Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Béke evangéliuma

A Béke evangéliuma

 

Részletek a BÉKE EVANGÉLIUMÁBÓL

 

Közel 1800 éves írások, amely Jézus eredeti tanításait tartalmazza arámi nyelven. Közvetlen fordításukat Prof. Dr. Edmond Bordeaux Székely készítette 1920 évekbe, miután bejutott a Vatikán Titkos Levéltárába, ahol rábukkant ezekre az ősiratokra.

Ezekből a holttengeri tekercsek fordításaiból állítottam össze a következő Jézusi tanításokat:

 


És ekkor számos beteg és nyomorék jött Jézushoz, kérvén:
- Ha Te ismersz minden dolgokat, mondd meg nekünk, miért szenvedünk mi ezektől a fájdalmas csapásoktól?
- Miért nem vagyunk mi is olyan egészségesek, mint a többi ember? Mester, gyógyíts meg minket, hogy mi is erőteljesek lehessünk, és ne kelljen tovább elviselnünk nyomorúságunkat. Tudjuk, hogy Neked hatalmadban áll meggyógyítani mindenféle betegséget. Szabadíts meg minket a Sátántól és annak minden súlyos csapásától. - Mester, szánj meg minket.
És Jézus válaszolt:
- Boldogok vagytok, hogy éhezitek az igazságot, mert kielégítelek benneteket a tudás kenyerével.
- Boldogok vagytok, hogy kopogtattok, mert kinyitom nektek az Élet kapuját.
- Boldogok vagytok, hogy kitaszíttattok a sátán hatalmából, mert elvezetlek titeket a mi Anyánk angyalainak királyságába, ahová a sátán hatalma soha el nem érhet.
És kérdezik Őt nagy ámulattal:
- Ki a mi Anyánk és kik az Ő angyalai?
- És hol van az Ő királysága?
A ti Anyátok bennetek van, és ti Őbenne vagytok. Az Ő gyermekei vagytok. Ő ad nektek életet. Ő volt az, aki testeteket adta és egy napon neki fogjátok megint visszaadni azt.
- Boldogok vagytok, amikor azért jöttök, hogy Őt és az Ő birodalmát megismerjétek; ha befogadjátok Anyátok angyalait, és ha betartjátok az Ő törvényeit. Bizony mondom néktek, az, aki ezt cselekszi, soha nem lát betegséget. Mert a mi Anyánk hatalma fölötte áll mindennek. Az elpusztítja a sátánt és az ő birodalmát, és uralma van a testetek és minden élő dolgok felett.
- A vér, amely áramlik bennünk, a mi Föld Anyánk véréből születék. Az Ő vére a felhőkből hullik alá, feltör a Föld méhéből, csörgedez a hegyi patakokban, szélesen árad a síkság folyóiban, alszik a tavakban, háborog a viharos tengereken.
- A levegő, amelyet belélegzünk a mi Föld Anyánké. Az Ő lehelete azúrkék az egekben, süvölt a hegyek ormain, susog az erdők lombjaiban, hullámzik a búzamezők felett, szendereg a mély völgyekben, forrón éget a sivatagban.
- Csontjaink keménysége a mi Föld Anyánktól ered, a sziklák és a kövek csontjaiból születik. Mezítelenül fúródnak az égbe a hegyek ormain; mint alvó óriások fekszenek a hegyoldalakon, mint bálványok trónolnak a pusztában, és láthatatlanul rejtőzködnek a Föld méhében.
- Húsunk rugalmassága a mi Föld Anyánk húsából születik, akinek húsa sárgává és vörössé válik a fák gyümölcsében, és táplál bennünket a mezők vetésében.
- Beleink Föld Anyánk beléből születének, és éppen úgy el vannak rejtve előlünk, mint a földnek láthatatlan mélységei.
- Szemeinknek az ő világossága, füleinknek az ő hallása, a mi Föld Anyánk színeiből és hangjaiból születik, amely úgy ölel körül bennünket, mint a tenger hullámai a halat, mint a forgó szél a madarat.
- Bizony mondom néktek, az Ember a Föld Anya gyermeke, és az Ember Fia tőle kapta egész testét, mint ahogy az újszülött baba teste is az anyja méhéből születik.
- Bizony mondom néktek, ti egyek vagytok a Föld Anyával. Ő van bennetek, és ti Őbenne vagytok. Tőle születtetek, Őbenne éltek és Őhozzá fogtok megint visszatérni. Ezért tartsátok meg törvényeit, mert hosszú életű és boldog csak az lehet, aki tiszteli az ő Föld Anyját és megtartja törvényeit. Mert a ti leheletetek az Ő lehelete, véretek az Ő vére, csontotok az Ő csontja, húsotok az Ő húsa, beleitek a Föld Anya belei, szemeitek és füleitek Föld Anyánk szemei és fülei.
- Bizony mondom néktek, ha csak egyet is elmulasztanátok betartani mindezen törvényekből, ha csak egyetlen testrészeteknek is ártanátok, teljességgel elvesztek fájdalmas betegségekben, mindenestől elkárhoztok a ti súlyos nyavajáitokban, és lészen jajgatás és fogaknak csikorgatása.
- Ezért mondom néktek, ha nem követitek a ti Anyátok törvényeit, semmiképpen nem kerülhetitek el a halált. Aki pedig ragaszkodik az Ő Anyja törvényeihez, ahhoz az Ő Anyja is ragaszkodni fog. Ő gyógyítja ki minden nyavajájából és az soha nem lesz beteg. Hosszú életet ád neki, és megvédi minden szenvedéstől, tűztől, víztől, és mérges kígyóknak marásától. Mert a ti Anyátok szült titeket, ezért megtartja az életet is bennetek. Nektek adta testét és senki más, csak a Föld Anya gyógyít meg titeket. Boldog az, aki szereti az ő Anyját, és nyugodtan pihen a kebelén. Mert a ti Anyátok még akkor is szeret benneteket, ha elfordultok is tőle. De mennyivel jobban szeret, ha visszatértek hozzá?
- Bizony mondom néktek, igen nagy az Ő szeretete. Nagyobb, a legnagyobb hegyeknél, mélyebb, a legmélyebb tengereknél. És azokat, akik Őt szeretik, soha el nem hagyja. Amint a kotlóstyúk védelmezi kiscsibéit, amint a nőstény oroszlán az ő kölykeit, amint az anya az ő egyszülöttjét, ugyanúgy őrzi a Föld Anya az Ember Fiát minden bajtól és veszedelemtől.
Mert bizony mondom néktek, számtalan baj és veszedelem leselkedik az Ember Fiára. Belzebub minden ördögök hercege az összes rossznak parancsolója ott leselkedik minden Ember Fiának testében. Ő a halál forrása, ő minden rossznak, nyavajának és betegségnek az ura, folyton csábítgatja, kísérti és csalogatja az Emberek Fiait. Gazdagságot ígér és hatalmat, és ragyogó palotákat, aranyos és ezüstös ruhákat, szolgálók egész hadát, mindent; hírnevet ígér és dicsőséget, bujálkodást és kéjelgést, zabálást és dorbézolást, kicsapongó életet és tunyaságot, és a semmittevés napjait. Mindenkit éppen azzal csábítgat, amire szíve szerint leginkább hajlana. És azon a napon, amikor az Ember Fia már teljesen rabjává válik mindezen hiábavalóságoknak és förtelmességeknek, akkor, ezek fizetségeként elragadja az Ember Fiától mindazon dolgokat, amikkel a Föld Anya oly bőségesen megáldotta. Elveszi a sátán az ő leheletét, a vérét és csontjait, húsát, beleit, szemeit és füleit. És az Ember Fiának lélegzete rövid lesz és fulladozó, tele fájdalommal és ördögi bűzzel, mint a tisztátalan állatoké. A vére pedig sűrű lesz, undorítóan bűzös, mint a mocsár, megalvad, fekete lesz, mint a halál éjszakája. És a csontja merev lesz és megcsomósodik, szétmálik és darabokra törik, mint a magasból a sziklára zuhanó kő. Húsa zsírossá és vizenyőssé válik, rothad és gennyedzik, förtelmes kelevények, és daganatok lepik el. És az ő belei megtelnek undorító mocsokkal, gennyes folyásokkal, amelyet utálatos férgek seregei lepnek el. És az ő szemei elhomályosodnak, mígnem sötét éjszaka borítja azokat. Fülei bedugulnak, mint a koporsóban a síri csend. És végül a legutolsó, amit a vétkező Ember Fia elveszít, az az Élet. Amiért nem tartotta meg Anyjának törvényeit és bűnt bűnre halmozott. Ezért, elvétetik tőle a Föld Anya összes ajándéka: a lehellete, a vére, a csontja, a húsa, a belei, a szemei, a fülei. Legutoljára pedig az Élete, amellyel a Föld Anya megkoronázta testét.
- De ha az Ember vétkes Fia megbánja bűneit, jóváteszi azokat és visszatér újra Anyjához, és ha megtartja az Ő törvényeit, kiszabadítja magát a sátán karmaiból, ellenállván az ő kísértéseinek, akkor a Föld Anya újra szeretettel fogadja vissza az Ő megtévedt Fiát, és elküldi hozzá angyalait, hogy szolgáljanak neki. Bizony mondom néktek, amint az Ember Fia ellene szegül a benne lakozó sátánnak, és nem teljesíti annak akaratát, ugyanabban az órában ott teremnek a Föld Anya angyalai, hogy szolgálják őt teljes erejükkel, hogy véglegesen kiszabadítsák az Ember Fiát a sátán hatalmából.
- Mert ember nem szolgálhat két urat. Vagy Belzebubot és ördögeit szolgálja, vagy a mi Föld Anyánkat és az Ő angyalait. Vagy a halált szolgálja, vagy az Életet. Bizony mondom néktek, boldogok azok, akik az Élet törvényeit követik és nem a halál ösvényein tévelyegnek. Mert bennük az életerők hatalmassá nőnek és elkerülik a halál pestisét.
* * *


