Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A kritálykoponyák üzenete

A KRISTÁLYKOPONYÁK ÜZENETE

 

Írta: Száraz György   

2011. March 19. Saturday 08:34

kop1.jpg

Az utóbbi években egyre nagyobb publicitást kaptak a Kristálykoponyáknak nevezett ereklyék. Vajon milyen spirituális indítékok húzódnak meg a hirtelen jött népszerűségük, az úgynevezett Kristálykoponya-láz hátterében? Az Indiana Jones filmek eddigi utolsó epizódja keltette hullámon már túlvagyunk. Az ezoterikus világ figyelmét a Koponyákról készült könyvek nyilvánvalóan egy ideig lekötötték, de az

érdeklődés mégsem csappan meg. Elképzelhető, hogy jóval ősibb, misztikusabb és magasabb rendű célokat kellene felismernünk az üstökösszerű felbukkanásuk mögött?

A megmagyarázhatatlan és hihetetlen rejtélyek és talányok mindig is izgatták a fantáziánkat.

Az univerzumon és az emberi hülyeségen kívül, talán csak a kíváncsiságunk számít végtelennek. Kevesen tudják, de általában a szent ereklyék spirituális értelemben attól egyedülállóak, hogy páratlan, misztikus kisugárzással bírnak. Igaz ez a Kristálykoponyákra is.

kop2.jpgSzentségüket nem attól nyerik, hogy egy vallási vezető vagy egy népvezért egyszerűen csak rájuk mutat és kultikus tárggyá nevezi ki őket, hanem attól, hogy egy speciális vibrációt tudhatnak magukénak. Ez a különleges rezgés valamilyen tudatformát takar. Ez a titok. A tudatosság, amely áthatja a tárgyat, ami ezáltal válik ereklyévé. Ez a tárgy lehet egy fog – például Buddha foga, lehet egy jobb kéz – példának okáért Szent István királyunké, lehet egy dárda hegye, tegyük fel, a Szent Lándzsa (a Végzet Lándzsája), ad abszurdum egy múmia. De miért ne lehetne egy kristályból faragott koponya? A lényeg, amit soha ne veszítsünk szemelől, az a szent energia behatolása a profán (közönséges, avatatlan) világba. A szent, ami magasabb rendű és célú, megnyilatkozik vagy kinyilatkoztatja magát a profán, tehát ahétköznapi világba. Ez egyfajta médiumit-ásnak felel meg. Magyarul közvetítés valahonnan valahova, csak jelen esetben az emberi aura a vevő és valaki „odafentről” a küldő. S most érkeztünk el a kulcskérdéshez, miszerint kik lehetnek a küldők, illetve kik használhatják közvetítő eszköz gyanánt az ereklyéket? Erre visszatérünk később. Ezúttal csak azért magyaráztam el mindezt a hatásmechanizmust, hogy megérhessük, miként gyakorol delejes erőt, mágikus vonzást az emberekre oly sok misztikus eszköz, illetve mágikus erőkkel átitatott tárgy. 

A misztikus kisugárzás a magnetizmus egyik fajtája. A mágia régóta ismeri ezt a fogalmat. Ez tulajdonképpen egy finom energia, mely vonzásra és taszításra is alkalmas. De jobbára vonzerőt gyakorol a szemlélőre. Ez egy olyan erőtípus, amelynek igen nehéz ellenállni, mertszinte azonnal rabul ejti az ember figyelmét. Ezt a hatást leginkább a hipnotizőröknél érhetjük tetten, de a számos emberek is valami hasonló erőkkel vonzzák magukhoz a környezetük tagjait. Nos, az ereklyék esetében a szentséges rezgések vonzzák be a lelkeket.

kop3.jpgMINDEN MINDENNEL ÖSZEFÜGG! 

Amennyire könnyű ezt kijelenteni, mégis olyan nehéz belátni. A 21. században egyre többször hangzik el nemzetközi szintű szimpóziumokon (tudományos konferenciákon), hogy létezik, illetőleg léteznie kell valamilyen kollektív (közös) tudatmezőnek, melyen keresztül az emberek össze vannak hangolva. László Ervin pszichikus, illetve pszi mező elmélete kitűnő példa erre. A bizonyíthatóan nem tanult magatartásminták, viselkedéstípusok, szokások és egy sor furcsábbnál furcsább szinkronicitás (egybeesés) lenne magyarázható, ha sikerülne igazolni ennek a mezőnek a létezését és emberekre gyakorolt hatását.

