Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Jeruzsálemi időkről

 
A jeruzsálemi időkről

 
 
 

Beszélek nektek arról az életemről, melyet lelkem Jézus testében élhetett meg. Születésem csoda volt, de nem abban az értelemben, amint ti azt képzelitek. A betlehemi csillag jelezte a helyet és az időt, ahol világra jöttem. Ezenkívül az eseményt nem kísérte égi jelenség. Ha a Földön király születik, jövetelét ágyúdörgés, tűzijáték, pompás ünnepség kíséri. Magam is királyként születtem a Földre, de Atyám, a Mindenható Isten nem fényes kísérettel vett körbe. Tehette volna, hogy hatalmas angyalait mellettem felvonultatja. Szólhatott volna ezer mennyei harsona. Kavarhatott volna hatalmas szelet, vagy megindulhattak volna a hegyek. Egyiket sem tette. Egyszerű földi gyermekként engedett ide, és figyelte, hogy akikért jöttem, azok felismernek-e. A csodát Isten az egyszerűbe rejtette.

 

 

2. Sokan voltak Betlehemben születésem idején. A városba özönlött a tömeg, s a szállás is, ahol Anyám vajúdott, emberekkel telt meg. Mind a maga bajával volt elfoglalva. Az összeírás félelemmel, izgalommal töltötte őket el. Rettegtek a hatóságoktól, mert azt rebesgették, hogy a gazdagabb zsidó családoktól a hatóságok magasabb adót kérnek. Arról is beszéltek, hogy némelyek titokzatosan eltűntek, s a magára maradottakat a rómaiak kifosztották. A félelemtől nem látták ezek, hogy egy asszony - kinek vállra vetett vászonzsákján kívül semmi csomagja nincsen - minden órában megszülhet.

 

3. Anyámat és Józsefet Isten vezette a házhoz, melyben világra jöttem. József remélte, erősen hitte, hogy Isten a legjobb helyet készíti elő a szüléshez. Amint Máriával áthaladt a hangos, zsibongó Betlehemen, egyre reményvesztettebb lett. Hiába kérdezősködött, és mutatott terhes feleségére, sehol nem talált az emberek előtt kegyelmet. Dühöt és haragot érzett. Vádolta Istent, amiért Máriát szálláshoz nem segítette. Úgy érezte, elhagyta az Atya. Amikor Gábor angyal tudatta vele, hogy jegyese különleges kegyelemben részesült a gyermek foganásával, e jólelkű férfi fogadalmat tett. Megígérte Istennek, hogy míg él, segíti Máriát a nevelésemben, és mindent előteremt, ami fejlődésemhez, növekedésemhez szükséges. József Betlehemben kétségbeesett. Nem tudta, a szülés hogyan haladhat majd rendben, ha még egy ágy sem áll rendelkezésre. Tehetetlennek érezte magát. Nem értette, Isten miként engedhette, hogy Mária szenvedjen e körülmények közepette. József dinamikus, tetterős férfivolt. Lelke szelíden nyugodott testében, de egész életét a cselekedetekre építette. Most először nem tudott tenni semmit sem. Bármit próbált, a válasz mindenütt elutasító volt. Úgy érezte, hogy elveszítette a kegyelmet, mely eddig szelíd frigyüket kísérte.

 

 