Csodálattal hallgatták a körülötte lévők az Ő szavait, mivel hatalmában állott a beszéd, - és az Ő tanítása egészen más volt, mint a papoké és az írástudóké.
És bár a Nap lemenőben volt, nem széledtek szét házaikba, hanem körülülték Jézust és kérdezték:
- Mester, melyek azok az Élet törvényei?
- Maradj még velünk egy kicsit és taníts bennünket.
Hallgatnánk a tanításaidat, hogy meggyógyuljunk, és igazakká váljunk.
Jézus pedig leült közébük és mondá:
- Bizony mondom néktek, hogy boldog csak az lehet, aki betartja a Törvényt.
Mire a többiek felelték:
- Mi mindannyian megtartjuk Mózesnak, a mi törvényhozónknak törvényeit, amint azok írva vannak a szentírásban.
És Jézus válaszolt:
- Ne a szentírásokban keressétek a Törvényt, mert a Törvény az Élet, az írás pedig halott. Bizony mondom néktek, Mózes sem írásban kapta törvényeit az Istentől, hanem élő szóval. A Törvény az Élő Isten élő szava az élő prófétákhoz, az élő emberek számára. Mindenben, ami él, bele vagyon írva a Törvény.
- Megtaláljátok azt a fűben, a fában, a folyóban, a hegyekben, az ég madaraiban, a tenger halaiban; de mindenekelőtt önmagatokban keressétek azt. Ezért, bizony mondom néktek, hogy az összes élő dolgok közelebb vannak Istenhez, mint az írások, amelyek élet nélküliek. Isten azért teremtette az Életet és minden élő dolgokat, hogy azok örökkévaló szóval tanítsák az embert, az Élő Isten törvényeire. Isten nem a könyvek lapjaira írta a törvényeket, hanem a ti szívetekbe és a lelketekbe.
- Ott vannak azok a leheletetekben, a véretekben, a csontotokban, a húsotokban, a beleitekben, a szemeitekben, a füleitekben és testetek minden parányi részében. Jelen vannak a levegőben, a vízben, a földben, a napsugarakban, a mélységekben és a magasságokban. Mindnyájan beszélnek hozzátok, hogy megértsétek az Élő Istennek nyelvét és akaratát. De ti behunyjátok szemeiteket, hogy ne lássatok és bedugjátok füleiteket, hogy ne halljatok. Bizony mondom néktek, hogy az írás az ember műve, de az Élet és annak temérdek sokasága a mi Istenünk alkotása.
- Miért nem hallgatjátok az Élő Isten szavait, amelyek az Ő teremtményeibe vannak beírva? - És miért tanulmányozzátok a halott írásokat, amelyek az ember kezének munkái?
- Hogyan olvashatnánk az Isten törvényeit máshol, mint az írásokban?
- Hol lehetnek azok máshol is megírva? Olvasd nekünk onnan, ahol te látod azokat, mert mi nem ismerünk semmi mást, mint az írásokat, amiket ősapáinktól örököltünk. Szeretnénk hallani azokat a törvényeket, amelyekről beszélsz, hogy azokat hallván meggyógyulnánk és megigazulnánk.
Jézus mondá:
- Bizony mondom néktek, hogy ti azért nem értitek az Életnek szavait, mert a halálban vagytok. Sötétség homályosítja el a ti szemeiteket és süketség a ti füleiteket, mert, mondom néktek, hogy nem segít rajtatok, ha a halott írásokban elmerültök, ha minden cselekedeteitekkel megtagadjátok azt, aki az írásokat adta néktek.
- Bizony mondom néktek, Isten és az Ő törvényei nincsenek abban, ahogy éltek. Nincsenek azok a nagy evészetekben és ivászatokban, sem a kicsapongó életben, sem a paráználkodásban, sem a tunyaságban, sem a gazdagság hajszolásában, de még ellenségeitek gyűlölésében sem. Mert mindezen dolgok messze vannak az igaz Istentől és az Ő angyalaitól. De mindezen dolgok a sötétség országából, és minden ördögök urától erednek. És bizony, ti mindezen dolgokat magatokban hordjátok, - mivel mindenféle ördögi förtelem lakozik testetekben és lelketekben, ezért Istennek igéje és ereje nem hatol belétek. Ha azt akarjátok, hogy az Élő Isten igéje és ereje szálljon belétek, ne mocskoljátok be testeteket és lelketeket; mert a test a lélek temploma, és a lélek az Isten temploma. Tisztítsátok meg tehát a templomot, hogy a templom Ura lakozhasson abban, és elfoglalhassa azt a helyet, ami méltó hozzá.
- És testeteknek, lelketeknek a sátántól eredő minden kísértésétől tartózkodjatok az Isten országának oltalma alatt. Térjetek meg és böjtöljetek. Mert bizony mondom néktek, hogy a sátán és annak összes csapásait csak böjttel és imával tudjátok kiűzni magatokból.
- Menj magadba és böjtölj egyedül, és nem mutasd böjtödet senkinek. Az Élő Isten látja majd és bőséges lesz a te jutalmad. Böjtöljetek mindaddig, amíg Belzebub és minden ördöge eltávozik belőletek, és a mi Föld Anyánk összes angyalai jönnek és szolgálnak nektek. Mert bizony mondom néktek, böjtölés nélkül soha nem szabadultok meg a sátán hatalmából és minden betegségtől, amelyek tőle erednek.
- Böjtöljetek, és buzgón imádkozzatok, keresvén az Élő Isten erejét a gyógyulásotokhoz. Amíg böjtöltök, kerüljétek az Ember Fiait és keressétek a mi Föld Anyánk angyalait, mert bizony mondom, aki keres, az talál.
- Keresd az erdők és mezők friss levegőjét, és közöttük majd megtalálod a Levegő Angyalát. Vesd le sarudat és ruhádat és engedd, hogy a Levegő Angyala magához ölelje egész testedet. Akkor lélegezzél hosszan és mélyen, hogy a Levegő Angyala beléd szállhasson.
- Bizony mondom néktek, a Levegő Angyala kiűzi testetekből mindazon tisztátalanságot, amely azt kívül-belül megszentségtelenítette. És úgy fog belőletek kiszállni minden bűz és tisztátalanság, amint a tüzek füstje kígyózik felfelé, majd elenyészik a levegő tengerében. Mert bizony mondom néktek, szent a Levegő Angyala, aki megtisztít minden tisztátalant, és illatossá tesz minden bűzös dolgot.
Nem kerülhet ember Isten orcája elé, akit a Levegő Angyala nem enged. Bizony, mindannyitoknak újjá kell születni a levegő és az igazság által, mert testetek a Föld Anya levegőjét, míg lelketek a Mennyei Atya igazságát lélegzi.
- A Levegő Angyala után keresd a Víz Angyalát.
Vesd le sarudat és ruháidat és engedd, hogy a Víz Angyala körülölelje egész testedet. Vesd magad mindenestül az ő ölelő karjaiba, és valahányszor lélegzeteddel megmozgatod a levegőt, ugyanúgy mozgasd meg a vizet testeddel.
- Bizony mondom néktek, a Víz Angyala kiűz majd belőletek minden tisztátalanságot, ami kívül-belül bepiszkított. És minden tisztátalan és bűzös dolog kifolyik majd belőletek, amint a vízben kimosott ruha tisztátalansága tovatűnik a folyó sodrában. Mert bizony mondom néktek, szent a Víz Angyala, aki minden tisztátalant megtisztít, és minden bűzös dolgot illatossá tesz. Nem kerülhet ember Isten színe elé, akit a Víz Angyala keresztül nem enged. Nagyon igaz, hogy mindenkinek újjá kell születnie a víz és az igazság által, mert testetek fürdik a földi élet folyójában, lelketek pedig az Örök Élet Tengerében. Mert véreteket Föld Anyánktól és az igazságot Mennyei Atyánktól kaptátok.
- Ne gondoljátok, hogy elegendő az, ha a Víz Angyala csak kívülről ölel át benneteket. Bizony mondom néktek, belső tisztátalanságotok sokkal nagyobb, mint a külső. És az aki csak kívülről tisztogatja magát, de belül tisztátalan marad, az hasonlatos az olyan sírbolthoz, ami kívülről szépen le van festve, de belülről teli van mindenféle borzasztó tisztátalansággal és förtelmességgel. Ezért mondom néktek, engedjétek, hogy a Víz Angyala belül is kereszteljen meg benneteket, hogy megszabaduljatok a múlt összes bűnétől, és hogy belül is ugyan olyan tiszták legyetek, mint a folyó napsugárban játszadozó habjai.
Keressetek ezért egy nagy futótököt, ember nagyságú szárral. Vájjátok ki annak belsejét és töltsétek meg a folyó vizével, olyannal, amit a Nap felmelegített. Függesszétek azt fel egy fa ágára, és boruljatok le a földre a Víz Angyala előtt, és engedjétek, hogy a futótök szára behatoljon hátsó feletekbe, hogy a víz átjárhassa beleiteket. Azután, maradjatok térden állva a Víz Angyala előtt és imádkozzatok az Élő Istenhez, hogy bocsássa meg régi bűneiteket; és imádkozzatok a Víz Angyalához, hogy szabadítsa meg testeteket minden tisztátalanságtól és betegségtől. Majd folyassátok ki a vizet testetekből, hogy magával vigye belőletek a sátán összes tisztátalanságát és bűzös dolgait. És majd meglátjátok saját szemetekkel és szagoljátok saját orrotokkal mindazt a förtelmességet és tisztátalanságot, ami beszennyezte testetek templomát; sőt mindazon bűnöket is, amelyek testetekben lakoztak, gyötörve benneteket mindenféle szenvedéssel.
- Bizony mondom néktek, a vízzel való keresztelkedés megszabadít benneteket mindezektől. Újuljatok meg e vízkeresztséggel böjtötök minden napján, egészen addig, amíg azt nem látjátok, hogy a belőletek eltávozó víz ugyanolyan tiszta nem lesz, mint a folyó habja. Ekkor vessétek be magatokat az áramló folyóba, és ott a Víz Angyalának karjaiban mondjatok hálaimát az Élő Istennek, hogy megszabadított benneteket bűneitektől.
Ez a Víz Angyala által való szent keresztség.
- Újjászületés az új életre. Mert ezek után szemeitek látni fognak, és füleitek hallani. Miután megkeresztelkedtetek, többé ne vétkezzetek, hogy a Levegő-, és a Víz Angyalai örök időkig veletek maradjanak, és örökké szolgáljanak titeket.
- És ha ezután még mindig marad bennetek bármi a régi bűneitekből és tisztátalanságaitokból, akkor keressétek a Nap Angyalát. Vessétek le saruitokat és ruháitokat, és engedjétek, hogy körülölelje egész testeteket. Ekkor lélegezzetek hosszan és mélyen, hogy a Nap Angyala belétek szállhasson. Ő majd kiűzi testetekből az összes bűzös és tisztátalan dolgokat, amik bepiszkították azt kívül-belül. És az összes bűzös és tisztátalan dolog úgy fog eltávozni belőletek, amint az éjszaka sötétje elhalványodik a felkelő Nap fényében. Ezért bizony mondom néktek, szent a Nap Angyala, aki kitakarítja az összes tisztátalanságot, és a rossz szagú, bűzös dolgot illatossá teszi. Senki sem mehet az Isten orcája elé, akit a Nap Angyala nem enged. Bizony, mindannyitoknak újjá kell születnie a naptól és az igazságtól, mert testetek Föld Anyánk napsugaraiban és lelketek Mennyei Atyánk igazságának ragyogó fényében sütkérezik.
- A Levegő, a Víz és a Nap Angyalai testvérek. Ők az Ember Fiának adattak, hogy szolgálhassák őt, ő pedig egyiktől a másikhoz fordulhasson. Mindnyájuknak egyformán szent az ölelésük. A Föld Anya oszthatatlan gyermekei ők, és ne válasszátok szét azt, amit Ég és Föld egybe kötött. Hadd öleljen át benneteket minden nap a három angyaltestvér, és hadd lakozzanak bennetek az egész böjt idején.
Mert bizony mondom néktek, az ördögök ereje, minden bűn és tisztátalanság rohanva menekül abból a testből, amelyet ez a három angyal átölelve tart. Mint ahogy az elhagyott házból menekülnek a tolvajok, amikor a gazda hazatér: - Egyik az ajtón, másik az ablakon, harmadik a tetőn keresztül, mindegyik, ahol van, és amerre tud, ugyanúgy fog menekülni testetekből a gonosznak minden ördöge, a múltnak valamennyi bűne, és mindazon tisztátalanság és betegség, amelyek megfertőzték testetek templomát. Amikor a Föld Anya angyalai, mint a templom urai behatolnak testetekbe, hogy azt ismét birtokukba vegyék, az összes bűzös szag leheleteteken, bőrötökön keresztül rohanva menekül. Valamennyi rossz nedv a szájatokon, a bőrötökön, és a ti rejtett alsó testrészeiteken keresztül. És mindezen dolgokat látjátok majd szemeitekkel, szagoljátok orrotokkal és tapinthatjátok kezeitekkel.
- Amikor pedig már minden bűn és tisztátalanság eltávozott testetekből, véretek olyan tisztává válik, mint Föld Anyánk vére, mint a folyó napfényben játszadozó habjai. És leheletetek olyan üdévé válik, mint az illatos virágok lehelete; húsotok olyan tiszta lesz, mint a fák levelei között pirosló gyümölcsök húsa, szemetek világa olyan tiszta és csillogó lesz, mint a kék égen fénylő Nap ragyogása. Ekkor a Föld Anya összes angyal nektek fog szolgálni. Leheletetek, véretek, húsotok eggyé válik a Föld Anya leheletével, vérével és húsával, hogy lelketek is eggyé válhasson a ti Mennyei Atyátok lelkével.
- Bizony mondom néktek, senki sem érheti el a Mennyei Atyát, hacsak nem a Föld Anyán keresztül.
Mint ahogy egyetlen újszülött sem értheti meg az ő anyja szavait, mielőtt az ő édesanyja meg nem szoptatja, meg nem öleli, el nem altatja, és fel nem neveli. Amíg a gyermek kicsi, anyjánál van a helye, neki kell engedelmeskednie. Amikor viszont a gyermek felnő, az atyja viszi őt dolgozni a mezőre, és a gyermek csak akkor jön vissza anyjához, amikor eljön az ebéd, vagy a vacsora ideje. Mert most már az atyja tanítja, hogy gyakorlatot szerezzen az ő dolgaiban. És amikor az atyja látja, hogy a fiú megérti az ő tanításait, és jól végzi munkáját, akkor neki adja minden vagyonát, hogy azok szeretett fiáé legyenek, hogy az folytassa atyja munkáját.
- Bizony mondom néktek, boldog az a fiú, aki megfogadja és cselekszi édesanyja tanácsait és a szerint él.
- És százszorta boldogabb az a fiú, aki megfogadja az ő atyjának tanácsait és a szerint él.
Mert megmondatott néktek: - "Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életed legyen a földön".
- Én pedig azt mondom néked Embernek Fia: - Tiszteld a te Föld Anyádat és tartsd meg minden törvényét, hogy hosszú életed legyen ezen a földön. - És tiszteld Embernek Fia, a te Mennyei Atyádat, hogy Örök Életed legyen a Mennyekben.
Mert a Mennyei Atya százszorta hatalmasabb, mint a vér szerinti atya, és a Föld Anya is hatalmasabb, mint a hús-vér szerinti anya. És kedvesebb az Ember Fia az ő Mennyei Atyja és Föld Anyja előtt, mint a testszerinti gyermek az ő magszerinti atyja és vérszerinti anyja szemében. Bölcsebbek a Mennyei Atya és a Föld Anya szavai és törvényei, mint a vér szerinti atyák és anyák szavai és kívánságai. És nagyobb értékű Mennyei Atyátok és Föld Anyátok öröksége, az örökkévaló földi királyság és a mennyei élet, mint a vér szerinti atyátok és anyátok minden hagyatéka. A ti igazi testvéreitek pedig mindazok, akik a ti Mennyei Atyátoknak és Föld Anyátoknak akaratát cselekszik, nem pedig a vér szerinti testvéreitek. Bizony mondom néktek, hogy ezerszer jobban fognak szeretni benneteket a ti igazi testvéreitek, akik a ti Mennyei Atyátok és Föld Anyátok akarata szerint élnek, mint a ti vér szerinti testvéreitek. Mert Káin és Ábel ideje óta, amikor a vér szerinti testvérek megszegték Isten akaratát, nem létezik igazi testvériség, mert a testvérek épp úgy cselekednek egymással, mint az idegenek. Ezért mondom néktek, szeressétek a ti Isten akarata szerinti igaz testvéreiteket ezerszerte jobban, mint a vér szerinti testvéreteket.
"Mert a ti Mennyei Atyátok a Szeretet.
Mert a ti Föld Anyátok a Szeretet.
Mert az Ember Fia is Szeretet."
A szeretet által a Mennyei Atya, a Föld Anya, valamint az Embernek Fia eggyé válik. Mert az Ember fiának lelke a Mennyei Atya lelkéből, teste pedig a Föld Anya testéből teremtetett.
- Ennek okáért olyan tökéletessé válik, mint a Mennyei Atyátok lelke és Föld Anyátok teste. És szeressétek úgy Mennyei Atyátokat, amint Ő szereti lelketeket. És szeressétek úgy Föld Anyátokat, amint Ő szereti testeteket. És szeressétek úgy igazi testvéreiteket, amint Mennyei Atyátok és Föld Anyátok szereti őket. És akkor Mennyei Atyátok nektek adja szent lelkét, és Föld Anyátok nektek adja szent testét. És akkor az Ember Fiai, igazi testvérekhez méltóan, szeretetet adnak egymásnak, azt a szeretetet, amit Mennyei Atyjuktól és Föld Anyjuktól kaptak; így egyik a másiknak vigasztalójává válik. És akkor majd eltűnik a földről az összes gonoszság és szomorúság és helyette lészen Öröm és Szeretet.
- Ekkor a Föld hasonlatos lesz a Mennyekhez, és eljön az Isten Országa. Akkor jön majd az Ember Fia, hogy elfoglalja örökségét, az Isten országát. És akkor eljő majd az Ember Fia csodálatos ragyogásban, hogy örökölje Isten Országát. Mert az Emberek Fiai a Mennyei Atyában és a Föld Anyában élnek, és a Mennyei Atya és a Föld Anya él őbennük. És akkor Isten Országával eljön az idők vége. Mert a Mennyei Atya szeretete minden élőnek örök életet ad Isten Országában.
- Mert a Szeretet Örök, a Szeretet erősebb, mint a halál.
"Ha akár az emberek, akár az angyalok nyelvén
szólok is, de nincs bennem szeretet,
olyanná válok, mint a lélektelenül harsogó
trombita, vagy csengő cintányér.