Egy másik vonalon indult el Ruper Sheldrake, aki ennek az erőtérnek a morfogenetikus mező elnevezést adta. A morfe görög szó struktúrát, formát, alakzatot jelent, míg a „genetikus” a genezis szóból származik és azt jelenti: keletkezik. Tehát egy forma keletkezésének lehetünk szemtanúi e tudományos elmélet szerint. Ez a forma olyan, mint egy kód, amely információként jelenik meg egyszerre mindenhol. Hogyan lehet az, hogy mindenhol jelen van egyetlen forma?

Ez szinte felfoghatatlan az emberi elme számára?

Pedig lehetséges!

Képzeljük el úgy ezt a mezőt és a benne kevergő, kavargó megannyi szubtilis (finom) alakzatot és információt, mint a vezetékben folyó áramot. Például: minden modern háztartásba bevezetésre került már az elektromos áram. Az áramot központi elosztókból nyerjük. Igaz, hogy olykor áramingadozás van, de azért a fali konnektorokból nagyjából 230 V körüli áramra számíthatunk. Lehet-e azt mondani, hogy az áram egyöntetűen minden működő vezetékben benne van és folyik, áramlik?

Szerintem lehet. De megtudjuk-e határozni,hogy milyen áram folyik Budapesten, Bécsben, Londonban vagy éppen New Yorkban? Nem, s nem is érdekel ez senkit. Ilyen a morfogenetikus mező is. Megjelenik benne egy forma vagy alakzat vagy információ, és onnantól az egyszerre jelen van a hálózat bármely pontján.

Annyi a lényeges eltérés az áramhasonlat és a morfogenetikus mező között, hogy az ember lényét ez a mező egész életében folyamatosan áthatja.

Vajon honnan származnak a formák?

A formák minden bizonnyal a formanélküli világból származnak, amit hívhatunk információknak, ideáknak, vagy akár szellemeknek is. Amit az elméleti fizika információnak nevez, az ezotéria a szellemmel hozza összefüggésbe. Persze megértem, ha eddig nem sokan hallottak a magasabb világok formaadó és formákat alkotó erőiről, erőmezőiről. Legalábbis nem így fogalmazták meg az embereknek. Az ember a Biblia szerint sem áll egyébből, mint porból meg egy kis isteni ideából! Idea annyi, mint szellem, vagy információ. Az élet és benne minden egyes élőlény, teremtmény végső soron úgy jön létre, hogy ebben a morfogenetikus mezőben valaki – egy teremtő lény – elhelyez egy ideát: valamilyen komplex információcsomagot. Azután az bonyolult szabályok szerint anyagivalóságot ölt. Az eredeti formát hívhatjuk archetípusnak azaz ősképnek, ősmintának.

Erre az archetípusokat tartalmazó mezőre egyébként Jung is nagyszerűen ráérzett. Ő kollektív tudattalannak nevezte el. Szerinte minden gondolatforma, érzésminta és tapasztalat valahol megmarad és elraktározódik, ily módon semmi nem vész el az univerzumban. Az általam ismert és vallott spiritualitás egyetért ezzel.

Az emberi tapasztalatok, élmények, valamint benyomások összegződnek és belefolynak egy hatalmas tóba, illetve tengerbe, melyben örökre megőrződnek szellemi képek, emlékek, információk, hologramok (sugárképek) formájában.

Ennek az energiaóceánnak a neve a morfogenetikus mező és a kollektív tudattalan.

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy egyfelől bírunk egy egyéni tudattal, melynek köszönhetően személynek érezzük magunkat, másfelől rendelkezünk egy kollektív tudattal, melyben a bennünket ért hatások találkoznak és keverednek egymással. Tulajdonképpen ez a fejlődésünk egyik zseniális arculata, mely sokadik hatványra emeli a kibontakoztatható lehetőségek variációinak számát. Így létünk örök tanulás és tanítás is egyben, hiszen jóllehet valamicskét hozzáteszünk a kollektív tudattalanhoz, ugyanakkor képességeinkhez mérten gyakorlatilag bármit meríthetünk is belőle. Ez pedig roppant távlatokat nyithat meg az emberi tudat előtt.