4. Mária tudta, hogy nem így van ez. Látta a férfi kínlódását, és lelke szenvedett érte: Magáért nem aggódott egy percig sem. Fiatal teste bár törékeny, de erős volt. Testében az enyémet nem érezte tehernek. Amikor fáradtság környékezte, játékos lelkével képeket rajzolt maga elé. Találgatta, hogy milyen leszek. Megrajzolta magában szememet, gondolataival lefestette közös életünket. Elképzelte, miként öltöztet. Látott engem a többi gyermekkel együtt játszani. E gondolatok adtak neki erőt, amely a szülés idejéhez közeledve nemhogy kevesebb, de egyre több lett. Isten e kegyes gondolatok által töltötte fel erővel. Mária látott már szülő anyát, a folyamatban nem egyszer segítkezett. Szomszédok hívták, hogy mint fiatal lány, a vízhordásban és fertőtlenítésben részt vegyen. Tudta, hogy a szüléshez segítő kezek kellenek. Biztos volt benne, hogy megkapja idejében. Mária alig figyelt magára. Érdeklődéssel töltötték el a körülötte lévő idegenek. A jómódúakra tekintve őszintén szánta őket. Úgy érezte, hogy azoknak most nála is nehezebb lehet, hiszen a könnyebből kerültek a nehezebbe. Szánta a fényes kelmébe bújtatott asszonyokat, akik földön még sosem aludtak. Most nem egy közülük oda kényszerült. A város megtelt, s hiába fizettek volna sok pénzzel, nem maradt egy talpalatnyi hely sem. A haszontalanul csörgő erszények hangja betöltötte a teret, a kétségbeesett tekintetek egymásba mélyedtek. Sokan először tapasztalták meg, mit jelent, ha a pénz értéktelen.

 

5. Mária bízott Isten kegyelmében. Józsefért imádkozott, arra kérte Istent, hogy jegyese nyugodjon meg. Isten látta Máriát és Józsefet. Egy percre sem felejtkezett róluk el. Mégsem kaptak kiváltságokat. Tehette volna, hogy egy kényelmes házat kiürít számukra, de nem ezt tette. A legnehezebb körülmények közé helyezte őket és figyelte, miként cselekednek. A kiváltságot a szent pár már testem befogadásával megkapta. A többit tőlük várta el az Atya.

 

6. József háborgó lelkét Mária megnyugtatta. Anyám kérlelte jegyesét, hogy fogadja alázattal helyzetét. Kérte, hogy bízzon Isten kegyelmében.

 

7. Tudnotok kell, hogy az Atya az Őt kereső akaratot megjutalmazza. Míg a földi ember saját kívánságát viszi Isten elébe, addig jóságos lelke tehetetlen. Atyánk látja, hogy mit jelentene neked, ha kérésednek engedne. Ő tudja a kezdetet és a véget. Látja, hogy az, ami szerinted jó, miként ölné meg a lelkedet. Addig örülj, míg nem enged neked! Ha érzed, hogy amit magadnak kívánsz, annak lehetetlen teljesülnie, adj hálát az Istennek. Arra figyelj, hogy kívánságod helyett mit kaptál cserébe. Ha le tudtad győzni ellenszegülésed, azonnal megtapasztalod a kegyelmet. Azt akkor már nem takarja el előled keserűséged. Ami kaptál, a maga teljességében éld meg!

 

8. Ne azt nézd, hogy mit az Atyától kaptál, hasonlít-e ahhoz, amit te kértél. Fogadd el teljes szívvel, amit feléd nyújt az Atya, és érezd át a kegyes örömet, mellyel Ő adta! Keresd benne a szépet, találd meg a nehézben a könnyebbséget! A lelkednek lesz könnyebb, még ha körülményeidben javulást nem is veszel azonnal észre. Tudjad, hogy így lesz, ha megfelelően élsz a kegyelemmel!

 

 

9. Józsefnek szükséges volt megtapasztalnia, hogy mit jelent az Isten akarata. A hosszú úton a gondjaira bízott terhes asszonnyal a megfelelő hajlék keresése közben sok mindenre ráébredt. Megtanult Isten kegyelmében bízni. Megtanulta, hogy Isten minden szükséges dolgot odatesz a kereső elébe, ha az alázattal bízik Benne. Megtanulta, hogy mindennek megvan a rendelt ideje. Megtapasztalta, hogy Isten pontosan akkor ad meg mindent, amikor a lélek felkészült erre vagy a testnek az szükséges. József láthatta, hogy az Atya kegyelme csodálatos módon gondoskodik róluk.