Habár megmondom mi lesz, és tudok minden titkot,
és az összes bölcsességet; és bár oly erős a hitem,
mint a vihar, ami hegyeket képes elmozdítani,
de nincs bennem szeretet, semmi vagyok.

Ha szétosztom mindenemet a szegények között, hogy
legyen mit enniük, ha Atyámtól kapott minden tüzemet
odaadom nekik, de nincs bennem szeretet,
semmi sem válik javamra.

A Szeretet türelmes, a Szeretet jóságos.
A Szeretet nem irigykedik, nem gonoszkodik,
nem ismer büszkeséget, - se nem durva, se nem önző,
nehezen háborodik fel, nem kárörvendő, nem élvezi a
hamisságot, de együtt örül az igazságnak.

A Szeretet mindent véd, mindent hisz és mindenben
reménykedik, mindent elvisel és soha sem merül ki.
Mindenek, a nyelvek, a tudomány, elenyésznek
a Szeretet mellett."
Mert vannak bennünk részigazságok és különböző ismeretek, de vannak bizonyos téves eszmék is, de amikor megismerjük az egészet, ez a rész belőlünk teljesen eltűnik.
Amikor gyermek valék, úgy szóltam, mint a gyermek, úgy éreztem és gondolkodtam, mint a gyermek, de amint férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekes dolgokat. Miképpen most még, mint a gyermek, úgy nézünk keresztül egy homályos üvegen és homályos elveknek megfelelően is gondolkodunk. A tudásunk ma még töredékes, de amikor Isten színe elé kerülünk, már nem csak a rész igazságokat fogjuk látni, hanem az egészet ismerjük fel úgy, ahogyan Ő tanított bennünket. De most még csak erről a három bizonyosságról vagyunk meggyőződve: a hit, a remény és a szeretet; de közülük is a legnagyobb erő a Szeretet.
Ma az Élő Isten nyelvén szóltam hozzátok, Mennyei Atyámnak szent lelkén keresztül. Senki sincs közületek, aki mindazt megérthetné, amit mondok. Azok, akik a szent iratokat magyarázzák nektek, a halott emberek halott nyelvén szólnak hozzátok, beteg és halandó testükön keresztül. Őket csak azért érti meg mindenki, mert mindnyájan betegek vagytok, és mindannyiótokra a halál vár. Senki sem látja az Élet világosságát. Vakok vezetnek világtalanokat, a bűnök a betegségek és a szenvedések ösvényén, és a végén mindenki beleesik a halál sötét szakadékába. Engem az Atya küldött hozzátok, hogy felragyogtassam előttetek az Élet fényét. A fény, amely megvilágosítja önmagát, és eloszlatja a sötétséget, de a sötétség csak önmagát ismeri és nem tud a fényről. Még nagyon sok olyat fogok mondani nektek, amit ma még ti nem értetek, és amit el nem viselhettek. Mert sötétséghez szokott a ti szemetek, és megvakítana benneteket Mennyei Atyánk világossága. Ezért nem tudjátok megérteni még ma azt, amit a Mennyei Atyáról szólok, aki küldött engem közétek. Ezért először csak Föld Anyátok törvényeit kövessétek, azokat a törvényeket, amelyekről már szóltam néktek. És mikor majd a Föld Anya angyalai kitisztítják, és megújítják testeteket, és megerősítik szemeiteket, akkor majd képesek lesztek elviselni az én Mennyei Atyám fényét. Amikor szemrebbenés nélkül tudjátok bámulni a déli Nap verőfényét, akkor majd megpróbálhattok ti is, Mennyei Atyátok vakító fényébe pillantani, amely ezerszerte fényesebb, mint tízezer Napnak a ragyogása. De hogyan is akarhatnátok belenézni Mennyei Atyátok vakító fényébe, amikor még a lángoló Nap fényét sem tudjátok elviselni?
- Higgyétek el, hogy a Mennyei Atya igazsága mellett a szikrázó, ragyogó Nap olyan, mint a gyertya pislákoló fénye. Azért kérlek most benneteket, hogy nagy legyen a ti hitetek, reménykedjetek és szeressétek egymást. Bizony mondom néktek, nem marad el a ti jutalmatok. Ha hisztek az én szavaimban, akkor hisztek Őbenne, aki küldött engem, aki a mindenek Ura, és akinek segítségével minden dolgok lehetségesek. Mert ami az embereknél lehetetlen, mindazon dolgok lehetségesek a Mennyei Atyánál. Ha hinni fogtok a Föld Anya angyalaiban és betartjátok az Ő törvényeit, a hitetek fog életben tartani benneteket és sosem fogtok betegséget látni. Bízzatok Mennyei Atyátok szeretetében, mert aki benne bízik, az soha nem csalatkozik és sosem fog látni halált.
Szeressétek egymást, mert Isten a Szeretet, és angyalai így fogják tudni, hogy ti az Ő útjain jártok. És akkor minden angyal elétek járul és szolgálni fog néktek. A sátán pedig az összes bűnnel, betegséggel és tisztátalansággal el fogja hagyni a ti testeteket. Menjetek, bánjátok meg bűneiteket; tartsatok bűnbánatot; keresztelkedjetek meg, hogy újjászülethessetek a bűnök nélkül; és soha többé ne vétkezzetek.
Ekkor Jézus ültéből felemelkedett, a többiek azonban ülve maradtak, mert mindenki érezte szavainak erejét. Majd a teli Hold előtűnt a finom felhők mögül és csodálatos fénnyel ölelte Őt körül. Hajából tündöklő csillámok röppentek föl, tekintetét a Holdra szegezte, és úgy állott közöttük a holdfényben, mintha lebegett volna a levegőben. Senki nem mozdult, egyetlen hang sem hallatszott. Nem tudni, mennyi idő telt el, mert az idő megállt.
Ekkor Jézus kinyújtotta karjait feléjük és mondá:
- Béke veletek.
Úgy távozott, mint ahogyan egy szellő fuvallata megborzolja a fák lombját.
A tisztáson ücsörgő kis csoport még egy jó ideig mozdulatlan maradt. És akkor, mint egy mély álomból ébredtek fel csendben, egyik a másik után. De távozni egyik sem akart, mintha az Ő szavai, - aki már elment közülük, - még mindig ott lenne füleikben. Csak ültek, mintha valamilyen csodálatos zenét hallgatnának.
De végül egyikük, félve, szinte suttogva megszólalt:
- Milyen jó is itt lennünk.
Egy másik: - Bár örökké tartana ez az éjszaka.
És mások: - Bár csak mindig velünk maradhatna! Valóban az Isten küldötte Ő, mert reménységet ültetett a szívünkbe.
Egyik sem akart hazamenni, mondván:
- Nem megyek haza, oda, ahol minden olyan szomorú és örömtelen. Miért mennénk haza, ahol nem szeretnek bennünket? És beszélgettek mindenről bölcsen, ahhoz képest, hogy majd mindegyik szegény, sánta, béna, vak, csonka, koldus, hajléktalan volt, megvetve nyomorúságában, akik csak a mások szánalmára hagyatkozhattak azon házakban, ahol néhány napig menedéket találtak.
Még azok is, akiknek volt otthonuk és családjuk, azt mondogatták: - Mi is itt maradunk veletek.
Mert mindnyájan érezték, hogy annak szavai, aki elment, láthatatlan szálakkal kötötte össze a kis gyülekezetet. Mindannyian azt érezték, hogy újjászülettek. Egy tündöklő világosságot láttak maguk előtt, még akkor is, amikor a Hold már elrejtőzködött a felhők mögé. És valamennyiük szívében csodás szépségű, ragyogó virágok fakadtak, az Öröm virágai.
Amikor a fényes napsugarak feltűntek a láthatáron, mindnyájan érezték, hogy azok Isten eljövendő Országának napjai. Örömtől sugárzó arccal elindultak, hogy találkozzanak a Mennyei Atya angyalaival.
Számos tisztátalan és beteg követte Jézus szavait. Felkeresték a csörgedező patakokat, ledobálták saruikat és ruhájukat, böjtöltek, és átadták testüket a Levegő, a Víz és a Nap Angyalainak. És a Föld Anya angyalai átölelték őket, megszállván kívül és belül az ő testüket. És mindegyikük látta, hogy az összes gonosz ördög, a bűn és a tisztátalanság sietve távozik belőlük. Némelyikük lehelete olyan bűzössé vált, mint a belekből távozó ürülék. Másoknak a nyáluk eredt meg, bűzös és tisztátalan hányadék jött fel az ő belsejükből, és mind ezen tisztátalanságok csurogtak a szájukból, némelyeknek az orrukon, másoknak szemeiken és füleiken keresztül. És sokuknak undorító és förtelmes szagú volt a verejtéke, amely egész testükön gyöngyözött. Míg mások végtagján nagy gyulladt kelvények fakadtak fel, amikből bűzös tisztátalanságok folytak. Sokuknak testéből bőségesen távozott a vizelet, míg másoknak a vizelete elapadt és olyan sűrűvé vált, mint a méhek méze. Másoknál pedig vörössé, vagy feketévé változott, olyanná lett, mint a folyami homok. Többeknek bűzös gázok törtek fel az ő beleikből, ami olyan volt, mint az ördög lehelete. És a bűz már olyan erős volt, hogy senki sem tudta elviselni.
De amikor megkeresztelkedtek, a Víz Angyala behatolt testükbe, és kimosta belőlük múlt bűneik minden ocsmányságát és förtelmét. A hegyi gyorsfolyású patakokhoz hasonlóan sodorta ki testükből a kemény és folyékony utálatosságok sokaságát. És a föld, ahova az ő beleiknek folyása ömlött olyan szennyezetté vált, a bűz olyan erős lett, hogy senki nem volt képes ott maradni. Az ördögök is elhagyták beleiket rengeteg nyüzsgő féreg formájában, amik tehetetlen dühvel vonaglottak a belekből kiömlő mocsok pocsolyáiban, miután a Víz Angyala kiűzte őket az Emberek Fiainak beléből. És akkor rájuk zúdult a Nap Angyalának ereje, és ott pusztultak halomra kétségbeesett vonaglásokkal a Nap Angyalának mindent felperzselő lába alatt. Mindegyikük remegett a rémülettől, amint látták a sátán mindezen borzalmait, amiktől az angyalok megmentették őket. És hálát adtak Istennek, hogy elküldte angyalait az ő szabadításukra.
De voltak néhányan, akiket még mindég nagy kínok gyötörtek; nem tudván mitévők legyenek, elhatározták, hogy egyiküket elküldik Jézusért, mert nagyon vágytak rá, hogy közöttük legyen.