Tanulásunk felgyorsulhat, hiszen kiegészíthetjük egymás tudását, okulhatunk embertársaink hibáiból és megelőzhetjük életünk nemkívánatos eseményeinek bekövetkezését. 

Hogyan?

Egyszerűen spirituális intelligenciával: ha szív és az ész egyesül, s kölcsönösen támogatják egymást. Akkor olyan rezgéseket gerjeszthetünk lényünkben, hogy a szellem és a lélek harmonikussá válhat egymással, s ráhangolódhat az Univerzum magasabb dimenzióira. Erre minden ember képes, lévén ez egy velünk született adottság, csak éppen nem használjuk ki.

kop4.jpgA KRISTÁLYKOPONYÁK ÜZENETE

Kényes ponthoz érkeztünk, ugyanis meg kell válaszolnunk, hogy mi köze van a Kristálykoponyáknak a morfogenetikus mezőhöz és legfőképpen, kik üzennek rajtuk keresztül az emberiségnek.

Eddig ott tartunk, hogy az emberek összekapcsolt, összefonódott világegyetemben élnek, s egy energiaóceán vesz bennünket körül és hatja át minden egyes ember energiamezejét. Ez olyan kívülről nézve, mint egy energiamassza vagy energiatömeg. Azt is megismerhettük, hogy az ember élményei, tapasztalatai nem vesznek el, hanem információ formájában megőrződnek ebben a tudattalan tengerben. Mivel ez az energiamező (pszi mező) csak magasabb dimenziókban létezik, ezért nem érvényesek rá az idő és a tér törvényszerűségei. A pszi mező tér és idő feletti, tehát időtlen világ. Mindegy, hogy valami a múlt évszázadban, vagy az atlantiszi időkben, vagy a dinoszauruszok korában történt, a pszi mezőben megtalálható hologram formájában. A kérdés csak az, hogy rendelkezünk-e olyan tudatszinttel, tudatossággal, hogy olvasni legyünk képesek ezeket. Vajon az embernek mit és mennyi ideig kéne gyakorolnia, hogy bepillantson a pszi mező sokrétű burkaiba és onnan információkhoz jusson? Egy olyan anyagelvű és technokrata társadalomban, mint a miénk, ennek a valószínűsége csekély. Ezt az előttünk lévő kultúrák nagy beavatottjai, alapítói és még az ősatyák is előre látták. Sejtették, hogy lesznek majd olyan fajok, amelyek teljesen eltávolodnak majd a szellemi gyökereiktől, s elveszítik kapcsolatukat az asztrálvilággal (a pszi mező spirituális nyelven), s nem lesznek emlékeik arról, amit már előző életeikben elsajátítottak.

kop5.jpgEzért az előrelátó lények – az isteni gondviselés – gondoskodott arról, hogy a korábbi kultúrák tudása és bölcsesség ne vesszen el. Továbbá arról is, hogy esélyt kapjanak a később érkező civilizációk is a spirituális felemelkedésre. Én nem használnék olyan kifejezéseket, mint dimenzióváltás, vagy dimenzióugrás, mert ezt sokan sokféleképpen érthetik. Inkább úgy fogalmaznék, hogy az előttünk itt, a Föld nevű bolygón járt kultúrák nagyjai összegyűjtötték tudásuk és erejük egy részét és azt eltárolták bizonyos eszközökben. Ilyen eszközök a Kristálykoponyák.

A Kristálykoponyák a letűnt kultúrák hírmondói, médiumai, akik sok minden üzennek számunkra. Nem írható tehát a véletlen számlájára, hogy mostanában sorra jelennek meg híradások a létükről és az aktivizálódásukról. Olybá tűnik, hogy sok ezer után elkezdték felfedni féltve őrzött titkaikat.

Lássunk erre néhány példát! A maják leszármazottai például a napok és az idők oltalmazóinak tekintik magukat. Ők ugyanis azzal lettek megbízva, hogy Kristálykoponyák tudását őrizzék meg az utókor számára. Mégis nemrégiben utasítást kaptak a törzsi varázslók, hogy bizonyos személyeknek átmenetileg bocsássák rendelkezésére a Koponyákat.

Ezt meg is tették, így jutott el az amerikai kontinensről többek között Európába is az egyik maja Koponya.

