak az én akaratomat mondták ki. És most is
csak figyelmeztethetlek - most is csak óvhatlak, vegyétek már észre ami körülöttetek van.
Akkor biztosan rájöttök, hogy milyen korban éltek. Mert előzetes figyelmeztetés nélkül nem
engedem, hogy a végső időket átéljétek. Tehát bejelentés nélkül nem jön rátok semmi. De ha nem
hiszitek el, úgy váratlanul érkezik egyesekhez, mert szavam teljesedése biztos, mert szavam az
egyedüli igazság. És ha emberi részről ígérik is a fellendülést - a vég bekövetkezését ez nem tartja
fel. De szembeszökően ez csak ott jelentkezik, ahol már nincs hit, ahol csak a világra néznek - ahol
ellenfelem uralkodik. És ez is a közeli vég jele, "mert minden úgy lesz, mint volt a vízözön idején".
Az emberek bűnben élnek, az emberek csak élvezni akarnak, és kiküzdeni a világtól amit csak lehet
- de engem már nem vesznek figyelembe. És ha csak azt követitek, öröktől fogva milyen volt az
ember beállítottsága Istenéhez és Teremtőjéhez - már abban is megláthatnátok az utolsó idő jelét.
Nincs már az emberek között hit, és azért nincs, mert hiányzik belőlük a szeretet. Az emberek között
elhidegült a szeretet, és azért elhalt a hit is. Mert még azoknak sincs eleven hitük, akik magukat
hívőknek nevezik, és nem tagadják teljesen az egy Istent és Teremtőt - mert akkor nem kellene őket
felkészíteni a vég bekövetkezésére, mert akkor gondolkodás nélkül hitelt adnának közléseimnek.
A figyelmeztetés és óvás épp azoknál nem kap hitelt, akiknek szól. És ha egészen hangosan
és érthetően kopogok is szívük ajtaján, ha fel is riasztom őket a szokatlan eseményekkel, ami őket,
vagy környezetüket éri az életben - csak földi szemmel nézik . . . és hangomat nem ismerik fel
benne . . . még ha határozottan is beszélek hozzájuk. A vég pedig minél jobban közeledik, annál
biztosabban visszautasítják, mindig valószínűtlenebb nekik, hogy egy magasabb hatalom közbenyúlhatna
- és így mindig érettebbek a pusztulásra. Az pedig úgy érkezik, ahogyan megmondtam.
Amen.
B.D.Nr.7643 1960.7.8.
TERMÉSZETI ESEMÉNY ÉS KÁOSZ
Közbenyúlásom után példátlan káosz következik, és ebben kell a helyeteket megállni. Viszont
bármi jön is - segítségemre számíthattok. Elviselhetőbb lesz az élet, ha velem élitek, ha kezemet
szilárdan fogjátok, és minden lépést velem tesztek meg.
A KÁOSZ BIZTOSAN MEGÉRKEZIK. Akkor is, ha most hihetetlennek gondoljátok, és
nagyságát és módját nem tudjátok elképzelni. De a vég ideje van, részemről az utolsó ébresztő kiáltás,
az utolsó nagy megrendülés amit még át kell élnetek - hogy felém vegyétek utatokat, mert
még más úton jártok. Jól fel kell használnotok az utolsó időt, amit a végső napig megengedtem.
A természeti hatalmak által történő közbenyúlásom után leírhatatlan lesz a káosz, és sok erőre
lesz szükségetek, hogy kitartsatok. De bármikor kérhettek tőlem erőt, és a szeretetből induló tettekkel
biztosíthatjátok magatoknak. A sorsnak nem lesztek soha erőtlenül kiszolgáltatva, ha csak
egyetlen emberen is akartok segíteni, és ehhez kéritek segítségemet.
23
A természeti eseményt a szellemi ínségetek miatt engedem meg - hogy más felfogásra jussatok,
és meggondoljátok, mit ér a földi élet, ha csak világi módon élik át. Mert elvesztitek az anyagi
tulajdonaitokat, és olyan viszonyok közé kényszerültök, ahol sok segítségre lesz szükségetek. És
ezt a segítséget csak nálam találhatjátok meg, mert a földi módon gyakorolt minden segélynyújtás
lehetetlen lesz. De én TUDOK segíteni, és segítek is, amint szellemben és igazságban hívtok -
amint bensőséges, kérő gondolatot küldtök felém, hogy szükségetekben gondoljak rátok.
