Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dübörög a föld Közép Európában

Dübörög a föld Közép Európában.

2012.01.26. 08:07

 


Dübörög a föld Közép Európában.

Dr. Balogh Sándor

 

Magyarország a nemzetközi sajtó eddig egyik legelhanyagoltabb, elhallgatottabb témája volt. Ma pedig, alig hat hónappal a sikeres magyar EU elnökség után, az EU és az IMF össztüzének hatására, még a kis eldugott amerikai városkák napilapjai is rólunk cikkeznek.

Legtöbbje támadó, nyilán a liberális globalizáló hatalom oldalán vannak, de egyre több támogatást kapunk, francia polgároktól, lengyel és osztrák politikusoktól, és a független nemzetközi sajtótól

Örüljünk vagy sírjunk ennek? Mindkettőre van ok, tehát egyik szemünkkel sírjunk, másikkal örüljünk.

Sírjunk, mert az ország gazdasági helyzete rettenetes, és a kormány ingadozik a megadás és a kiállás között.

Örüljünk, mert ha minket támadnak, az a támadó, még ha a Világbank vagy a Valuta Alap is az, vesztét szinte garantálja.

Örüljünk, de ami legfontosabb, higgyünk és reméljünk.

Vagy tizenöt éve alakult ki bennem a tudat, hogy itt már ember nem segíthet, csak a Boldogasszony Anyánk, és a jó Isten. Úgy látszik, a jó Isten kész közbelépni.

Közel öt éve írtam meg A Szent Korona és a Magyar Küldetés című kéziratos könyvemben,[1] hogy Magyarországnak küldetése van, Magyarország és a magyar nemzet nem csak hogy nem veszhet el, hanem a támadói tűnnek el nyomtalanul a történelem színpadjáról. A Szent Korona győzelmünk záloga.

Ha kicsit tüzetesebben megvizsgáljuk hazánk történelmét, érdekes hasonlóságot találunk a két kiválasztott nemzet sorsa közt. Ahogy Isten az Ószövetségben, a sok megpróbáltatás és viszontagság ellenére, mindig megóvta választott népét, Izraelt az elpusztulástól, és elpusztította ellenségeit, úgy Isten mindig megvédte nemzetünket is, nem a szenvedéstől és megpróbáltatástól, hanem a megsemmisüléstől. Nem a mi érdemünk miatt, ahogy a zsidókat sem saját érdemeik miatt védte meg az elpusztulástól, hanem mert célja volt velük, és jelenleg célja van velünk.

Tóth János Nyerésre állunk című könyvének “Ne bántsd a magyart, mert ráfizetsz” című fejezetében vizsgálja ezt a jelenséget, ezt a szinte csodálatos védelmet. Így foglalja össze tapasztalatát: “…valamennyi velünk összefüggésbe hozható nagyhatalmi törekvés hanyatlása-kudarca akkor következik be, mikor az a magyarságot megkísérli leigázni, vagy ezt már meg is teszi” (186 ff. oldalak). Például felsorolja a a III Henrik és a magyarok közti konfliktust, a tatárjárást, török hódoltságot, a Habsburg uralmat, Anglia és Franciaország gyarmatbirodalmának elvesztését Trianon után, a náci Németországot, a Szovjet megszállást, a kis Entente országokat, és hazánk, ha megcsonkítva is, de mindezt átélte. A Trianonban megjutalmazott országok közül csupán Románia nem bomlott még fel, de Toth János szerint, és a történelem tanulsága alapján, jó lesz, ha ők sem provokálják a magyarokat. Még az EU-ra, a Valutaalapra és a Világbankra is lehet vonatkoztatni ezt a szabályt, és a szerző szerint jó lesz, ha ezek az intézmények is vigyáznak, mielőtt kikezdenek Magyarországgal.

Emberi szemmel nézve nincs értelme ilyen feltételezésnek. Érdekes, hogy Tóth mégis csupán emberi szemmel fedezte fel ezt a törvényszerűséget, és “olyan gondolatok vetődnek fel (benne), amelyek hasonlítanak a babonás, vagy legalább is ismeretlen erök működésének feltételezésére” (186 o.). Azonban ha figyelembe vesszük az Izrael történelmével húzható párhuzamot, és a látomásokban hangsúlyozott küldetést, akkor mindennek van értelme: a magyarokat támadhatják, az országot kizsákmányolhatják, a nép nyomoroghat, de a magyar nemzet nem tűnhet el, nem pusztulhat el a történelem színteréről, amíg küldetését be nem teljesíti, azaz a második eljövetelig. Nem mi gyõzzük le sokkal hatalmasabb ellenségeinket  hanem az (emberileg) ismeretlen erők, az Isten angyala, ahogy az az ószövetségben is megtörtént.