Ennek múlhatatlan jelentősége abban áll, hogy a civilizáltabb – tehát az ősi kultúrát nélkülöző – emberek is megismerhetik a világegyetem törvényeinek működését. Így közelebb kerülhetnek annak elfogadásához, miként lehet egy egyszerűnek tűnő kristálynak természetfeletti ereje. Merthogy a Koponyák maguk az élő bizonyítékai a természetfeletti Intelligenciák létezésének és működésének. Ők ugyanis élőlények, s nem holt tárgyak. Ez a kijelentés természetesen még magyarázatra szorul.

A Kristálykoponyákon keresztül a szellemileg magasabb szinten álló emberek, tehát akiknek a tudati rezgése közelebb áll a szellemvilághoz, s tudatuk jobban eloldódott az anyagi világtól, megerősítést nyerhetnek arról, hogy a Kristálykoponyák tárolóedények és önálló szellemiséggel bírnak.

Ez egy konkrét spirituális élmény bizonyos emberek számára. Ennek hátterében az áll, hogy a Koponyákban eltárolt szentséges rezgések (tudás) egy tudatformával (intelligenciával) párosulnak. Ahogyan az ember is rendelkezik én-képpel, tehát egyes belső folyamatai miatt én-központúnak érzi magát, úgy a Kristálykoponyák is önálló tudatok, hiszen bennük milliónyi élet lepárlott ismerete összegződött és kelt életre. kop6.jpg

A Kristálykoponyák is több dimenzióban létező struktúrával bírnak. Tehát a külső, fizikai megjelenésük csupán egy látszat. A Koponyák kvintesszenciája az emberi szem számára láthatatlan. Azért is készültek speciális kristályokból, mert az egyes ásványok más és más mágikus tulajdonságokkal rendelkeznek. A Kristálykoponyák szinte spirituális könyvtárként funkcionálnak. Azok a kiválasztottak, akik kapcsolatba léptek velük, képesek üzeneteiket közvetíteni az emberek számára: lelki és testi betegségeket gyógyítanak, víziókat és látomásokat idéznek elő, spirituális információkat, tanításokat osztanak meg az előttünk lévő korokból.

A Kristálykoponyák emberi elmével felfoghatatlan mennyiségű információt tartalmaznak, tárolnak magukban. Időnkét azért bocsátanak ki magukból fényeket és hangokat, mert ezek a kulcsok a működésükhöz, s eme jelenségeken keresztül sugározzák ki magukból azt az erőt és tudást, amit képviselnek.

Tanításaik egy része teljesen közérthető és aktuális. Jobbára arra hívják fel a halandók figyelmét, hogy rendkívül szerény erejüket és tudásukat ne a pusztításra használják és ne egymás ellen fordítsák, hanem a saját és környezetük épülésére. Külön kihangsúlyozzák, hogy az emberiség addig nem tud megújulni globálisan, amíg nem dönt szabad akaratából az univerzális Rend és Törvény mellett. Kasszandrai látomásokban azt üzenik, hogy a bolygónk nagy változások előtt áll, s erre kívánják felkészíteni azokat, akik erre nyitottak.

A Kristálykoponyák bizonyos őrzőknél kerültek elhelyezésre, de ők nem a tulajdonosaik. A Kristálykoponyák a pszi mezőn keresztül hatnak egyes kiválasztott emberre, akik életük egy pontján belső késztetést éreznek arra, hogy kutatni kezdjenek utánuk. Ez egy misztikus kapocs, amely pontos időzítés szerint és célirányosan történik. Ugyanakkor olykor-olykor hangolásokat végeznek a Föld energiamezejében is, mert a jövőben bekövetkező változásokban a Kristálykoponyáknak is komoly szerepük lesz.