 

10. A szülés előtti utolsó percekben megmutatta a hajlékot, ahová betérhettek. A szülés megfelelő lefolyásához mindent előkészített. A házban voltak tiszta edények, és odaküldött néhány jó lelket, akik világra jövetelemkor segítettek. Kegyes asszonyok voltak ezek, értették a dolgukat, hogy Márián miként könnyítsenek. József láthatta, hogy jómódú emberek hasznavehetetlen pénzüket miként szórják az utcán dühükben el, míg ők, akik szegények, szállásra leltek. Azt a helyet, amit Isten jelölt ki számukra, senki sem vehette a szent pártól el.

 

 

11. Így van ez a ti életetekben is. Ami a tiétek, amit Isten kegyelme számotokra jelölt ki, azt tőletek senki el nem veheti. Csak ami sosem volt a tiétek, attól foszthat meg benneteket a kegyelem. Ezekben az időkben sok mindent cl fogtok veszíteni. Ki munkáját, ki házát, ki egész vagyonát. Egyik pillanatról a másikra történik minden. Még fel sem ocsúdtál, s új helyzetben leszel. Ne ijesszen ez meg titeket! Lelkek vagytok valamennyien, nem azonosak azzal, ami körbevesz benneteket. Keressétek a váratlan helyzetben, hogy Isten mire akar tanítani ezzel. Leírom a lelkiállapotot, amit átéltek legtöbben.

 

12. Sokaknak el kell hagyniuk eddigi otthonaikat. Amint összeírás kényszerítette annak idején a zsidó embereket az útra kelésre, úgy természeti jelenségek követelik tőletek ugyanezt. A bizonytalanság, a megváltozott környezet a személyiségben félelmet kelt. Ha nem látod magad körül megszokott dolgaid, ha nem követheted napirended, te megrettensz. Nem kellene, hogy így legyen! Egyikőtöket sem az anyagi világ határozza meg. Azt ti vetítitek magatok köré. Ha akarnátok, már most újat teremthetnétek, de a mostaniba úgy beleszédültetek, hogy onnan kilátni már nem vagytok képesek.

 

13. Most meg fogjátok tapasztalni, hogy ebből a világból mi igaz és mi haszontalan. Az igaz fennmarad, a hamis semmibe vesz. Csak a szeretetnek van értéke. Amit a szeretet hozott létre, annak nagy hasznát veszitek, akiből hiányzik, az a lélek elpusztul, mert létezésének nincs többé értelme. Elmondom, miként értsétek ezt.

 

 

14. Az ács, ha tetőt készített, és minden szöget a megfelelő helyre tett, munkáját jól végezte. A jól elvégzett munkában benne nyugszik a szeretet. Ha vihar érkezik, és a szél a tetőt veri, az nem enged neki. A deszkát ugyan szög rögzíti, de az égi világból az a szándék is látszik, amely odahelyezte. A ti dimenziótokban csak a szög mutatkozik meg, de magasabb helyeken az már lényegtelen. Az akarat, mely rögzítette, az a fontos idefenn.

 