* * *
Amikor végül ketten elmentek az Ő keresésére, egyszerre csak látták, hogy Jézus közeledik a folyó partján. Szívük megtelt reménnyel és örömmel, amikor meghallották az Ő köszöntését:
- Béke veletek!
Ők pedig számos kérdést szerettek volna feltenni neki, de zavarukban semmit sem tudtak mondani, mert semmi nem jutott eszükbe. Akkor Jézus szólt hozzájuk:
- Eljöttem, mert szükségetek van rám.
És az egyik felkiáltott: - Mester, valóban így van, jöjj, és szabadíts meg minket kínjainktól.
Ekkor Jézus példabeszédben fordult hozzájuk:
- Hasonlatosak vagytok a tékozló fiúhoz, aki éveken keresztül csak evett-ivott, züllött, paráználkodott cimboráival. És minden héten, az ő apja tudta nélkül újabb és újabb adósságokba verte magát, amit azután pár nap alatt elherdált. És a hitelezők mindig adtak neki, mivel apjának nagy volt a gazdagsága, és minden alkalommal türelmesen kifizette fia adósságait. Hiába intette szép szavakkal a fiát, az sohasem hallgatta meg apja dorgálásait. Hiába kérte atyja, hogy hagyjon fel a véget nem érő tivornyákkal, és menjen ki helyette a földekre, felügyelni a szolgálók munkáját. A fiú mindent megígért atyjának annak fejében, ha kifizeti adósságait, de másnap minden kezdődött elölről. Több mint hét éven keresztül folytatta a fiú az ő kicsapongó életét. De végül atyja elvesztette türelmét, és nem fizette ki többé fia tartozásait.
- Ha továbbra is mindent kifizetek - mondta - soha nem lesz vége fiam bűnös életének. S akkor a csalódott kölcsönzők haragjukban rabszolgájukként kezelték a fiút, és kötelezték őt, hogy napi verejtékes munkával törlessze le az ő tartozását. És akkor vége lett az evésnek-ivásnak, és a naponkénti kicsapongásnak. Reggeltől estig arcának verejtékével öntözte a földet, és végtagjai sajogtak a szokatlan, kemény munkától. Száraz kenyéren élt, amelyet könnyeivel áztatatott. Három nap elteltével, már annyira szenvedett a hőségtől és a fáradtságtól, hogy azt mondta a kölcsönzőknek:
- Uram, nem bírok tovább dolgozni, mert már minden porcikám fáj, - meddig akarsz még kínozni?
- Addig a napig, amíg két kezed munkájával vissza nem fizeted az összes adósságodat. Akkor, amikor a hét év letelik, szabad leszel.
És az elkeseredett fiú könnyezve válaszolta:
- De én még hét napot sem tudok elviselni, - óh uram, könyörülj meg rajtam. Kezem-lábam sajog a fájdalomtól.
De a gonosz kölcsönző rákiáltott:
- Gyerünk azzal a munkával! - Ha hét éven keresztül képes voltál éjjel-nappal zülleni, akkor most hét évig kell dolgoznod. Nem fogok megbocsátani mindaddig, amíg le nem róttad az összes adósságodat az utolsó drachmáig!
És a fiú, a fájdalomtól elgyötört végtagjaival, elkeseredetten tért vissza a földekre munkáját folytatni. Már alig állott a lábán a kimerültségtől és a fájdalomtól, amikor eljött a hetedik, a szombati nap, amikor senki sem dolgozott a földeken. Akkor a fiú összeszedte maradék erejét és elvánszorgott az ő atyjának házához. Leborult atyja lábaihoz és így könyörgött:
- Óh, atyám, higgyél nekem, csak még most utoljára, és bocsásd meg mindazt, amit ellened vétkeztem. Esküszöm neked, hogy soha többé nem fogok züllött életet élni, és mindenben engedelmes fiad leszek. Szabadíts ki engem zsarnokom kezeiből.
- Atyám, nézz rám, és nézd beteg tagjaimat, és lágyítsd meg a szívedet!
Ekkor könnyek szöktek az ő atyja szemébe és fiát magához ölelve, mondá:
- Örvendezzünk, hiszen ma nagy boldogság adatott nékem, mert megtaláltam szeretett fiamat, akit már rég elveszettnek hittem.
És felöltöztette fiát a legfinomabb ruhákba, és egész nap vigadoztak. Másnap reggel pedig adott a fiának egy zacskó ezüstöt, hogy fizesse vissza hitelezőinek mindazt, amivel tartozott. S amikor a fia visszajött, azt mondta neki:
- Látod fiam, milyen könnyű hét évig tartó züllött élettel adósságba keveredni, de nagyon keserves annak visszafizetése hétévi nehéz munkával.
Bizony atyám, valóban nagyon nehéz megfizetni azt, akár csak hét napon keresztül is.
És az atya mondá: - Most az egyszer kifizethetted az adósságaidat hét nap alatt a hét év helyett, mert a többi el lett engedve. De vigyázz, hogy ezután ne csinálj több adósságot. Mert bizony mondom néked, hogy atyádon kívül senki sem engedi el a te tartozásod, mivel, te az Ő gyermeke vagy. Mindenki másnál azonban keményen kellene dolgoznod hét éven keresztül, amint az a törvényeinkben meg vagyon írva.
-Atyám, mostantól fogva szerető és engedelmes fiad leszek, és nem keveredek többé adósságba, mert tudom milyen nehéz azt visszafizetni.
És ment az atyja földjeire, és nap, mint nap felügyelte atyja szolgáinak munkáját. És soha többé nem nehezítette meg azok életét, mert visszaemlékezett saját keserves munkájára. Az évek múltak, atyja gazdagsága mind nagyobb és nagyobb lett a keze alatt, mert minden munkáján rajta volt az ő áldása. És így lassan tízszeresen adta vissza atyjának mindazt, amit hét év alatt eltékozolt.
Amikor az atyja látta, hogy fia tisztességesen dolgoztatja szolgálóit, és jól használja birtokait, így szólott hozzá:
- Látom fiam, hogy a vagyonom jó kezekben van.
Ennek okáért néked adom az összes jószágomat, házamat, birtokomat és kincseimet. Legyen mindez a te örökséged, és folytasd annak gyarapítását, hogy gyönyörűségem teljen benned.
Amikor a fiú megkapta az atyai örökséget, elengedte mindazon adósainak tartozását, akik nem tudták neki azt visszafizetni. Mert nem felejtette el, hogy neki is elengedték az ő adósságát akkor, amikor ő sem tudott fizetni. És megáldotta őt az Isten hosszú boldog élettel, számos gyermekkel, és nagy gazdagsággal, mert jó volt minden szolgálójához és jószágához.
Akkor Jézus odafordult a betegekhez és mondá:
- Példázatokban szóltam hozzátok, hogy jobban megértsétek Mennyei Atyátok igéjét.
-A hét évig tartó evés-ivás és züllés mind a múlt bűneit jelenti. A sátán a gonosz hitelező. Az adósságok a betegségek. A keserves munka a fájdalmak. A tékozló fiú ti vagytok. Az adósság visszafizetése, a betegségek kiűzése testetekből, jelképesen a gyógyulásotokat jelenti. Az Atyától kapott zacskó ezüst az angyalok felszabadító ereje. Az Atya pedig a mindent megbocsájtó jóságos Isten. Az Atya vagyona a Föld és a Mennyország. Az Atya szolgálói az angyalok. Az Atya földjeit a világ jelenti, amely Isten Országává válik, ha az Emberek Fiai a Mennyei Atya angyalaival együtt munkálkodnak azon. Ezért mondom néktek, jobb, ha a fiú engedelmeskedik az ő atyjának, és annak szolgálóit szemmel tartja a földeken, mintha a gonosz hitelező adósává válik, és rabszolgaként küszködhet arca véres verejtékével, míg visszafizeti adósságait. Ugyanígy jobb, ha az Ember Fia betartja Mennyei Atyja törvényeit, és angyalaival együtt dolgozik az Ő országán, mintha a sátánnak, a halál urának, aki minden bűn és betegség forrása, adósává válik, amíg keservesen, arca véres-verejtékével ki nem egyenlíti összes bűneit.
Bizony mondom néktek, nagyok és számosak a ti bűneitek. Hosszú éveken át engedtetek a sátán csábításainak. Ettetek, ittatok és paráználkodtatok, és egyre nagyobb lett az adósságotok. És most vissza kell, hogy fizessétek a tartozásotokat, amely nagyon kemény és nehéz lesz. Ezért aztán ne legyetek már a harmadik nap után türelmetlenek, amint azt a tékozló fiú tette, hanem türelmesen várjatok, amíg elérkezik a hetedik nap, amit Mennyei Atyánk megszentelt, és azután járuljatok alázatos és engedelmes szívvel a ti Mennyei Atyátok elé, hogy bocsássa meg a ti minden bűneiteket és engedje el az összes múltbéli tartozásotokat.
Bizony mondom néktek, Mennyei Atyátok végtelenül szeret benneteket, mert megengedi néktek is, hogy hét év adósságait hét nap alatt fizessétek vissza. Azok, akik hét év bűneivel és betegségeivel tartoznak, de becsületesen fizetnek és kitartanak a hetedik napig, azoknak elengedi majd a Mennyei Atya mind a hét évnek az ő tartozását.
- És ha mi hétszer hét éven át vétkeztünk? - kérdé egy súlyos beteg, aki borzasztóan szenvedett.
Akkor is elengedi néktek a ti Mennyei Atyátok a ti összes tartozásaitokat, de hétszer hét napig kell fizetnetek érte.
- Boldogok azok, akik végig kitartanak, mert a sátán ördögei az összes gonosz tetteiket felírják egy könyvbe, a ti testetek és lelketek könyvébe.
- Bizony mondom néktek, hogy egyetlen bűnös cselekedet sem marad felíratlanul a világ kezdete óta, amit ne látna a mi Mennyei Atyánk. Mert ti kikerülhetitek a királyok által hozott törvényeket, de nem az Isten törvényeit, mert ezek elől az embernek egyetlen fia sem szökhet el. És amikor majd az Isten színe elé járultok, a sátán ördögei tesznek majd tanúságot ellenetek a ti cselekedeteitekkel. Isten látni fogja szívetekben, a testetek és lelketek könyvébe beírt bűneiteket, és nagyon elszomorodik az Ő szíve.
De ha ti őszintén megbánjátok a ti bűneiteket, és böjtöléssel és imádsággal keresitek az Isten angyalait, akkor minden egyes napon, amikor folytatjátok, a böjtöt és az imádkozást, az Isten angyalai kitörölnek egy gonoszsággal eltöltött évet testetek és lelketek könyvéből. És amikor az már az utolsó lapról is kitöröltetett és kitakaríttatott minden bűnötök, megjelenhettek a Mennyei Atya színe előtt, és Ő örvendezni fog szívében, és azon nyomban elfelejti összes bűneiteket.
Kiszabadít benneteket a sátán szorító karmaiból, megszabadít az összes fájdalmas betegségtől. Befogad titeket az Ő hajlékába, rendelkezésetekre bocsájtja összes szolgálóit, hogy minden angyala nektek szolgáljon. Hosszú életet ad Ő néktek és soha többé nem láttok betegséget. És ha, ettől kezdve a bűnös élet helyett jóravaló emberként élitek napjaitokat, akkor majd Isten angyalai jegyzik fel jó cselekedeteiteket testetek és lelketek könyvébe.
Bizony, bizony mondom néktek, minden jó cselekedet az Isten színe előtt a világ kezdete óta fel van jegyezve. Mert a ti királyaitoktól, császáraitoktól hiába várjátok a jutalmatokat, de jó cselekedeteitek jutalma Istentől soha el nem marad.
És amikor majdan a Mennyei Atya színe elé járultok, majd az Ő angyalai tesznek tanúbizonyságot tetteitekről. És a Mennyei Atya látja a testetekbe és a lelketekbe írt jó cselekedeteiteket és örvendezik majd az Ő szívében. Megáldja a ti testeteket és lelketeket és minden cselekedeteiteket. És amiért derék emberek lettetek, meg lesz a ti jutalmatok, örökségként nektek adja földi és mennyei birodalmát, hogy abban örök életetek legyen. Boldog az, aki beléphet a Mennyei Atya Országába, mert az soha nem ismeri meg a halált.