És minél önzetlenebb lesz imátok, annál jobban megtapasztaljátok segítségemet. Utána az
enyémektől elvárom, hogy beszéljenek rólam, és így embertársaikat felém irányítsák. Hogy őket a
bennem való hitben, a végtelen ATYAI SZERETETBE vetett hitben megerősítsék - tehát, hogy értem
és Országomért tevékenykedjenek. Mert akkor ők is nyitott szívekre és fülekre találnak - még
ha az emberek többsége nem is akarja meghallgatni őket.
Meg kell nyerni még azokat, akik miatt megengedtem, hogy a világra katasztrófa jöjjön.
Nekem fontos minden egyes lélek. Egyetlen lelket sem akarok elveszíteni - amikor még meg lehetne
menteni. Ezért adok beszédkészséget nekik, hogy szőlőskertemben eredményes szolgák lehessenek.
De előzőleg már sok erőt kell össze gyűjteniük, mert a szükség igen nagy lesz. De biztosítalak,
lesz bennetek kitartás, ha hozzám fordultok. Én minden embert betöltök erővel, aki rám gondol a
nagy szükség idején.
Ha hisztek és bíztok a segítségembe, mindannyian erősek lesztek, és legyőztök minden földi
csapást. Csak irányítsátok felém utatokat, nehogy megint végtelen hosszú időre elvesszetek, mikor
a vég bekövetkezik - mert közbenyúlásomnak ez az egyetlen oka.
Amen.
B.D.Nr.8345 1962.12.2.
A MEGVÁLTÁS ÚJ SZAKASZA
Nagy szellemi fellendülés ezen a Földön már nem várható. Csak kevesen találják már meg,
és járják a helyes utat, amely hozzám vezet, vissza az Atyai Házba.
Mindenütt lesznek emberek akik értem és Országomért dolgoznak, akik az irántam érzett
bensőséges odaadás miatt síkraszállnak a hitbeli előírásokért, amelyek a különböző egyházi szervezetekben
érvényben vannak. Lesz bennük jóakarat, hogy az igazságot mondják az embereknek, ha
általuk Szellemem tevékenykedhet amikor értem és Birodalmamért predikálnak.
Viszont kevés az az ember, aki komolyan foglalkozik lelke alakításával, és a bennem való
hite feltehetővé teszi, hogy irántam felelősséget érez, és így tudatosan éli a földi életét.
A többség azonban közömbös, és az is marad, akármilyen erőteljes szónokkal is találkozik.
Minden szellemit egy fölényes mosollyal elintéznek, az nekik csak fantázia és valótlanság, és így
nem is jutnak el odáig, hogy valamit is elfogadjanak. A kevesek miatt kell még buzgón dolgozni,
akiket még meg lehet menteni, hogy ne tegyék meg még egyszer az utat a Föld teremtményein keresztül.
Csak egyetlen lélek megmentése is olyan hatalmas eredmény, hogy nem kell sajnálni érte
semmi fáradtságot. A lélek örökké hálás lesz megmentőjének, aki a helyes útra vezette.
Látszólag sok ember visszatér a hithez. De sokkal nagyobb azoknak a száma, akik lehullanak,
és könnyelműen lemondanak a belém vetett hitről. Jézus Krisztus megváltó munkáját sem ismerik
el, amit az egész emberiségért tett. És mert éppen a Jézus Krisztusba vetett hit lesz mindig
kevesebb, azért lesz mindig nagyobb a szellemi ínség - ami végül a Földnek, mint teremtett dolognak
a feloszlásához vezet. Mert a még mélyebb sötétségbe való lesülyedést azzal akadályozom meg,
hogy az ellenfelemhez tartozó szellemit egy új anyagi teremtésbe száműzöm, és ezzel kicsavarom a
kezeiből. Ismételten mondom, hogy ezen a Földön jóra irányuló szellemi fordulat már nem várható
- egy új megváltó korszak kezdődik. Ez egyszerre földi és szellemi fordulat lesz, mert nem marad
meg semmi, ami a földön, a föld fölött, vagy a föld alatt él és van. Minden megváltozik - egy Új
Föld keletkezik, és az Új Föld törvényes rendben kezd működni, hogy biztosítva legyen rajta min
24
den szellemi továbbfejlődés. Tehát, hogy törvényes rendben folyhasson a visszavezetés előrehaladása.