15. Nézzétek meg a több száz évvel ezelőtt létrehozott épületeket! Csodáljátok ezeket, nem egyhez turisták ezrei zarándokolnak el. Kör bejárjátok, tapogatjátok erős falaikat, és kérdezitek, hogy miként maradhattak fenn. Azt mondjátok, akkor jobbak voltak az építőanyagok. Ezt mondjátok, mert nem gondolkoztok. Nézzetek körül! Mindent gépekkel helyettesítetek. Oly modern a technika, hogy azzal szinte már minden lehetséges. Mégis hamarabb elpusztul, amit az utóbbi ötven évben hoztatok létre, s még mindig áll, ami évszázadokat látott a földi létben. A szellem ereje tartja azt életben. Az épületet létrehozó szellem a magasabb dimenziókban tovább rezeg, és ez az energia vetül ki az anyagra. Régi épületekben több az alkotó energia, mint a mostaniakban. Ha látnátok, mostani házaitokban mily kevés az alkotó szellem, bizony megrettennétek! Csodálkoznátok, hogy miként nem dőltek még azok össze. Terveik kapkodva készültek. Vázlataikat mérnökök csoportosan készítik el. A munkafolyamatokat szétdarabolják, a tervezők felelőssége elvesz. Az emberi agy helyett gépek gondolkodnak. Sok számítógépes program, amivel az egyes munkameneteket helyettesítitek, leszoktatott a fejtörésről titeket. Az építésben sincs több köszönet. Siettek, hogy minél előbb elkészüljön, amit elterveztetek. Kevesebb munkával, kevesebb ráfordítással, ez a jelszavatok nektek. A panelek összeillesztésénél kihagyjátok a legfontosabbat, az emberi kezet. Igyekeztek mindent a gépekkel oldatni meg. Izzadság az anyagra így nem cseppen. Így az anyag nem szentelődik meg. Ami hamar, kevés fáradság nélkül készül el, az ugyanúgy vesz el. Egy pillanat alatt semmisül meg. Annak te hasznát már ezekben az időkben nem veszed!

 

 

16. Miként érhetne e keserű folyamat véget? Te is tehetsz ellene! Ott, ahová helyezett az Atya, még ma elkezdheted. Jól értetted: nem a szerencsének, de nem is magadnak köszönheted jelenlegi helyzetedet. A munkát, amit végzel, az Atya adta kezedbe, hogy kiteljesítsd lelkedet. Reád bízta, miként élsz vele. Mindenhez, amibe csak belekezdesz, szeretettel közeledj!

 

 

17. Ember, ki vasat hajlítasz, fát döntesz vagy hidat tervezel, gondolj azokra, kik munkád eredményéből részesülnek! Gondolj arra, aki a vasból öntött reteszt a kapuján nap mint nap megfogja! Tudja-e az a másik az általad formált anyagot használni? Asztalos, gondolj a gyermekre, aki a te kezed formálta padba ül be! Kényelmes lesz-e az a testének? Tervező, ki komoly épületeket alkotsz meg, élnél-e falaik között te magad is szívesen? Szakács, ki másoknak ételt főzöl, ennél-e abból jóízűen? Orvos, ki a testért felelsz, ismered-e a magadét teljesen?

 

18. A munkát egymásért végezzétek! Isten a munkát, mint egy végtelen láncot teremtette. Képességeket adott a kezetekbe, hogy ezekkel egymást kiegészítve szolgáljátok. Úgy kellene lennie, hogy egyiknek keze ügyessége, másiknak agya gondolkodása, harmadiknak fantáziája tegye a magáét a nagy egészhez. Isten úgy akarta, hogy tegye mindenki azt, ami a dolga. A mérnök tervezze meg a házat, az ács arra helyezze a tetőt, az író adjon kezükbe esténként könyveket, hogy fáradt testük felüdülhessen.

 

 

19. Ti nem így éltek! Amit kaptatok, azzal elégedetlenkedtek. Mást akartok, nem azt teljesíteni, amiért jöttetek. Akinek agyát az Atya magasabb intelligenciával áldotta meg, az fölébe hatalmasodik a többinek. Hiszi, hogy okosságát tanulmányainak köszönheti. Szellemével uralkodni akar, nem szolgálni. Amit önmagával eltelt lélek alkot, az idefenn nem ér semmit sem. Azt csak az Atya energiája tartja még lenn a Földön rezgésben. Amikor Isten kivonja erejét belőle, azonnal semmivé lesz.