Nagy csend támadt szavai hallatán.
A bátortalanok új erőt merítettek szavaiból, s folytatták a böjtöt és az imádkozást.
- Mester, mondá az, aki elsőként szólt Jézushoz: - Ki fogok tartani egészen a hetedik napig.
- Mester, mondá az, aki másodszor szólítá meg: - Én is ki fogok tartani hétszer hét napig.
Jézus pedig így szólott hozzájuk: - Boldogok, akik mindvégig kitartanak, mert ők öröklik a földet.
És sokan voltak közöttük nagyon súlyos betegek, akiket borzalmas kínok gyötörtek. Ezek alig tudtak odavánszorogni Jézus lábaihoz, mivel ők már nem voltak képesek saját lábukon járni. Azt mondták Neki:
- Mester, minket szörnyű kínok gyötörnek, mondd, meg mit cselekedjünk? És megmutatták Jézusnak elformátlanodott lábaikat, amelyek csontjai görbék és göcsörtösek voltak, és mondták Neki: - Sem a Levegő, sem a Víz, sem a Nap Angyalai nem csökkentették fájdalmainkat, meg is keresztelkedtünk, és mindenben követtük szavaidat.
- Bizony mondom néktek, csontjaitok meggyógyulnak. Ne veszítsétek el hiteteket, ne csüggedjetek, hanem keressétek csontjaitok gyógyulását, az ő gyógyítójánál, a Föld Angyalánál. Mert csontjaitok onnan vétettek és oda fognak majdan visszatérni. És kezével odamutatott, a vízpartra, ahol a földet a vízfolyás és a Nap melege agyagos iszappá puhította:
Dugjátok lábaitokat az iszapba, hogy a Föld Angyalának ölelése kiszívjon a ti csontjaitokból minden tisztátalanságot és betegséget. És meglátjátok majd, hogy a Föld Angyalának ölelésétől a sátán, és vele együtt az összes fájdalmak menekülnek majd testetekből. És el fognak tűnni a csomók a ti csontjaitokból, ki fognak egyenesedni azok, és minden fájdalmatok megszűnik. A betegek követték Jézus tanácsait, mert tudták, hogy meg fognak gyógyulni.
És voltak ott más betegek is, akik nagyon sokat szenvedtek fájdalmaiktól, de mégis kitartottak a böjtölésben. Már erejük elfogyott és a nagy hőség is kegyetlenül gyötörte testüket. Amikor fekhelyükről fel akartak állni, hogy Jézushoz menjenek, elkezdtek szédülni, mintha forgószél kapta volna el őket. Akárhányszor megpróbáltak lábra állni, mindannyiszor visszaestek a földre. Ekkor Jézus odament hozzájuk, és mondá nekik:
- Szenvedtek, mert a sátán és betegségei kínozzák a ti testeteket. De ne féljetek, mert az ő hatalma hamarosan véget ér fölöttetek. Mert a sátán hasonló ahhoz a békétlen, gonosz emberhez, aki besurrant szomszédja házába, amikor az nem volt otthon, hogy értékeit ellopja. Hírül adták azonban a távollevőnek, hogy ellensége kifosztja otthonát, aki erre rohanva igyekezett haza. Amikor a tolvaj már minden kedvére való dolgot összelopott, egyszer csak meglátja messziről egyre gyorsabban közeledni a ház urát. Ekkor annak tudatában, hogy még nem fejezte be dolgát, féktelen haragra gerjedt, elkezdett törni-zúzni, hogy mindent tönkretegyen. Ha az érték nem lehet az övé, másé se legyen. Akkor egyszer csak a ház ura ott termett és mielőtt a tolvaj elérhette volna célját, megragadta őt és kidobta a házából.
- Bizony mondom néktek, a sátán is így tört be a ti testetekbe, amely az Isten lakhelye. És hatalmába keríté a testetekben mindazt, amit meg akart szerezni: a lélegzeteteket, a véreteket, a csontjaitokat, a húsotokat, a beleiteket, a szemeiteket és a füleiteket. De ti a böjtötökkel és könyörgéseitekkel vissza hívtátok testetek Urát és az Ő angyalait. És most a sátán jól látja, hogy testetek igazi Ura hazatér, és ez az ő hatalmának a végét jelenti.
Ezért haragjában még egyszer összeszedi minden erejét, hogy mielőtt az Úr hazatér, tönkretegye testeteket. Emiatt van az, hogy a sátán olyan keservesen gyötör benneteket, mert érzi, hogy közeleg a vége. De ne nyugtalankodjék a ti szívetek, mert Isten angyalai hamarosan megjelennek, hogy elfoglalják, és újra megszenteljék lakhelyeiket, mint Isten templomát. És ők megragadják a sátánt és elkergetik testetekből minden betegségével és tisztátalanságával együtt. És ti boldogok lesztek, mert megkapjátok kitartásotok jutalmát és soha többé nem láttok betegséget.
Volt ott egy, a betegek között, akit a sátán mindenkinél jobban gyötört. A teste olyan volt, mint egy kiszáradt csontváz, a bőre olyan sárga, mint az elszáradt hulló falevél. Annyira gyönge volt, hogy még a kezein sem tudott Jézushoz mászni, és csak messziről zokogva kiáltozott:
- Mester, könyörülj rajtam, mert ember még nem szenvedett így a világ teremtése óta, mint ahogyan én. Tudom, hogy Téged valóban az Isten küldött, és hogyha akarod, azonnal kiűzheted a sátánt az én testemből. Az Isten angyalai ne engedelmeskednének annak, akit az Isten küldött?
- Jöjj, Mester és most űzd ki belőlem a sátánt, mert őrülten dühöng bennem és rettenetes az ő kínzása.
Jézus pedig mondá neki:
-A sátán azért gyötör úgy téged, mert már három napja böjtölsz és nem adod meg neki a fizetséget. Már nem táplálod őt azokkal a förtelmességekkel, amelyekkel mostanáig beszennyezted tested templomát. Éhséggel kínzod a sátánt, és ebből való dühében ő is gyötör téged. Ne félj, mert bizony mondom néked, a sátán előbb pusztul el, mint a te tested; mert amíg te böjtölsz és imádkozol, addig a Mennyei Atyád angyalai védelmezik testedet. És a sátán minden dühével együtt tehetetlen az Ő angyalaival szemben.
Ekkor valamennyien odasereglettek és hangosan kérlelték Jézust:
- Mester, könyörülj rajta, mert ő jobban szenved, mint mi mindannyian. Ha Te most azonnal nem űzöd ki belőle a sátánt, attól félünk, hogy nem éri meg a holnapi napot.
És Jézus így válaszolt nekik:
- Nagy a ti hitetek, - legyen tehát hitetek szerint.
Hamarosan szemtől-szembe fogtok kerülni a sátán félelmetes pofájával és látni fogjátok az Ember Fiának hatalmát. Mert ki fogom űzni belőled a hatalmas sátánt, Isten ártatlan bárányának, az Úr leggyöngébb teremtményének az erejével. Mert az Isten Szent Lelkének a hatalma erősebbé teszi a leggyöngébbet a legerősebbnél.
Ekkor Jézus megfejt egy a közelben legelésző juhot. Kitette a tejet a napsütéstől felforrósodott homokra, mondván:
- Íme, a Víz Angyalának ereje beleszállt ebbe a tejbe. És most a Nap Angyala is beleköltözik. A tej felforrósodott a Nap erejétől. És most a Víz és a Nap Angyala egyesülni fog a Levegő Angyalával. És, íme, valóban a forró tej párája lassan kezdett a levegőbe felemelkedni.
- Jöjj és lélegezd be a szájadon keresztül a Víz, a Nap és a Levegő Angyalának az ő erejét, hogy azok beszálljanak a te testedbe és kiűzzék belőled a sátánt.
A szerencsétlen ember, akit a sátán gyötört, mélyen beszívta a felfelé szálló fehéres párát.
-A sátán mindjárt el fogja hagyni a testedet, mert már három napja éhezik és benned már semmi táplálékot nem talál. Ki fog tehát jönni belőled, hogy éhségét a forró gőzölgő tejjel csillapítsa, mert ez az eledel különösen kedves a számára. Érezni fogja annak illatát, és nem lesz képes tovább ellenállni az éhségnek, ami már harmad napja kínozza. De az Ember Fia elpusztítja őt, hogy soha többé ne tudjon senkit még egyszer kínozni.
Ekkor a beteg teste hirtelen vonaglani kezdett, hidegrázás fogta el és öklendezett, mintha hányni akarna, de nem tudott. És kétségbeesetten erőlködött, levegőért kapkodott, mivel már a levegője is elfogyott és ekkor Jézus ölébe ájult.
- Most hagyja el a sátán az ő testét, nézzétek! És Jézus a beteg nyitott szájára mutatott.
Akkor mindannyian meglepődve és megdöbbenve látták, ahogy a sátán, egy utálatos féreg formájában vonaglott kifelé a beteg szájából, egyenesen a gőzölgő tejbe. Akkor Jézus felragadott két éles követ és összezúzta a sátán pofáját, azután kihúzta a szörnyeteget a beteg emberből teljes hosszában, ami majdnem akkora volt, mint az ember teste. Amikor az utálatos szörnyeteg kijött a beteg torkából, annak rögtön visszatért a lélegzete és minden fájdalma megszűnt. A körülállók pedig borzalommal nézték a sátán förtelmes tetemét.
- Nézzétek, milyen förtelmes bestiát hurcolt és táplált magában évek óta. Kiűztem belőle és megöltem, hogy soha többé ne kínozhassa a testét. Adj hálát az Istennek, hogy az Ő angyalai megszabadítottak és ne vétkezz többé, nehogy a sátán megint visszatérjen hozzád. Mostantól fogva legyen a te tested az Istennek felszentelt temploma.
És mindannyian elámultak szavain és az Ő hatalmán és mondák néki:
- Mester, Te valóban az Isten küldötte vagy, és tudsz minden titkokat.
És ti pedig legyetek, - mondta Jézus - Atyátok igaz fiai, hogy ti is részesülhessetek az Ő hatalmában és minden titkok tudásában. Mert a bölcsesség és a hatalom egyedül csak az Atya szeretetéből fakadhat.
- Szeressétek ezért a ti Mennyei Atyátokat és a ti Föld Anyátokat teljes szívetekből és lelketekből. És szolgáljátok Őket úgy, hogy angyalaik is szolgálhassanak titeket. Legyen minden cselekedetetek az Istennek szentelve. És ne tápláljátok a sátánt, mert a bűnök zsoldja a halál. De Istennél vagyon a jónak jutalma, az Ő szeretete, amely az Örök Élet tudása és hatalma.
Ekkor mindnyájan földre borultak, hogy hálát adjanak Istennek az Ő szeretetéért.
Jézus távozóban még ezeket mondá:
- Visszatérek mindazokhoz, akik kitartanak a hetedik napig imádságban és böjtben. - Béke veletek!