A Kristálykoponyák egyik fő üzenete, hogy az emberiség evolúciójában egy nagy változás áll a küszöbön. A sokféle vallásunkból nagyon hiányzik a valódi, élő spiritualitás, ezért nem is annyira vallásokra, mint inkább működő spirituális életszemléletre és életmódra van szükségünk ahhoz, hogy még időben felkészüljünk a korszakváltásra. Az emberiség sorsát magasabb rendű lények felügyelik, kormányozzák és igazítják. E lények eredeti és hiteles tudást kívánnak az emberek rendelkezésére bocsátani, ezért sorra aktiválják a Kristálykoponyákat, s rajtuk keresztül üzennek a világnak. Nem a pánikkeltés, nem az aggodalmak fokozása a céljuk, hanem az emberi tudatosság fejlesztése, az emberi érzékelés kiterjesztése, a magasabb dimenziók lakóinak és életének (a való világnak) megismerése, az ember individuális (nem az egó, hanem az isteni önvaló) fejlődésének előmozdítása, az ember kozmikus világba történő beilleszkedésének elősegítése és a lelki fejlődésünk támogatása. 

kop7.jpgA 13 KRISTÁLYKOPONYA (meg j.:Eredetileg 24 Db.- gyury) 

Létezik egy spirituális elmélet, mely szerint Földünk egy 12 tagú bolygócsalád egyik tagja.

Mindenhol emberek vagy legalábbis humanoid (emberszerű) lények élnek. Földünk a család legfejletlenebb tagja. A legfejlettebb a Nagy Kutya, azaz a Szíriusz-rendszer negyedik bolygója. Minden bolygó vezetője egy-egy Kristálykoponyába táplálta a kultúra tudását. A rejtélyes „szuperagy”, a tizenharmadik, az összes Koponya kollektív tudását tartalmazza, vagy legalábbis a hozzáférési kódokat. A Kristálykoponyákat valaha eljuttatták a Földre. Ahol megjelent egy-egy Kristálykoponya, ott minden előzmény nélkül, úgyszólván a Földből kinőtt egy magaskultúra. Atlantiszban még együtt voltak a Kristálykoponyák, azután szándékosan szétküldték őket és elrejtették. A beavatottak körültekintően rejtették el őket a Föld – a „gyermekek bolygójának” – különböző pontjaira, s csak ha majd egy bizonyos fejlettséget elérünk, akkor gyűlnek össze ismét. A megóvásukra kiválasztotti csoportok alakultak. Egy részüket a közép-amerikai, prekolumbián (Kolumbusz előtti) kultúrák: az olmékok, a maják és az aztékok őrizték.

Véleményem szerint az eredeti Kristálykoponyák egyfajta tárolóedények, holografikus számítógépek, amelyek gigászi alkimista, mágikus, tudományos, csillagászati és galaktikus üzenetet tartalmaznak kódolva fények és hangok formájában. Természetesen nem fizikai fényekre és hangokra gondolok. Éppen ezért spirituális fejlettség szükségeltetik a megnyitásukhoz vagy a felnyitásukhoz. Tudásuk által az emberiség egy új, az eddigihez képest sokkal fejlettebb fajjá válhat, pontosabban egy új életformát alakíthatunk ki. Már csak hab a tortán, hogy a legtöbb bennszülött törzs, a nagy elődök tudáshordozói, mint például a maják, a sziúk, a cherokee-k, a dogonok mondavilága kitüntetett szerepet szentel a Szíriusz kettőscsillagának. Olyannyira, hogy egyenesen onnan származtatják magukat. Még egyszer talán az is kiderülhet, hogy a Kristálykoponyákon keresztül kapcsolatba léphetünk a régelveszett vagy elköltözött őseinkkel. kop8.jpg

(Még egy megjegyzés, amit a cikk írója nem biztos, hogy tud, vagy szeretet volna publikálni, de most már aktalizálódik: Van egy koponya a busmanok földjén Afrikában, egy barlangban elrejtve, egy Burma, és Sziám mai nevén Mianmar hegyi barlangban amin egy patak folyik át, és öt koponya Tibet különböző barlangjaiban elrejtve, és KHAM a Pilisben ami szintén Tibetből került ide.Van egy valahol az észak amerikai sztyeppén is, de ugyan így van a Mongol sivataban is. Mind ezeket A-mon-Ré az Egyiptomi Szphinx alatt elrejtett kristálykoponya mutatta meg. A napjainkban ismert koponyák között számos ami csak hasonlít az eredeti, energiából”materializált” koponyékra, de emberi, vagy más galaxisbeli "KÉZ" munkája, de rezgésben és tudásban semmi köze az eredeti koponyákhoz.- gyuri/Samael)

Száraz György

Boldog napot!

 forrás: www.asztralutazas.hu

 

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 5
Összes: 3091794
Hónap: 14781
Nap: 704