 

20. Ti ne a semminek dolgozzatok! Egymásért tegyétek dolgotok! Még nem késtél el, ha ma elkezded. Tekintsd át életedet, és kérdezd meg magadtól, hogy amit eddig tettél, Isten nélkül megállja-e helyét idelenn! Tudni fogod a választ erre. Önmagatok bírái vagytok valamennyien. Ha úgy érzed, eddig nem Isten akarata szerint cselekedtél, fogj hozzá, mert még nem késő változtatnod ezen! Kezdd el a munkát, és ajánld fel szeretettel Istennek, majd a többi embernek! Bármit teszel, nézd meg a végeredményt! Gondolatban nyújtsd oda az elkészült művet valakinek, és lásd a másik arcát te! Ha úgy tapasztalod, elégedett, örülj te is vele! Ha keserűnek látod, javítsd ki a hibát, mert boldog csak akkor lehetsz! Életetek összefonódik a Földön. Teljes boldogságban, megelégedettségben csak akkor lehettek, ha helyeteken megtettetek a másikért mindent. Gondoskodjatok egymásról, ez nagyon fontos ezekben az időkben! Aki csak magára gondol, az elveszett.

 

 

21. Keserű napok jönnek. Egy tál ételnek, egy pohár víznek nagy értéke lesz. A pénznek nem lesz értéke. A segítő kezeken áldás lesz, a vigasztaló szavak kincset érnek. Hallgassatok rám, hogy ti lehessetek azon kevesek, akik kincset mérnek széjjel! Mindenkit hívok erre, hogy sok szenvedéstől megóvjalak titeket. Aki szívét mások felé megnyitja, Isten hatalmas kegyelmét megtapasztalhatja. Aki magát menteni akarja, azt elengedi az Atya. Akiből erejét az Atya kivonja, halott az.

 

 

22. A keserű idők hirtelen jönnek. Váratlanul, igen gyorsan következik el minden. Egy napon arra ébredsz, hogy a boltok polcai üresek. Ennek nem lesz semmi előjele. Még az eseményt megelőző este a televízióban nézed a legújabb élelmiszerről szóló reklámokat; s másnap azt veszed észre, hogy a legegyszerűbb étel elkészítéséhez sem tudsz vásárolni semmit.

 

23. Nagyon fontos, hogy amikor ezek az idők eljönnek, ne ess kétségbe! Gondolj Máriára és Józsefre! Isten mindent Eléjük tett idejében. Nem voltak ők kiváltságosabbak, mint te. Atyám az ő életüket ezerszer nehezebbé tette, mint a tiédet! Téged ugyanúgy szeret, mint őket. Isten előtt egyenlők vagytok Valamennyien, és mindannyiótokat egyformán szeret. Nehéz ezt elhinni nektek! Ti leginkább csak azokat szeretitek, akik Bemeteket. Akik elfordulnak tőletek, azokkal ti is ezt teszitek. Isten nem így cselekszik veletek. Ő sosem fordítja el arcát előletek! Ti vagytok azok, akik közeléből messzire mentek. Amikor bajba juttok, Hozzá kiáltotok, hogy miért hagyott el titeket. Nem veszitek észre, hogy Ő mindig ott volt mellettetek!

 

 

24. Isten akaratát közvetítem felétek. Atyám arra kér titeket, hogy ezekben az időkben egymást segítsétek. Ő kezetek által osztja a kegyelmet. Ha látod, hogy társad szükségben szenved, add számára oda, ami neki lényeges! Isten azt fogja kémi tőled, hogy azt nyújtsd a szenvedő felé, ami éppen neked is kellene. Választás elé fog állítani Téged. Jusson akkor eszedbe, mit mondtam neked! Add oda bátran, amit a másik kér, vagy látod, hogy szenvedése enyhítéséhez szükséges! Add oda azt, ami neked is lényeges! Isten azonnal megjutalmaz érte. Nem tudod, honnan, nem érted, miként, de meg fogod kapni azt, ami neked szükséges. Ha nem így teszel, el fogod veszíteni azt is, ami rendelkezésedre állt. Ami nem téged illet, amit nem érdemelsz meg, birtokodba nem lehet. Elveszi azt tőled, mint érdemtelentől az a kegyelem, mely neked adta.

Amen.
 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 6
Összes: 3087461
Hónap: 15872
Nap: 731