A nagy beteg pedig, akinek testéből Jézus kiűzte a sátánt, felkelt, mert visszatért bele az Életnek csodálatos ereje. Mélyen fellélegzett, szemei kitisztultak, mivel minden fájdalma megszűnt. Térdre borult azon a helyen, ahol előbb Jézus állott, és zokogva megcsókolta az Ő lábainak a nyomát.
És ott a folyó partján sok-sok beteg böjtölt és imádkozott Isten angyalaival együtt hét nap és hét éjjen át. És nagy lett az ő jutalmuk, mert követték Jézus tanításait. A hetedik nap elteltével minden fájdalom elhagyta őket. És amikor a Nap a látóhatár fölé emelkedett, meglátták Jézust amint a hegyről jövet feléjük közeledett, feje körül a felkelő Nap glóriájával.
- Béke veletek!
De ők szólni sem tudtak, csak elébe borultak és megérintették ruhája szegélyét, hogy gyógyulást nyerjenek.
- Ne nekem adjatok hálát, mondá nekik Jézus, hanem Föld Anyátoknak, aki elküldte hozzátok gyógyító angyalait. Menjetek, és többé ne vétkezzetek, hogy sose legyetek többé betegek. Hadd legyenek a gyógyító angyalok a ti őrzőitek.
A betegek így válaszoltak neki:
- Hova mehetnénk Uram, hiszen az Örök Élet igéi Benned vannak? Mondd meg nekünk, melyek azok a vétkek, amelyeket el kell kerülnünk, hogy többé sose lássunk betegséget?
Legyen néktek a ti hitetek szerint, - válaszolá Jézus, és leült közébük tanítván őket. Megmondatott ősapáitoknak, hogy:
"Tiszteld Mennyei Atyádat és Föld Anyádat és tartsd meg az Ő törvényeiket, hogy hosszú életű légy e Földön."
S ezután mindjárt a következő parancsolatot kapták: "Ne ölj!" mert az életet mindeneknek Isten adta és amit Isten adott, ember azt el ne vegye. Mert, bizony mondom néktek, egy Atyától ered minden élet ezen a Földön. Ezért testvérét öli meg az aki öl. Elfordul tőle a Föld Anya, és megvonja tőle éltető, megelevenítő emlőjét. Elkerülik őt az angyalok és a sátán ver tanyát testében. A teste pedig a levágott és megölt állatok húsának sírjává válik, ami egyben saját sírja is lészen.
- Mert bizony mondom néktek, hogy aki öl az önmagát öli meg, és aki a leölt állatok húsát eszi, az a halál testéből étkezik. Mert azok vérének minden cseppje méreggé válik az ő vérében, lehelete bűzli az ő leheletében; húsa gennyes daganattá válik az ő húsában; csontja krétaporrá málik az ő csontjában, belei rothadnak az ő belében. Szemeik hályoggá lesznek az ő szemén és füleik gennyes folyássá az ő fülében. És halála az ő halálává lészen. Mert csakis Mennyei Atyátok szolgálatában lesz hétévi adósságotok elengedve hét nap alatt. De a sátán nem enged el nektek semmit, neki mindenért meg kell fizetnetek:
"Szemet-szemért, fogat-fogért, kezet-kézért, lábat-lábért, égetést-égetésért, sebet-sebért, Életet-életért, halált-halálért."
Mert a bűnnek zsoldja a halál.
- Éppen ezért, ne ölj! - és ne egyél ártatlan áldozataid húsából, nehogy a sátán rabszolgájává válj. Mert, ez az út, a szenvedések keserves ösvénye, amely a halálhoz vezet, hanem cselekedjétek az Istennek az Ő akaratát, hogy az Ő angyalai szolgáljanak nektek az Élet igaz útján. Kövessétek tehát az Isten igéjét:
"Íme, nektek adok minden maghozó növényt a Föld színén és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Ez legyen a ti eledeletek."
"És minden földi állatnak, az ég minden madarának, és mindennek, ami mozog a földön, akikben az élet lehelete találtatik, a Föld összes zöld füveit adom táplálékul. Valamint minden mozgó és élő állatnak a teje is lehet néktek az eledeletek. - Amint a zöld növényt adtam nekik, úgy adom az ő tejüket nektek."
"- De a húst, és az állatokat éltető vért ne egyétek!"
"Mert bizony számon kérem tőletek forró véreteket, amelyben lelketek lakozik; és minden levágott állatot, és minden megölt ember lelkét. Mert én, a te Urad és Istened megbüntetem az atyák vétkeit a fiakban a harmadik és negyedik nemzedékig, akik gyűlölnek engem, de kegyelmet adok mindazon ezreknek, akik szeretnek és megtartják parancsolataimat:
- Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szíveddel, lelkeddel és minden erőddel!"
ez az Első és legnagyobb parancsolat. - És a második, hasonló:
"Szeresd felebarátodat, mint tenmagad!"
Nincs más ezeknél fontosabb parancsolat.
E szavakra mindannyian elhallgattak, csak egy ifjúnak halk hangja törte meg a csendet:
- Mester, mit csináljak, ha meglátom, hogy az egyik testvéremet egy vadállat megtámadja az erdőben? Hagynom kell testvéremet elpusztulni, avagy öljem meg a vadállatot? Nem vétek én ezzel a törvény ellen?
És Jézus felelé: - Megmondatott ősapáitoknak:
"- Minden állatot, ami mozog a Föld színén, az ég minden madarát, a tenger összes halait a hatalmatokba adom."
Bizony mondom néktek, a földön élő minden élőlény közül, Isten csak az Embert teremtette saját képmására. Ezért, az állatok vannak az emberért és nem az ember van az állatokért. Nem vétkezel tehát, ha megölsz egy vadállatot, hogy azáltal megmentsd testvérednek életét. Mert, bizony mondom néktek, az Ember több az állatnál.
De az, aki ok nélkül öli meg az állatot, anélkül, hogy az megtámadná őt, kedvtelésből, csak a gyilkolás öröméért, vagy annak húsáért, bőréért, agyaráért, gonosz tettet követ el, mert így maga is vadállattá válik. És ezért olyan sorsa is lészen, mint a vadállatoké.
Ekkor egy másik szólott:
- Mózes, aki a legnagyobb vala Izraelben, megengedte a mi őseinknek, hogy a tiszta állatok húsából egyenek, de eltiltotta őket a tisztátalan állatok húsától. Miért tiltod Te meg nekünk, hogy bármelyik állat húsát megegyük?
- Melyik törvény jön Istentől, a Mózesé vagy a Tied?
Jézus felelé:
- Tíz törvényt adott Isten Mózes által a ti őseiteknek. Kemény törvények ezek, mondták a ti atyáitok és nem is tudták betartani azokat.
Ezt látván Mózes és nem akarván népe pusztulását, adott nékik tízszer tíz kevésbé kemény törvényt.
- De bizony mondom néktek, ha a ti őseitek képesek lettek volna betartani Istennek az Ő tíz törvényét, nem lett volna sohasem szüksége Mózesnek az ő tízszer tíz törvényére.
Mert nincsen szüksége annak mankóra, akinek olyan erősek a lábai, mint a Sion hegye, de akinek remegnek az ő végtagjai mégis csak messzebb jut mankóval, mint a nélkül.
És Mózes így fohászkodott az Úrhoz:
- Szívem szomorúsággal van tele, mert népem el fog veszni. Egy tudatlanságban élő nép, nem fogja fel a Te Törvényeidet. Olyanok ők, mint a kisgyermekek, akik nem tudják megérteni atyjuk szavát. Engedd meg, óh Uram, hogy más törvényeket adjak nekik, hogy el ne vesszenek. Ha már nem lehetnek veled, óh Uram, legalább engedd meg, hogy ne legyenek ellened. Hogy megtartassanak, és amikor elérkezik az idő és megérnek ők is a Te igéidre, akkor kinyilatkoztathasd nékik a Te törvényeidet.
Ezért Mózes összetörte a két kőtáblát, amelyekre a törvények felírattak és helyettük tízszer tizet adott nekik. És ebből a tízszer tíz törvényből a farizeusok és az írástudók százszor tizet csináltak. Hogy elviselhetetlen törvényeket rakjanak vállaitokra, amelyeket még ők maguk sem viseltek. Mert minél közelebb vannak a törvények Istenhez, annál kevesebbre van szükség belőlük. És minél távolabb vannak a törvények Istentől, annál több kell belőlük. Ezért van az, hogy a farizeusok és írástudók törvénye megszámlálhatatlan; az Ember Fiának törvénye hét, az Angyaloké három és az Istené pedig egyetlen Egy.
- Ezért, én csak azon törvényekre tanítalak benneteket, amelyeket megérthettek, hogy emberekké váljatok, és kövessétek az Ember Fiának hét törvényét. Ezáltal az Angyalok is kinyilatkoztatják majd nektek az ő törvényeiket, hogy Istennek az Ő Szent Lelke belétek szálljon és elvezessen benneteket az Ő egyetlen Törvényéhez.