Isten különös oltalmát nem Tóth János látta meg először. Mint ismeretes, II József, a “Kalapos Király,” nemcsak hogy nem koronáztatta meg magát, hanem a Koronát is elvitette Bécsbe. A hivatalos ok szerint a Pozsonyi várat, ahol a Korona volt, tataroztatni kellett. Azonban az sincs kizárva, hogy a király félt, hogy talán a lázongó magyarok mást megkoronázhatnak. Csupán közvetlenül halála elött, 1790-ben szállították vissza a budai Várba. Hoffer Ede, korabeli megfigyelő imígy írta le naplójában a Korona és kíséretének Bécsből való kivonulását: “Ezen alkalmatossággal véghetetlen nép csődült össze Bécsben, kívánván a korona eltávozását szemlélni, annyival inkább, hogy a nagy drágaságnak magok a németek azt az okát adták, hogy az Isten a magyar korona náluk lételéért veri őket” (Hazánk és a külföld, 1867 április, közölte először).

Ezt a szellemet fejezi ki Horthy Miklós portugáliai sirkövén a Szent Páli idézet is:

“Üldöztetünk de el nem hagyatunk,

Tiportatunk, de el nem veszünk.

Szt. Pál, II, 49. (2)

Isten áldd meg a magyart!”

(idézet helye helyesen: Szt. Pál, Korint. II, 4:9; lásd 89-90 o.).

Még Orbán Viktor Miniszterelnök is felfedezte ezt a történelmi törvényszerüséget, mint azt Sisa István idézi Magyarságtükör címü könyvében (361.o):

“Még csak tegnapelött volt, hogy az Oszmán Birodalom zászaja lengett Buda várán. S hol van már az a birodalom? Szinte csak tegnap volt, hogy az osztrák császár az orosz cár segitségével vérbefojtotta szabadságharcunkat. S  hová lettek azóta a cárok? Csak néhány perce, hogy a világtörténelem utolsó kolosszusa végigcsörömpölt lánctalpaival fõvárosunk utcái. S hol van már az az ország, amely ezt megtette velünk?

“A viz szalad, a kõ marad…

”A történelmi csapások soha nem roppantották meg a magyarság gerincét: végig ugyanaz a szabaságvágyó és alkotó nemzet maradt. Bár a szörnyüségek megviselték derülátásunkat, nem csonkították meg életkedvünket, jövöbe vetett reményünket, hajóröptetõ hitünket.”

Azonban sajnos, a 2000-ben tett optimista jövendölése nem valósúlt meg. A Miniszterelnök így folytatta: „Az új évezred alső márciusának idusán megadatott, hogy azzal a jó hirrel forduljak a nemzethez, hogy a rajtunk esett sebek begyógylóban vannak. Mátyás király óta nem alltak ilyen biztatóan a csillagok. Rövidesen egy széles európai keretein belül egyesülnek az egymást elveszített nemzetrészek.” (Orbán Viktor, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, “Üdvözlet a külföldi magyarságnak”).

Jézus ezt az természetfeletti védelmet így hozta Natalia növéren keresztül tudomásunkra: “Más országok is felajánlották magukat nekem, de örökségem csak ez az egy ország. Történelmében megjárta a keresztutat, de soha el nem pusztul.” Natalia növéren keresztül korábbi igéretét ezzel az üzenettel egészítette ki Jézus: “Szeretném minden magyar ház kapujára arany betükkel irni ezen szavakat: Magyarország tisztul, de nem pusztul el” (Natalia növér, 103 o.)

Kocsis István Tóth Jánostól függetlenül jutott el hasonló következtetésre, egyben megadván a magyarázatát illetve okát a magyarság fennmaradásának: “… itt van a nemzet fennmaradásának titka… Addig Magyarország mindig tapra ált, amig a magyar nemzet képviselöi – akármilyan pártiak – tiszteletben tartották a Szent Korona tanát, eggyé tudtak válni a Szent Korona misztériumában…”  (Kocsis István, Magyarország Szent Koronája, II, Budapest, Püski, 2001, 11 o.).