Hogy ti emberek ezt elhiszitek-e, vagy nem, az Örök Tervemet nem befolyásolja. De ti, akik
szavamat nem akarjátok elhinni - meglepődtök, hogy milyen gyorsan rátok tör a nap, amikor az első
bejelentés megtörténik. Ezzel egy utolsó jelt kaptok tőlem, amely igazolja minden ilyen bejelentésem
igazságát. Azok az emberek tagadják a végidők bekövetkezését, akik értelmileg a többi fölött
levőnek érzik magukat. Tehát szavaim igazságában is kételkednek, amelyeket közvetlen módon vezettem
föntről hozzátok. De hát ki más adhatna ennyire határozott bejelentést, ha nem az, aki minden
hatalommal bír, és aki úr az ég és föld erői fölött? Szavaimat biztosnak és igaznak tekinthetitek,
mert nem csak beszélek, hanem minden eseményt megokolok, amit szeretetem és bölcsességem rátok
tesz. Mert szükség van rá a lelkek miatt, akik az utolsó órában hozzám kiáltanak, még mielőtt a
vég bekövetkezne.
Jövendölésemmel nem akarok mást, mint felébreszteni bennetek a felelősségtudatot, hogy
amikor röviddel a vég előtt sejtitek magatokat, kérdezzetek rá, hogy meg tudtok-e állni - és hogyan
tudtok megállni Istenetek és Teremtőtök szeme előtt.
Ne higgyetek azoknak, akik tagadják, hogy a vég következik. Akik egy jóra forduló világ
reményét akarják felébreszteni bennetek. Akik szellemi fordulatra számítanak, amely még lesz ezen
a Földön, csak egy másfajta emberi nemzedék kellene, amely akaratom szerint él . Már nem lesz
ilyen emberi nemzedék a Földön, mert folytatódna a szellemi kisiklás - és egyedül ez az, ami maga
után vonja ennek a föld-periódusnak a végét. Mert kell, hogy a Föld a szellem iskolája legyen - viszont
az emberek gondolatait csak az anyag uralja. Azért válnak ismét maguk is anyaggá, mert
minden fölött csak arra vágyódnak, és miatta teljesen elfelejtik Istenüket, AKI a földi életet egy
meghatározott cél betöltése miatt adta. Ezt a célt az emberek nem teljesítik. Maga a Föld sem képes
már teljesíteni ezt a célt, mert az ember már feldöntötte az egész isteni Rendet. A Föld ellenfelem
birodalma lett, az pedig a szellemi dolgok fejlődését akarja megakadályozni.
És ti, akik még hiszitek, hogy az emberek ezen a Földön szellemileg megváltoznak - szellemileg
vakok vagytok, hiányzik belőletek minden belső megvilágosultság, csak azt mondjátok amit
az emberi értelem feltételez - az isteni kinyilatkoztatásokat pedig tagadjátok, és úgy állítjátok oda,
mint egy ellen-szellem kijelentéseit.
Egyébként magatoknak is fel kellene ismernetek, milyen fokra jutott az emberiség. Ha már
nem tudtok hinni a végben, akkor legalább maradjatok csöndben, és ne adjátok közre hiányos ismereteiteket a téves feltételezések által - amelyek az én közléseimmel ellentétesek. Mert ti is feleltek érte, hiszen megakadályozzátok hogy az emberek belássák, mennyire elhibázták életüket - megakadályozzátok abban is, hogy hozzám forduljanak. Holott ennek a változásnak még a vég bekövetkezése előtt kell megtörténnie, hogy a lélek megmeneküljön az újra-száműzetés rettenetes sorsától.
Amen.
B.D.Nr.5259 1951.11.25.
ISTENNEK SOK MUNKÁSRA VAN SZÜKSÉGE A VILÁG VÉGE ELŐTTI IDŐ-
BEN
Mindenkit szolgálatomba veszek, aki készséges. Mert a világ vége előtti időben sok munkásra
van szükségem, aki megváltó módon tevékenykedik. Ha készségeteket elém tárjátok, úgy akaratotoknak
megfelelően alakul életsorsotok. Azaz, mindig lesz alkalmatok, hogy akaratom szerint
tevékenykedjetek értem és országomért, és szívetekben érzitek a feladatot amit adok. Ha egyszer
szolgálatomra ajánlottátok magatokat, úgy érzelem szerint engem képviseltek embertársaitoknál -
benső ösztönzést éreztek, hogy értem és nevemért beszéljetek, és tanításomat mindenkinek hirdetitek,
aki utatokat keresztezi. Velük szellemi vitát folytathattok, és segítségetekre szükségük van,
mert különben nem vezettem volna őket utatokba.