Valamennyien csak ámuldoztak az Ő rendkívüli bölcsességén és kérték Őt: - Folytasd Mester és taníts meg bennünket mindazon törvényekre, amelyekre már eléggé érettek vagyunk. És Jézus folytatta:
- Megparancsolá az Úr ősatyáitoknak: "Ne ölj!" De szívük megkeményedett és öltek.
Ekkor Mózes azt kívánta, hogy legalább embert ne öljenek és ezért engedte meg nekik, hogy állatokat öljenek. De ősatyáitok szíve még keményebbé vált, és embert, állatot egyaránt öltek.
- De én azt mondom néktek, sem embert, sem állatot, de még a táplálékot sem, amit magatokhoz vesztek ne öljétek meg. Mert, ha élő táplálékot esztek, az élővé tesz benneteket, de ha megölitek a táplálékotokat, akkor a halott étel is megöl titeket. Mert Élet csak életből származhat, a halálból pedig mindig halál. Mert mind az, ami megöli a testeteket, az a lelketeket is megöli. Mert testetek azzá lesz, amilyen az ételetek, és hasonlóképpen, lelketek is olyanná lesz, amilyenek a ti gondolataitok.
- Ezért ne egyetek semmit, amit a tűz, a fagy vagy a víz elpusztított. Mert az égetett, fagyott és rothadt eledel, égetni, fagyasztani és rothasztani fogja testeteket is. Ne legyetek hasonlatosak ahhoz a balga szántó-vetőhöz, aki égett, fagyott és rothadt magokkal vetette be az ő földjét. De mire az aratás ideje eljött az ő földje semmit sem termett. És nagy volt az ő nyomorúsága. De legyetek olyanok, mint az a szántó-vető, aki élő magokkal vetette be földjét, és akinek földje élettől duzzadó kalászokat termett, százszorosan adva vissza az elvetett magvakat.
- Mert, bizony mondom néktek, csak az Élet tüzével éljetek, és ne készítsétek a ti ételeiteket a halál tüzével, amely megöli a ti ételeiteket, a ti testeteket és végül a ti lelketeket is.
- Hol található az életnek tüze, óh Uram? - kérdezték egyesek: - Bennetek van, a ti véretekben, a ti testetekben.
És a halál tüze? - Kérdezték mások. - A halál tüze az a tűz, ami a testeteken kívül lángol, ami forróbb, mint a ti véretek. A halál tüzével főzitek ételeiteket a földeken és otthonaitokban. Bizony mondom néktek ez az a tűz, ami megemészti a ti ételeiteket és megemészti a ti testeteket. Hasonlóképpen, mint a gyűlölködés tüze, amely megrontja a jó gondolataitokat és megrontja a ti lelketeket.
- Mert olyan lesz a testetek amilyen a táplálékotok, és olyan lesz a ti lelketek, amilyenek a gondolataitok. Ezért ne egyetek semmi olyat, amit az élet tüzénél erősebb tűz már elpusztított.
A halál tüze nélkül készítsétek ételeiteket és egyétek a fáknak minden ehető gyümölcsét, a mezőknek minden ehető füveit, magjait, és az állatoknak minden iható tejét. Mert mindezeket az élet tüze táplálta és érlelte; mert ezek mind a Föld Anyánk angyalainak ajándékai. De ne egyetek semmit, aminek az ízét csak a halál tüze adja, mert az a sátántól való.
De Mester, - hogyan süthetnénk meg a mindennapi kenyerünket tűz nélkül? - kérdezték néhányan nagy csodálkozással.
- Hagyd, hogy Isten angyalai készítsék el a te kenyeredet. Áztasd be a te búzádat, hogy a Víz Angyala belé szálljon. És tedd ki azt ezután a levegőre, hogy a Levegő Angyala is átölelje azt. Majd tedd ki azt reggeltől estig a napra, hogy a Nap Angyala is rászálljon. És e három Angyalnak áldása hamarosan előhívja az Élet csíráját a te búzádból. Ezután törd össze a búzaszemeket, vékony pogácsákat csinálj belőlük, ahogyan ősatyáitok is tették, amikor elhagyták Egyiptomot, a szolgaság földjét. És tedd ki ismét azokat a napra, attól a pillanattól kezdve, amint a Nap felkel. Délben, amikor a Nap a legmagasabbra emelkedett az égen, fordítsátok meg azokat, hogy a másik oldalukat is átjárhassa a Nap Angyala és hagyjátok ott napnyugtáig.
Mert a Víz, a Levegő és a Napfény Angyalai táplálták és érlelték a te búzádat a mezőn, azért nekik kell a ti kenyereteket is elkészítni. És ugyanaz a Nap, amely az Élet tüzével növelte és érlelte a ti búzátokat, ugyanannak a tüze kell, hogy megsüsse a ti kenyereteket is. Mert a Nap tüze ad életet a búzának, a kenyérnek és a testnek is. De a halál tüze megöli a búzát, a kenyeret és a testet. Az Élő Istennek Élő Angyalai pedig csak az Élő Ember Fiainak szolgálnak. Mert Isten az Élőknek Istene és nem a halottaké.
Egyetek tehát azért mindig az Isten asztaláról: a fák gyümölcseiből, a mezők magvaiból és füveiből, igyátok állataitok tejét és a méhek mézét. Mert mindaz, ami ezeken túl van az a sátántól jön, az pedig a bűnök és betegségek ösvényén a halálba vezet.
Azok az ételek, amelyeket Isten bőségesen megterített asztalán találhattok, erőt és ifjúságot adnak a ti testeteknek, és soha betegséget nem láttok. Mert Istennek asztala táplálta az agg Matuzsálemet is és a ti ősatyáitokat is. És bizony mondom néktek, ha ti is úgy élnétek, ahogyan ők éltek, akkor az Élő Isten nektek is olyan hosszú földi életet adna, mint amilyen az övéké volt.
Mert bizony mondom néktek, az Élő Isten gazdagabb a Föld minden gazdagjánál, és gazdagabb az Ő bőségesen megterített asztala is a föld összes gazdagjainak roskadozó ünnepi asztalánál.
- Egyetek ezért egész életetekben Föld Anyánk gazdagon terített asztaláról és sohasem láttok szükséget. Amikor pedig az Ő asztaláról esztek, mindig úgy egyetek, ahogyan azt Föld Anyánk asztalán találjátok. Ne főzzétek, és ne keverjétek össze-vissza egyik ételt a másikkal, nehogy beleitek gőzölgő mocsárrá változzanak. Mert bizony mondom néktek, hogy utálatos az az Isten szemében. Nehogy úgy járjatok, mint a falánk szolga, aki mindent fölzabált urának asztaláról, még a másokét is. Mindent fölfalt és összekevert telhetetlenségében. Látván ezt ura, haragra gerjedt és elkergette őt az asztalától. És amikor már mindenki befejezte az ő ebédjét, összeszedte mindazt, ami az asztalon maradt és a falánk szolgát maga elé szólítván mondá:
- Vedd és edd meg mindezt, a disznóimmal együtt, mert közébük való vagy, és nem az én asztalomhoz.
- Vigyázzatok tehát és ne szennyezzétek be testetek templomát mindenféle utálatossággal. Elégedjetek meg két-három féle eledellel, amit mindenkor megtaláltok Föld Anyátok asztalán. És ne akarjatok mindent fölfalni, amit magatok körül láttok. Mert bizony mondom néktek, ha mindenfélét összekevertek a ti testetekben, akkor testetek békéje megszűnik, és örökös háború fog dúlni bennetek. És ez a háború el fog pusztítani benneteket, amint a megosztott országok saját romlásukat okozzák. Mert a ti Istenetek a békesség istene, aki soha nem támogatja a megosztást. Ne ébreszd fel tehát magad ellen Isten haragját, nehogy elkergessen téged az Ő asztalától, és nehogy a sátán asztalához kényszerüljetek, ahol a bűnök, betegségek és a halál tüze fogja elemészteni testeteket.
Amikor étkeztek, sohasem lakjatok teljesen jól. Kerüljétek el a sátán kísértéseit és figyeljetek Mennyei Atyátok angyalainak szavára. Mert a sátán és hatalma mindig arra csábít, hogy többet és még többet egyél. Hanem a lélek által éljetek és álljatok ellen a test kívánságainak. És a böjtötök mindig kedves lesz az Isten angyalainak szemében. Úgy vigyázz, hogy amennyivel egy étkezés során jóllaktál, azután mindig egyharmaddal kevesebbet egyél.
-Ne legyen azonban a napi ételetek súlya kevesebb, mint egy Mina (kb. 0,5 kg), de őrizkedjetek attól, hogy felette legyen két Minának. Akkor mindig szolgálni fognak benneteket Isten angyalai és soha sem fogtok a sátánnak és az ő nyavalyáinak rabszolgaságába esni. Ne zavarjátok meg testetekben gyakori étkezésekkel az angyalok munkáját. Mert bizony mondom néktek, az, aki naponta a kétszeri étkezésnél többször eszik, az a sátán munkáját végzi a belsejében.
- És az Isten angyalai elhagyják testét, amit azután hamarosan a sátán vesz birtokba. Csak akkor egyetek, először amikor a Nap delelőre ér, másodszor pedig, amikor lenyugszik. Ha így étkeztek, sosem láttok betegséget, mert az ilyen kedves a ti Atyátok szemében. És ha azt akarjátok, hogy az Isten angyalai örvendezzenek testetekben, és a sátán messze elkerüljön benneteket, akkor naponta csak egyszer üljetek az Isten asztalához. És akkor hosszú életetek lesz a földön, mert kedvesek lesztek az Atya előtt. Mindig akkor egyetek, amikor az Isten asztala terítve van előttetek és mindig azt egyétek, amit az Ő asztalán találtok. Mert bizony mondom néktek, a ti Mennyei Atyátok jól tudja mire és mikor van testeteknek szüksége.
- Május hónaptól kezdve az árpát egyétek, júniustól a búzát, amely a legtökéletesebb az összes maghozó füvek közül. Ebből legyen a ti mindennapi kenyeretek, hogy a Mennyei Atya megtartsa a ti testeteket. Júliustól egyétek a savanyú szőlőt, hogy testetek megtisztulhasson, és a sátán eltávozhasson belőle. Augusztus hónapjában gyűjtsétek be a szőlőt, hogy annak nedve szolgáljon nektek italként. Szeptember havában szüreteljétek le a Nap Angyalai által megédesített szőlőt, hogy gyarapítsa a ti testeteket, hogy a Mennyei Atya angyalai lakozzék bennük. A zamatos fügét október és november hónapokban egyétek, a maradékot pedig hadd aszalja meg számotokra a Nap Angyala. És egyétek azt mandulával azon hónapokban, amikor a fák nem hoznak gyümölcsöt. Decemberben egyétek az eső után növekvő füveket, hogy véretek megtisztulhasson a ti bűneitektől. És még ugyan ebben a hónapban kezdjétek inni állataitok tejét, mert azért adta Isten a mezők növényeit az összes tejadó állatnak, hogy azok tejükkel táplálhassák az Embert.
Mert bizony mondom néktek, boldogok azok, akik csak a Mennyei Atya asztalánál étkeznek, mert elkerülik a sátán minden förtelmességeit. Ne egyétek a távoli országokból hozott tisztátalan ételeket, hanem mindig a ti fáitok termését fogyasszátok. Mert jól tudja a ti Istenetek, hol, és mikor mire van szükségetek. Mert ő adja minden ország népeinek azt a táplálékot, ami a legjobb mindegyikőjüknek.