.Most, ha csak szimbolikusan is, az Alaptörvény bevezetőjében a Szent Korona misztériumának szellemében, újra elismerik hagyományos értékrendszerünket. A múlt hétvégi tüntetésen közel fél millió ember,  az össz lakósság öt százaléka, részt vett nemzet függetlenségnek, a szuverenitásunk és értékrendünkért való tüntetésben, amit reméljük, Orbán Viktor is figyelembe vesz, és ezen mandátum alapján, nem enged szuverenitásunk támadóinak.

Sokan félreértik a tüntetés célját, és úgy veszik, hogy a fél millió ember a kormány, illetve a Fidesz mellett tüntetett.

 Nem akarok ünneprontó lenni, de ez nagy tévedés. Én nem vagyok meggyőződve, hogy mind a közel fél millió tüntető a kormány illetve annak "cselekedetei" mellett tüntetett. Ha rangsorolni akarnánk az okokat, szerintem a nemzeti szuverenitásunk és az Alaptörvény bevezetőjében, a támadott "Nemzeti hitvallásban" foglalt értékrend  védelme állna az első két helyen, és a Fidesz támogatása lenne a távoli harmadik, az Alaptörvény, amelyet szép kevesen olvastak, nem csak a nyugati kritikusok közül, de a tüntetők közül is, valahol hátúl kullogna, mint elenyésző negyedik . Ha most lenne választás, nem hiszem, mind a félmillió a Fideszre szavazna. Ha Orbán állja a sarat, talán két év múlva rá szavaznának.

Ha valóban hisszük a Nemzeti Hitvallást, és ha Mindszenty Bíboros urat idézve,: "Ha lesz egy millió imádkozó Magyar, nem féltem ezt a nemzetet "

Legyen. Itt az ideje.

Pont most kaptam ezt az imát, kérem, nyomtassuk ki és imádkozzuk minden este, és küldjük tovább barátainknak és ismerőseinknek. Isten hitet kíván tőlünk. Mutassuk meg, hogy hiszünk Benne, hiszünk a nemzet feltámadásában, és hiszünk isteni küldetésünkben.

Sajnos, az utolsó hat évtized eredményeként tudom, sokan nem hisznek Istenben. Azonban próbáljanak ők is hinni legalább a nemzet fennmaradásában, és mondják el az imát a fennmaradásban való hitük erősítésére.


"Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, , Benned és Boldogasszonyunkban bízva színed elé járulunk és Hozzád könyörgünk nemzetünkért.

Már nem szabadságharcot folytatunk, élet-halál küzdelem a tét.

Dávid és Góliát.

Dávid szembe mert szállni Góliáttal és győzött, mert Te, Urunk, vele voltál. 

Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban, hisszük, hogy számíthatunk a Te segítségedre.

Kérünk, hogy adj erős, állhatatos, kipróbált hitű vezetőket  nemzetünknek, a Regnum Marianumnak, Mária országának.

Segítsd őket, különösen Orbán Viktor Miniszterelnököt, hogy benned bízva, maradjon állhatatos az igazságban, és segíts minket, Mária országát, Szent lelked erejével, mert Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség.

Mindörökké. Ámen."

Reméljük, Isten meghallgatja imáinkat, és újra elpusztítja, vagy legalább megakadályozza azokat, akik nemzetünk elpusztítására szövetkeztek.+

Függelék

Web címek Dr. Balogh, Szent Korona és a Magyar Küldetés:

 

Szent Korona I-IV részek.

http://www.magtudin.org/Szent_korona%201.htm.

http://www.magtudin.org/Szent_korona%202.htm

http://www.magtudin.org/Szent%20korona%203.htm

http://www.magtudin.org/Szent_korona%204.htm

 

links to Magtudin

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pev=2010&pho=12&pnap=15&n=lambert

 

teljes, két dolgozat http://www.szent-korona.hu/korbals.htm

 

Magyarok küldetése http://liliom.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=967321

 

részletek a két festményről

http://ostortenetunk.blogspot.com/2009/02/dr-balogh-sandor-szent-korona-es-magyar.html

 

részlet  http://ujbiblia.blogter.hu/

 

Dávid trónja http://www.moncsivilaga.eoldal.hu/cikkek/nyitooldal/angol-magyar.html

 

Magyar küldetés http://sites.google.com/site/godolloigorogkatolikus/amagyarn%C3%A9pk%C3%BCldet%C3%A9se

 

Utolsó koronázás

http://magyarsvejk.blog.hu/2011/07/05/extra_az_utolso_koronazas_magyarorszagon_1916

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 4
Összes: 3122597
Hónap: 15737
Nap: 431