Nem kell, hogy missziós munkának látszódjon az értem és országomért folytatott munka.
Minden feltűnés nélkül végbemehet a napi életben. Azokat az embereket kell megnyerni, akiknek
25
semmiféle kötelezettségük vallásos irányban nincs, nem tagjai semmiféle egyházi szervezetnek,
vagy csak forma szerint tartoznak valahova. Épp ezeknek kell Evangéliumomat megismerniük, mert
amikor gondolatcsere jön létre, és mindenki elmondhatja saját nézetét, akkor hatékonyabb.
Amint arra indítják az embereket, hogy gondolkodjanak valamin, úgy hamarabb várható
eredmény. Így azoknak, akik a Földön szolgáim akarnak lenni, és engem képviselnek - hogy meggyőzően tudjanak embertársaikhoz beszélni, maguknak is kellően meg kell győződve lenniük RÓ-
LAM ÉS TANÍTÁSOMRÓL. Aki befogadta magába az igazságot, azt az igazság átjárja, és alkalmas
lesz a világvége előtti utolsó időben a szolgálatra - mert állandóan és mindig az ösztönzi, hogy
megadja az igazságot ott, ahol az hiányzik.
Részemről nem szükséges hogy különleges feladatot adjak, mert szíveteken keresztül mondom
meg, hogy mit csináljatok, és ezt a szívbeli közlést ti mint saját akaratot, mint belő ösztönzést
érzitek. Azért miután már kifejeztétek, hogy értem és országomért dolgozni akartok - tegyétek azt,
amire ösztönzést éreztek. MINDENKIT elfogadok, és áldásomat adom munkátokra, mert nagy a
szellemi ínség, és sok segítséget igényel. És ezt emberi száj által kell megadnom, hogy az emberek
szabad akarata megmaradjon, de mégis kirajzolódjon előttük az út, ami az ínségből kivezet. Megáldok
minden jóakaratot, amely az embertársak lelkének szól, és segítséget adok a kivitelezéshez.
Amen.
A MÁSODIK HARSONASZÓ
Jelenleg igen elterjedt
a hitetlenség és istentelenség.
Az élvezetvágy, gőg, irigység és
bosszú nagy tartályból meríthető,
amit a Sátán tart készenlétben.
Szemeimből könny hullik!
Istentől túl nagy
az elidegenedés!
Halljátok hát a második
HARSONASZÓT!
M. H.
26
IDÉZETEK JAKAB LORBER KÖZLÉSEIBŐL:
"Az embereket nem a világ, hanem a túlvilági nagy Atyai Ház számára teremtettem! Ebben
a nagy és örök házban olyan lesz a sorsuk és állapotuk - amilyen az életük volt a világban!"
/Mennyei adományok I. k. /
"Minden embernek három fokozaton kell felül emelkednie a szellemi újjászületéshez vezető
úton. Első fokozat a testi vágyak leküzdése. Második a lélek megtisztítása a szeretetcselekményekben
megnyilvánuló élő hit által. A harmadik a Szellem felébresztése az ítélet sírjából!
/Nagy-Evangélium.I.k.lo.fej./
"Isten szellem! Ezért csak szellemben, és igazságban lehet őt imádni! A nekem egyedül tetszetős
szellemben való imádás nem a nyelv és ajak mozgásából áll, hanem a szeretet tevékeny gyakorlásából!"
/Nagy-Evangélium;4.k.l.fej./
"A tökéletes szellemi újjászületéshez semmi egyéb nem szükséges, mint csupán az alázat, és
a szeretet! Utána minden egyéb ezekből keletkezik!
/ Mennyei adományok.2.k.96./"
"Nem azért jöttem a világra, hogy az embereket megítéljem - hanem az elveszettet jöttem
megkeresni, a beteget meggyógyítani, a foglyul ejtettet pedig megváltani! Akin segítek, azon örök
időkre segítettem, aki nem fogadja el segítségemet, azon se Földön, se Mennyben nem segíthet senki!
Ez nem személyemre vonatkozik, hanem tanításomra - mert az az Isten Országa ami elérkezett
hozzátok - és aki szerinte él, az elnyeri az örökéletet!
/Nagy-Evangélium. 8.k.22o.f./

Forrás: jézusatyánk.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 6
Összes: 3122590
Hónap: 15750
Nap: 441