- Ne egyetek úgy, mint a falánkok, akik kapkodva tömik tele magukat, beszennyezvén testüket minden féle undoksággal. Mert Isten angyalainak ereje száll belétek azzal az élő táplálékkal, amit a Mennyei Atya ad néktek királyi asztaláról. És amikor étkeztek, vigyázzon rátok felülről a Levegő Angyala, alulról pedig a Víznek Angyala. Lélegezzetek hosszan és mélyen, hogy a Levegő Angyal megáldhassa étkezéseteket. És alaposan rágjátok meg az ételt a fogaitokkal, hogy az folyékonnyá váljék, és a Víz Angyala vérré változtassa azt testetekben. És egyetek olyan lassan, mintha imádkoznátok Mennyei Atyátokhoz. Mert, bizony mondom néktek, az Isten ereje hatol belétek, amikor ilyen módon étkeztek az Ő asztalánál. De a sátán gőzölgő mocsárrá változtatja annak testét, akinek étkezését nem áldja meg a Levegő és a Víz Angyala. És a Mennyei Atya az ilyet nem tűri tovább az Ő asztalánál. Mert az Isten asztala olyan, mint egy oltár, és az aki az Ő asztalánál étkezik, az templomban tartózkodik. Mert, bizony mondom néktek, templommá válik az Ember Fiának teste és az ő belseje oltárrá, ha cselekszi Isten törvényeit. Ezért ne tegyetek semmit az Isten oltárára, amikor zaklatott a ti lelketek, és ne gondoljatok senkire haraggal az Ő templomában. Csak akkor térjetek be Isten szentélyében, ha meghalljátok angyalainak hívó szavát. Mert mindaz méreggé válik bennetek, amit szomorúan, bánatosan, mérgelődve, vagy haraggal, étvágytalanul esztek. Mert megfertőzi mindazt a sátán lehelete. Helyezzétek tehát örömmel adományaitokat testetek oltárára, és távozzék el tőletek minden rossz gondolat, amikor Mennyei Atyátok asztalánál magatokba fogadjátok az Ő végtelen erejét. De soha ne üljetek az Ő asztalához, amíg az étvágy angyala oda nem csalogat benneteket.
- Örvendezzetek tehát mindig az Ő angyalaival együtt az Ő királyi asztalánál, mert ez kedves lesz Mennyei Atyátok szívének. És életetek hosszú lészen e földön, mert Isten legkedvesebb angyalai fognak szolgálni a Földön: az Öröm Angyalai lesznek veletek.
És ne feledkezz meg róla, hogy minden hetedik nap szent, mert az az Istennek szenteltetett. Hat napon keresztül tápláljátok testeteket a Föld Anya ajándékaival, de a hetedik napon szenteljétek testeteket Mennyei Atyátoknak. A hetedik napon ne vegyetek magatokhoz semmiféle földi eledelt, hanem csak az Isten igéivel éljetek. Legyetek egész nap a Mennyei Atya országában az Úr angyalaival. És ezen a hetedik napon az Ő angyalai hadd építsék a ti testetekben a Mennyek Országát, mint ahogyan ti dolgoztok hat napon keresztül a Föld Anya birodalmában. És a ti testetekben ne zavarja meg ezen a hetedik napon semmiféle étel az angyalok munkáját. Isten ezért hosszú életet ad néktek a Földön, hogy örök életetek lehessen a Mennyek Országában. Mert, bizony mondom néktek, ha nem ismertek betegséget a Földön, örök életetek lesz a Mennyek Országában.
- És a Mennyei Atya minden reggel elküldi majd hozzátok a Nap Angyalát, hogy ébresszen fel titeket álmaitokból. De engedelmeskedjetek az Ő hírnökének, és ne heverésszetek tétlenül ágyatokban, mert a Levegő és a Víz Angyalai már odakint várnak rátok. Munkálkodjatok egész napon át szorgalmasan a Föld Anya angyalaival, hogy egyre jobban megismerjétek őket és az ő munkájukat. De amikor a Nap lenyugszik, és amikor a ti Mennyei Atyátok elküldi hozzátok legkedvesebb angyalát, az álmot, akkor térjetek nyugovóra és egész éjjel legyetek együtt az Álom Angyalával.
- Ekkor majd a ti Mennyei Atyátok elküldi hozzátok ismeretlen angyalait, hogy azok veletek legyenek az éjszaka folyamán. És a mi Mennyei Atyánk ismeretlen angyalai meg fognak tanítani sok mindenre benneteket a Mennyek Országáról, amint a Föld Anyánk angyalai - akiket már ismertek - az Ő országának ismereteire.
- Mert bizony mondom néktek, ha betartjátok az ő törvényeit, minden éjszaka Mennyi Atyátok birodalmának szeretett vendégei lesztek. És amint reggelenként felébredtek, érezni fogjátok magatokban az Ő ismeretlen angyalainak megvilágosodást nyújtó, éltető erejét.
- És elküldi őket hozzátok, a ti lelketek építésére, minden éjjel a ti Mennyei Atyátok, amint elküldi hozzátok a ti testetek építésére az Ő angyalait minden nap a ti Föld Anyátok. Mert bizony mondom néktek, ha nappal a Föld Anyátok tart ölelő karjaiban, éjszaka pedig Mennyei Atyátok leheli rátok csókját, akkor az Embernek Fiai Isten Fiaivá változnak.
Éjjel és nappal álljatok ellen a sátán csábításának. Ne virrasszatok éjjel és ne aludjatok nappal, nehogy az Isten angyalai elpártoljanak tőletek.
És ne élvezzétek a sátánnak semmiféle italait és füstölőit, hogy virrasszatok tőle éjjel és aludjatok nappal. Mert bizony mondom néktek, hogy a sátánnak minden itala és füstölői utálatosak a ti Istenetek előtt. Ne paráználkodjatok, sem éjjel, sem nappal, mert a parázna ember hasonlatos az olyan fához, amelynek életnedve elfolyik törzséből. És az a fa időn előtt kiszárad, és soha többé gyümölcsöt nem terem. Tehát ne paráználkodjatok, nehogy a sátán kiszárítsa testeteket és az Atya magtalanná tegyen titeket.
Kerüljetek el mindent, ami túl forró, vagy túl hideg. Mert azt akarja a ti Föld Anyátok, hogy se meleg, se hideg ne ártson a ti testeteknek. És ne hagyjátok, hogy testetek akár melegebbé, akár hidegebbé váljék, mint amilyenné a Föld Anya angyalai tették azt. Ha betartjátok Föld Anyátok törvényeit, valahányszor melegebb lesz a ti testetek, mindannyiszor Ő el fogja küldeni hozzátok azt az angyalt, aki le fog hűteni benneteket. És valahányszor fázni fog testetek, mindannyiszor eljön hozzátok az az angyal, aki újra felmelegít benneteket.
Kövessétek a Mennyei Atya és a Föld Anya összes angyalainak példáját, akik éjjel-nappal szüntelenül munkálkodnak a Földnek és a Mennynek Országán. Fogadjátok ezért ti is magatokba Isten legerősebb angyalát, a Munka Angyalát, és dolgozzatok együtt Istennek Országán. Vegyetek példát a hullámzó vizektől, a susogó szellőktől, vegyetek példát a felkelő, és lenyugvó Naptól, a növekedő növényektől és fáktól, a szaladgáló és játszadozó állatoktól, a növő és fogyó holdtól és a feltűnő és lehulló csillagoktól. Minden mozog és teszi a maga dolgát. Mert minden, amiben élet van az mozog és csak az mozdulatlan, ami halott. Isten pedig az Élőknek Istene és a sátán a halottaké. Szolgáljatok ezért az Élő Istennek, hogy az Életnek örök mozgása megtartson benneteket és elkerüljétek a halál örök mozdulatlanságát.
Munkálkodjatok tehát szünet nélkül Isten országának építésén, hogy elkerüljétek a sátán birodalmát. Mert örökké tartó öröm és boldogság van Isten Élő Országában, de szomorúság, kétségbeesés és bánat uralkodik a sátán sötét halálbirodalmában. Legyetek ezért Föld Anyátoknak és Mennyei Atyátoknak igaz, hűséges fiai, nehogy a sátán rabszolgaságába süllyedjetek. És akkor Föld Anyátok és Mennyei Atyátok elküldi majd hozzátok az Ő angyalait, hogy azok tanítsanak benneteket, szeressenek és szolgáljanak néktek. És ők fel fogják írni Istennek törvényeit a ti fejetekbe, a ti szívetekbe és a ti kezeitekbe, hogy tudjátok, érezzétek és betartsátok azokat.
Imádkozzatok minden nap a ti Mennyei Atyátokhoz és Föld Anyátokhoz, hogy olyan tökéletes legyen a ti lelketek, mint Mennyei Atyátok Szent Lelke, és olyan tökéletes legyen a ti testetek, mint Föld Anyátok élő teste. Mert, ha ti megértitek, érzitek és követitek a Törvényt, akkor mindaz, amiért imádkoztok Mennyei Atyátokhoz és Föld Anyátokhoz, megadatik néktek. Mert mindennél nagyobb Istennek az Ő bölcsessége, szeretete és hatalma.
Imádkozzatok ezért így a ti Mennyei Atyátokhoz:
"Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te Neved.
Jöjjön el a Te országod.
Legyen meg a Te akaratod,
Mint a Mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
És bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk azoknak,
akik ellenünk vétkeztek.
És ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg minket a gonosztól.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség,
most és mindörökké, Ámen."
Föld Anyátokhoz pedig ekképpen imádkozzatok:
"Mi Anyánk, ki a Földön vagy,
szenteltessék meg a Te Neved.
Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod,
Miként Te benned, azonképpen bennünk is.
Ahogyan mindennap elküldöd a Te angyalaidat,
úgy küldd el őket hozzánk ma is.
És bocsásd meg a mi bűneinket,
miképpen mi is jóvátesszük mind azt,
amit ellened vétkeztünk.
És ne vígy minket a betegségbe,
de szabadíts meg minden rossztól,
mert tiéd a Föld, a test és az egészség.
Ámen."
És valamennyien együtt imádkoztak Jézussal a Mennyei Atyához és a Föld Anyához.
Azután Jézus így szólt hozzájuk:
- Amiként testetek újjászületett a Föld Anya angyalai által, ugyanúgy szülessen újjá a ti szellemetek is a Mennyei Atya angyalai által. Legyetek ezért hát igaz Fiai Atyátoknak és Anyátoknak, hogy igaz testvérei lehessetek az Emberek Fiainak. Eddig háborúságban voltatok a ti Atyátokkal, Anyátokkal és Testvéreitekkel az Emberek Fiaival, és a sátánt szolgáltátok. Mától kezdve éljetek békében a ti Mennyei Atyátokkal és Föld Anyátokkal, valamint testvéreitekkel, az Emberek Fiaival. És egyedül csak a sátánnal harcoljatok, hogy el ne ragadja békességeteket.
- Én a Föld Anya békességét hoztam a ti testeteknek és a Mennyei Atya békességét a ti lelketeknek. És hadd uralkodjék mindkét békesség az Emberek Fiai között.
- Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és akik szenvedtetek a küzdelemben és a sikertelenségben!
Mert az Én békém megerősít és megvigasztal benneteket.
- Mert az én békém örömteljes. Ezért majd így köszöntelek benneteket: - Béke veletek!
Ezért ti is mindig így köszöntsétek egymást, hogy rászálljon a ti testetekre Föld Anyátok békéje és a ti lelketekre Mennyei Atyátok békéje. És akkor megtaláljátok magatok között is a Békét, mert Istennek Országa lészen bennetek.
- Most pedig térjetek vissza a ti Testvéreitekhez, akikkel eddig háborúskodtatok, és vigyétek el nekik is a ti békéteket. Mert boldogok a békességre törekvők, mert ők megtalálják Mennyei Atyánk Békéjét.
- Menjetek, és ne vétkezzetek többet. Úgy adjátok békességeteket oda mindenkinek, ahogyan Én adtam békességemet tinéktek. - Mert az Én békességem Istentől való.
- Béke veletek! - és eltávozott közülük.
A többiekre pedig rászállt az Ő békéje.
* * *
Szívükben a Szeretet Angyalával, fejükben a törvény bölcsességével és kezükben az újjászületés hatalmával, szétszéledtek az Emberek Fiai közé, hogy a sötétségben háborúskodóknak elvigyék a Világosság Békéjét.
És így búcsúztak egymástól: "BÉKE VELETEK"

.

Forrás:

Edmond Bordeaux Székely- Az esszénus béke evangéliuma- Az esszénus közösség elveszett tekercsei

Kiadó: Élő föld

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 3
Összes: 3089466
Hónap: 14298
Nap: 323